Annons
X
Annons
X

Stödtilluniversitetgerintetillräckligt

Idecennierharsvenskforsknings-ochinnovationspolitikfördelatstorabelopputanevidensomivilkamiljöerdeviktigasteinnovationernaskapas.Ennystrategiärnuakut.DetskriverdebattörenStefanFölstermedflera.

RoboSimian,enavvärldensmestavancerade.

RoboSimian,enavvärldensmestavancerade. Foto: ALANDIAZ/AP

BRÄNNPUNKT|INNOVATIONER

EnsärskiltintressantmetodärocksådetävlingarsomtillexempelDarpaharanväntförattdrivaframdensjälvstyrandebilenochrobothantverkaren. StefanFölster,ThomasHednerochChristianSandström

StefanLöfvensförslagförattnyindustrialiseraSverigeriskerarattblislagiluften.FörförstagångenfinnsnuenkartläggningavvariSverigedeviktigasteinnovationernaskapas.Utanhänsyntillensådananalyskanintederättaåtgärdernasättasin.Detdugerinteattbarageännumerstödtillmiljöersomskaparfåinnovationer.

Lägetärakut.Sverigeharhaftenfallandetrendförindustrinsinvesteringarunder15år.Produktionochantalanställdaisvenskindustriharfaktisktutvecklatssvagareänimångakonkurrentländer.Baraläkemedelsindustrinharpåkorttidtappat40procentavsinaanställda.AttSverigesekonomiändåklaratfinanskrisenhyggligtkantillskrivashushållenskonsumtionsökning.

Annons
X

Idecennierharsvenskforsknings-ochinnovationspolitikfördelatstorabelopputanevidensomivilkamiljöerdeviktigasteinnovationernaskapas.Ingenavdemångaoffentligaforsknings-ochinnovationsutredningarnaharförsöktattgesvarpådennagrundläggandefråga.Statenläggerihuvudsakpengarnapåuniversitetochhögskolor–närmare16miljarderkronorårligen.

IdennyastudienavinnovationsforskarenChristianSandströmsomReforminstitutetpublicerarvisasattuniversitetenenbartstårför20procentavbanbrytandeuppfinningar.Betydligtmer,entredjedel,kommerfrånheltfriståendeuppfinnare,somfårytterstliteuppmuntranavinnovationspolitiken.Resterandedelstårprivataföretagför.ÄveniendoktorsavhandlingfrånGöteborgsuniversitet(Bourelos,2013)visadesattuniversitetenenbartstodföromkring6procentavpatenteniSverige.

Denensidigafokuseringenpå”TripleHelix”,universitetenochderassamarbetenmedstorföretagen,kanocksåvaraenviktigförklaringtill”innovationsparadoxen”,attförfåföretagväxerframurinnovationspolitiskasatsningar.Sverigefårbästbetygiinnovationsindexsomläggerstorviktvidresursersomanslåstillforskningochuniversitetsforskarespubliceringsgrad.DäremothamnarSverigebetydligtsämrenärdetgällerhurmycketsysselsättningochnyaföretagsominnovationernaskapar.Innovationsdrivnanyaföretaginomindustrinärisjälvaverketytterstsällsynta.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  StefanLöfvensförslagändrarintenämnvärtpåinnovationspolitikenssnedriktning.Ökadsamverkanmellanuniversitetenochindustrin,eninnovationsfondochexportstödärvadsomföreslåsfördelvisomdisponerade5miljarder.Därtillkommer5000nyahögskoleplatserochettinnovationsråd.Ingetavdetbjuderindeenskildauppfinnaresomäravgörandeförattskapaviktigainnovationer.

  Uppfinnareochinnovatörerharoftaheltandrafärdigheteränforskare.Atttatillvaraderaspotentialkräverenannansortsinnovationspolitik.IUSA,tillexempel,harsektorsforskningsmyndighetersomDarpaochNasauttryckligenbjuditinuppfinnarepåbredbasisatttasiganviktigautmaningar.DessasamarbetenmellanuppfinnareochutmaningsdrivnamyndigheterstårnufördenstörstadelenavviktigainnovationeriUSA.

  Vimenarattinnovationspolitikenmåsteblievidensbaserad.GrundläggandeärattregeringenföljeruppReforminstitutetsanalysochlöpandetarredapåivilkamiljöerviktigainnovationertasframiSverigeochhurdenprocessenegentligenserut.

  Meddetsommåttstockbörsedanolikaformerprövasföratthjälpainnovatörerochuppfinnareattväxlauppantaletinnovationer,samtattfåutflerinnovationerfrånuniversitetenänvadsomtycksvarafalletidag.FlerförsökbördågörasilinjemeddetsomvaritframgångsriktiUSA,attutmaningsdrivnamyndighetervändersigdirekttilluppfinnaremedolikaformeravsamarbete.

  EttviktigtinitiativvoreattskapaensvenskvariantavamerikanskaInnocentivesommatcharföretagsochmyndighetersinnovationsbehovmedlämpligauppfinnare.

  EnsärskiltintressantmetodärocksådetävlingarsomtillexempelDarpaharanväntförattdrivaframdensjälvstyrandebilenochrobothantverkaren.ISverigeharsådanapristävlingaranväntsframgångsrikttidigare,mendärefterfallitiskymundan.

  Sverigetapparidagslägetinnovativanäringarienoroandetakt.DärförärdethögtidattdennyainnovationsministernMikaelDamberginitierarenradikalochkreativöversynavinnovationspolitiken.

  STEFANFÖLSTER

  chefförReforminstitutet,adjungeradprofessorinationalekonomividKTH

  THOMASHEDNER

  Innovationochentreprenörskap,Sahlgrenskaakademin,Göteborgsuniversitet,meddr,legläkare,MBA,ekondr,professorikliniskfarmakologi

  CHRISTIANSANDSTRÖM

  innovationsforskarevidRatioochChalmers,tekndr,civilingenjör,ekonomiemagister

  Annons
  Annons
  X

  RoboSimian,enavvärldensmestavancerade.

  Foto: ALANDIAZ/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X