Annons
X
Annons
X

SRsnedvriderkonkurrensen

SverigesRadioharhamnatefterdigitalt.MeniställetförattförnyaradiomediettänkerSRmedstatligamedelförsökakonkurrerautdenfriadagspressen.Viförväntarossnusvarfrånregeringenomhurmanskasäkramångfalden,skriverTidningsutgivarnaspresidium.

Foto: FREDRIKSANDBERG/TT

BRÄNNPUNKT|JOURNALISTIK

Attkopieradefriamediernasstrategikanknappastvararättvägförettpublicservice-företag. Tidningsutgivarnaspresidium

Dagspressengårjustnuigenomenspännande,menocksåsvår,strukturomvandling.Transformeringenfråntrycktatidningartilldigitaldistributionpågårförfullt,ochsamtligatitlarslitermedsinaaffärsmodeller.SamtidigtväljerregeringenochSverigesRadioattläggaännumerresurserpåattkonkurrerameddagspressendigitalt.Dessutompåettsättsomheltstridermotintentionernamedpublicservice.

IsenastenumretavSverigesRadiosinterntidning,Radiotidningen,berättarföretagetomsinsatsningpåsverigesradio.se.Ensajtsomfrånochmedden10aprilgårfrånattvaraenmixavnyheterfrånEkotochenpresentationavSR:solikaprogram,somtillexempelP1-morgonochP2-dokumentär,tillattblienrenodladnyhetssajtmediprincipenbartinnehållfrånEkot.Dennyasajtenskaocksåhaetttydligarefokuspådetsomhänderjustnu:direktrapporterochsnabbareuppdateringardygnetrunt.

Annons
X

SRblirdärmedentydligkonkurrenttillallaSverigesmediehussomjustnuslitermedsinonlineaffäritaktmedattintäkternafrånpapperstidningarnafaller.

IartikelnsägerocksåThorbjörnCarlsson,gruppchefpåSR:snyhetswebbattmåletärattbliettalternativtillexempelvisAftonbladet.se–Sverigesidagöverlägsetstörstadigitalanyhetsförmedlare.”Jagserframemotattviskafåensnabbnyhetssajtochjaghoppasattviblirdensjälvklaranyhetsförmedlarenpåwebben”,sägerhan.

AttSRgöromsinförstasidapånätetkantyckasvaraenperifersakochintemycketattyvasöver.Menommanskraparlitetpåytanblirdetbetydligtallvarligare:

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  •DetfinnsingetpublicistisktföretagiSverigeidagmedstörreresurseränpublicservice(SR,URochSVT).MedanistortsettallaredaktionertvingasskäranerpåpersonalochinköpsbudgetaranställerSRochfårökadestatligaanslag.Dessaresurseranvändermannutillattutmanaövrigamediehuspådenarenadärviförväntasväxaochbyggavåraframtidaaffärsmodeller.

  •Verksamhetenärstatligtfinansieradochheltannonsfri.DetbetyderattSRkansättaensajtpåmarknadensomintebehöverbrysigomhurdenskallfinansieras.

  •Innehålletpåsåvälsverigesradio.sesomSVT.seärgratis.Förvarjemånadsomnugårservihurtidningsföretagenexperimenterarmedbetallösningarförattsäkrafinansieringenavkvalitetsjournalistikeniframtiden.Någrasådanalösningarellertankar–meränattlicensbeläggadatorer,mobilerochläsplattorföralla–harviintesettfrånpublicservice.

  Vadviharhäräralltsåenstatligjättemedtydligaambitionerattkonkurrerameddefriamarknadskrafterna,mendärvisomskakonkurreraintetillåtsspelapåsammaplanhalva.FråganärhurregeringenmenarattdennastrategigynnarkvalitativnyhetsförmedlingochmångfaldochhurdetrimmarmedvadkulturministerLenaAdelsohnLiljerothskreviendebattartikeliDNden4/62009?

  Honskriverdär:”Måletförregeringensmediepolitikärökadmångfaldochstärktkvalitet.Meddetstorautbudsomfinnspåmediemarknadenärdetviktigtattuppdragetförradioochtviallmänhetenstjänstärtydligt.”

  DetfinnsiregeringensregleringsbrevtillSRocksåtydligtdefinieratattföretagetska”slåvaktomprogramområdensomärbetydelsefullaförallmänintressetochsomharsvårtatthävdasigiandramedier”.

  DetåterstårattsehurSRkommerattmötadettapåsinstartsidanärdenlanserasden10april.MenavartikelniRadiotidningenattdömaväljermannuattreducerahelasittbredainnehållpåstartsidantillattbaraomfattanyheter–någotsomheltstridermotintentioneniregleringsbrevet.

  Iregeringskanslietberedsjustnufråganomvilkavillkorsomskagällaförpublicserviceunderdenkommandetillståndsperioden.RegeringenböridetsammanhangetförhållasigtillhurSR:snyasatsningsvararmotdessavillkorochhurdenpåverkarmediemarknadeniövrigt.

  DetärtydligtattSverigesRadiohittillsharsaknatendigitalstrategi.AttSR-ledningennuvillgöranågotåtdettaärfulltbegripligt.Menattkopieradefriamediernasstrategikanknappastvararättvägförettpublicservice-företag.IställetbordeSverigesRadiofokuserapåattutvecklaradiomedietdigitalt,hittasättattnåutmedsittbredaochhögkvalitativainnehållgenomnyatjänsterochplattformar.VägenmannuiställetvaltgörattSRförlorarsinlegitimitetsompublicservice-företag.

  SR:sledningböromedelbartredovisasindigitalastrategiochvisahurdensvararuppmotregleringsbrevet.

  LenaAdelsohnLiljerothavslutadesindebattartikelmedorden:”Viharettgemensamtansvarförattradioochtviallmänhetenstjänstskafortsättaattutvecklasochvaraenangelägenhetföralla.Därförbehövsenbredochlevandedebattomuppdragetochbolagensrollisamhälletävenframöver.”

  DendebattenärjustnubrinnandeakutiochmedSR:sagerande.Fråndagspressenssidaförväntarviosssvarfrånregeringenpåhurmantänkerageraförattsäkramångfaldochkvalitetidennyadigitalamedievärldentillattintebaraomfattapublicservice.

  BENGTOTTOSSON

  ordförandeTidningsutgivarna(TU),vdExpressen

  CHARLOTTAFRIBORG

  viceordförandeTU,tidningschefÖstgötaCorrespondenten

  RAOULGRÜNTHAL

  viceordförandeTU,koncernchefSchibstedSverige

  Debattartiklaromkvalitetsjournalistik:

  Annons
  Annons
  X
  Foto: FREDRIKSANDBERG/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X