Annons
X
Annons
X

Sprittillstånddrasinpåoklargrund

SprittillståndenförtvåpopulärakrogariStockholmärunderomprövning.Krögarnaärkritiskatillattpolisensrapporterlikställsmedöverservering.Deharrätt,denslutsatsenkanmanintedra,anserpoliserochlärarevidPolishögskolan.

Foto: LAIFRJANSSON/INGVARKARMHED

TjänstemänvidtillståndsenhetenpåStockholmssocialförvaltninggranskarjustnusprittillståndetför100-årsjubileranderestaurangKvarnenochkrogenSnaps.Framtillshäromdagenutreddesocksådans-ochmusikställetGötaKällare.AllatreliggernäraMedborgarplatsenpåSödermalmiStockholm.

AnledningenärettantalpolisrapporteromLob(lagenomomhändertagandeavberusadepersoner)somgjortspåellerutanfördetrerestaurangerna.MenLob-ingripandenkanvaraetttveksamtunderlagförbeslutomattdrainutskänkningstillstånden.

–AttsättalikhetsteckenmellanLob-ingripandenochöverserveringgårintegenerelltattgöra,överserveringkanvaraorsakenmenbehöverintevaradet,sägerPatrickWidell,chefförnärpoliseniMariapåSödermalm. Någoncentraltformuleradinstruktionomhurenskildapolismänskatillämpalagenfinnsinte.ChristerNygren,studierektorpåPolishögskolan,sägerattundervisningendärheltutgårfrånlagenochdessförarbeten.

Annons
X

–Vilärinteutnågragenvägar.Heltklartärattlagengerutrymmeförattomhändertapersonersominteärspecielltberusade.Dekanskebarahardruckitettparöl.Mensomgenomsittaggressivauppträdande”utgörenfaraförannan”,somdetuttrycksilagen.AttdådraslutsatsenattomhändertagandenenligtLobberorpåöverserveringärfel,sägerhan.

Samtligatrekrogarharettetableratsamarbetemedpolisen.Närtvåavdemnuriskerarattförlorautskänkningstillståndet–förKvarnensdelförandragångenpådrygtettår,sedankrogenförstmistetillståndetmenficktillbakadetefterprövningilänsrätten–riktardekritikmottjänstemännen.

–ManjämställeromfattningenavpolisensLob-rapportermedöverservering.Detärfel.Ingripandetkanhaberottpåheltandrasaker.Vihartagitficktjuvar,vihartagitkortbedragare,gästersomförsöktstjälavinflaskoribaren.Efterattharingtpolisenharsamtligablivit”lobbade”.Kanskeärdetalkohollagensfelattmantrorattdettaberorpåöverservering,sägerThomasSteinwender,krögarepåKvarnen.

Faktumärattdeflestapolisingripandensomgörspåellerutanförkrogaranvänderenannanlag–polislagensparagraf13somtillåterattpolisenomhändertarenpersonsomärstökigellerkanskeärpåvägattstartaettslagsmålellerbegåettannatbrott.

Meninnepåpolisstationenomvandlasdettapl13-ingripandeavbefälenoftasttillen”lobb”.Ochbefälengörhelträtt–lagenärskrivensåattLobharföreträdeframförpolislagen13.

PolisenbekräftardessutomattettantalLob-rapporterårligenärfelaktiga.Iendelfallharpersoneromhändertagitsutanförkrogarutanatthavaritinnepårestaurangen.Menipolisrapportenangeskrogensadress. Påandrarestaurangermörkasingripanden.Dethänderattordningsvakterkastarutfolkpågatan.MenderingerintetillpolisenochdåhamnarhelleringaLob-rapporterhostjänstemännenpåtillståndsenheten.

–Detärolyckligtomenomhändertagenperson,sominteallsvaritinnepåkrogen,ledertillenrapportsomdrabbarrestaurangen.Elleromordningsvakterstoppatfolkientrénochdettaledertillettpolisingripandesomsedanbliren”lobb”,sägerAndersHäregård,chefförtillståndsenheten.

Hanvälkomnarenbättrekvalitetpåinformationenfrånpolisen,tillexempelgenomattordningsvakternasrapporterbifogasochattderapportersomhamnarpåhansbordärmerdetaljerade.

–Menomenperson”lobbats”innepåkrogenföratthanintekantahandomsigsjälvhardetgåttlångtutövervadalkohollagentillåter.

Annons
Annons
X
Foto: LAIFRJANSSON/INGVARKARMHED Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X