Annons
X
Annons
X

SplittratEUpåstormöte

FörSpanien,ItalienochGreklandärEU-toppmötetpålivochdöd.MenkrisensplittrarEuropa.Påenasidanspelplanenstårlaglångsiktigt,medenalltmerensamförbundskanslerAngelaMerkelispetsen.Påandrasidanstår-allaandra.

AngelaMerkel.

AngelaMerkel. Foto: AP

PåtorsdagenmötsTysklandochItalienpåtvåseparataplaner.BådebesökarepåVM-läktareiWarszawaochEuropasbefolkningsomsökerpolitiskhandlingmotdenekonomiskakrisenkanväntasigenhårdmatch.

VidEU-toppmötetkräverkrisländermedSpanienochItalienispetsenhjälpföratttasigurmarknadensrävsax.SamtidigtsökerTysklandlångsiktigaåtgärderförattskapatillväxtiEuropa.

ÖverstpåförhandlingsbordetvidEU-toppmötetiBrysselliggerettförslagomgemensammabudgetregler,gemensamekonomiskpolitikochensåkalladbankunion.DetäringenakutlösningpådenekonomiskakrisenisödraEuropautanettutkastpresenterattidigareiveckanavEuropeiskarådetsordförande HermanVanRompuy.BakomförslagetstårävenEU-kommissionensordförandeJoséManuelBarroso,ECB-chefenMarioDraghiocheuro-gruppensordförandeJean-ClaudeJuncker.

Annons
X

Sannolikhetenförattnåenighetärliten.Förattexempelvisnåenbankunionskafrågorlösaskringengemensaminsättningsgarantiochfondförrekapitalisering.Mesttroligtärdetattbeslutfattaskringgemensambanköversynmedanfrågorsomdelatansvarförskulderväntasmötastörremotstånd.

Tysklandsförbundskansler AngelaMerkelvillhellretalaombeslutförattnålångsiktigtillväxtänomåtgärderförattlindradenakutakrisen.PåvägintillEU-toppmötetpåtorsdagensahonattEU:sledareskaarbetaframetttillväxtpaketsomskakompletterasmedfortsattfinanspolitiskdisciplin.

–Vihararbetatframettbraprogram,specielltvadgällerframtidsorienteradeinvesteringarochframföralltbeträffandemerjobbmöjligheter,isynnerhetförungamänniskor,saAngelaMerkelenligtBloombergNews.

Tysklandsstarkadamsägerävenståndaktigtnejtillförslagmedkortsiktigaeffektersomeuroobligationerochdirektstödtillkrisandebanker.EuroobligationerskulleipraktikeninnebäraattkreditstarkaTysklandgaranterarattkrisandeländerkanlånatillbättrevillkoränvadsomnuärfallet.

TrotsattMerkelutanSarkozyvidsinsidaharblivitalltmerensampåtoppentycksdetnurådaenighetkringattfråganomattinföraeuroobligationerärdöd.

PressenpåMerkelattnåenlösningpådenekonomiskakrisenärstorochförstärksavattdetnästaårärvaliTyskland.SigmarGabriel,potentiellutmanaretillpostensomförbundskanslerfrånoppositionspartietSPD,satidigareiveckantill FinancialTimesattTysklandmåstefinnaenakutlösning,annarskommer”valutaunionenattenkeltuttrycktexplodera.”

ÄvenSpanienochItalienkräver,medstödfrånFrankrikespresidentFrançoisHollande,kortsiktigalösningarpådenfinansiellakrisen.SpanienspremiärministerMarianoRajoysainförmötetattlandetintemycketlängreklararmarknadenssuperhögaräntapålandetslån.

Cypernärytterligareettlandsomkräverennödlösning.PåEU-toppmötetförväntasbeslutfattasomnyapengartillCypern.

TrotsAngelaMerkelsvädjanomattfokuseramerpålångsiktigastrukturreformerarbetarEU-ledarnanu,enligtFinancialTimesDeutschland,påenakutlösning.Tidningenskriverattenplanskissasförattanvändaräddningsfondernaförattfåneddeitalienskaochspanskaräntenivåerna.

EU:sekonomikommissionärOlliRehnhar,enligtBloombergNews,avböjtattkommenterauppgifterna,mensadeattEU-ledarnabehöverkommaöverensomkortsiktigaåtgärdervidEU-toppmötet.

–JaglitarpåattvikommerhamöjlighetenattfattabeslutvidEU-toppmötetsombidrartillattstabiliserafinansmarknadernapåkortsiktochhjälpertillattsänkalånekostnadernaförländersomItalienochSpanien,sadeOlliRehntillBloombergNews.

Annons
Annons
X

AngelaMerkel.

Foto: AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X