Annons
X
Annons
X

Sovjetsattackmottv-tornet:"Moskvaspriderlögner"

Densovjetiskaattackenpåtv-tornetiVilniusför25årsedanärintebarahistoriaochettlediSovjetssönderfall.DenharocksåfåttnyaktualitetefterRysslandsangrepppåUkraina.

Moskvafinansieradpropagandagörgällandeattdetvarlitauersomskötsinaegna.

Sovjetiskstridsvagnframförtv-huset.

Sovjetiskstridsvagnframförtv-huset. Foto: KariKuuka/TT

VILNIUSDetkundehablivitettUngern-56ellerettTjeckoslovakien-68.MenVilniusden13januari1991leddeintetillenåtergångtillhårtsovjetstyre.Åttamånadersenare,eftergammelkommunisternasmisslyckadekuppiMoskva,upplöstesSovjetunionen.Detvaremellertidingetsomdelitauiskafrihetskämparnakundeanadendärnattendåalltstodpåspel.

–DethandladeintebaraomLitauen,dethandladeomhelaEuropasframtid.VivissteintevilkenvägSovjetskullevälja,sägerVytautasLandsbergis,83,musikprofessornsomleddelandetskampförsjälvständighet.

SpänningarnahadestigitdramatisktettknapptårtidigaredåLitauensomförstasovjetrepublikutropatsinsjälvständighet,ensjälvständighetsomomvärldenintevarbereddatterkänna.

Annons
X

–Jagförstårattdetvarensvårsituationförregeringarnaivästvärlden,devarmånaomattintepressaGorbatjovsåhårtatthökarnaskullekunnataöver,sägerLandsbergis.

–Menänidagfinnsenöverdrivetpositivbildavhonomiväst.GorbatjovsatillmigatthanaldrigskulletillåtaLitauenattlämnaSovjet!

IställetinfördesenekonomiskblockadmotLitauenochenallthotfullaretonhördesfrånMoskva.Ibörjanavjanuariockuperadesförsvarsdepartementetsbyggnaderifleralitauiskastäder,sammanstötningarägderumochmilitärhelikoptrarcirkladeöverdetrebaltiskahuvudstäderna.Landsbergisuppmanademänniskorattbegesigtilltv-tornet,Tv-ochradiohusenochparlamentetförattageramänskligasköldarmoteventuellaangrepp.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Iparlamentetsattpolitikerinattligakrismötenden12januarinäruppgifteromtrupprörelsermottv-tornetbörjadeströmmadein.StudentenochreporternförRadioFreeEurope,AudriusSiaurusevicius,komtilltv-tornetsamtidigtmedstridsvagnarna.Hanminnsögonblicketmedfasa:

  –Alltgicksåsnabbt.Jaghördeskottochmänniskorsförtvivladeskrik.Sedansågjaghurdebarbortdödaochskadademänniskorochladedemigräset.Detkändesoverkligt,somommanbefannsigmittienfilm.

  Framförparlamentetstodfleratusenmänniskorochlyssnadetilltv:slivesändningihögtalare,dehördenyhetsuppläsarensägaatt”jagser50beväpnadesoldaterutanförminstudio”.Sedanbrötssändningen.Detblevalldelestyst,innanLandsbergistogtillorda:

  –Allakvinnorochbarnbörsökasighärifrån.Vibehöverintefleroffer,vibehövervittnen.

  Landsbergisminnsögonblicketmedettsnettleende.

  –Delyddemiginte.Inteenendalämnadeplatsen.

  Iställetbörjadederopa”Lietuva,Lietuva”(Litauen)ochavbrötsbaraavenprästsomgavdemensistavälsignelse,innanmarkenbörjadevibreraavstridsvagnarsomnärmadesig.EnavallatusentalssomstannadevargymnasieelevenRuslanasIrzikevicius.

  –Jagövervägdealdrigattlämnaparlamentet.Jagvarfulltbereddattdöförattförsvaramittland.

  Hanhadevaritengageradisjälvständighetskampeniettparår,hadedelatutflygbladochordatnamnunderskrifter.NärhanettpardagartidigarepåtvhadehörtLandsbergisuppmaningattförsvarabyggnaderihuvudstadenhadehanlämnatenlapppåköksbordettillsinmammaochliftattillVilniusfrånsinuppväxtortettpartimmardärifrån.

  –Minmammablevförståsväldigtorolig,meninteöverraskad.Honvisstehurmycketdettabetyddeförmig.

  Ingenkanmedsäkerhetsägavarfördesovjetiskastridsvagnarnaaldrigangrepparlamentet.Landsbergis,somvarinställdpåenattack,lyfterframtvåtroligaskäl:

  –Vivetattdetfannsensplittringinomdensovjetiskaledningen,vissadrogsigförattgåhårtfram.OchtroligenblevdeöverraskadeavdetstoracivilamotståndsomdemötteiLitauen.

  PresidentPutinharkallatSovjetssönderfallför”sekletsstorageopolitiskakatastrof”ochhansmedarbetareharsagtattdebaltiskahuvudstädernaskullekunnaintaspåenvecka.Dinreaktion?

  –UnderBorisJeltsinsledningpå1990-taletgickRysslandiendemokratiskriktning,vikundeenasomattockupationenavLitauenvaritkriminell.Detärtragisktattsevadsomhäntsedandess.

  LitauernatillhördemsomgettUkrainameststödsedandenillegalaannekteringenavKrimochkrigetiDonbass.DeserparallellermellanattackenpåMaidan-torgetochhändelsernaiVilnius1991.

  MenUkrainamåstetampasmedettännuvärreRysslanddärmänniskornaharhjärntvättatsattstödjaregimensaggressioner,sägerLandsbergis.Efterangreppetpåossgick100000ryssarutpågatornaiprotest,baraenbråkdelsåmångaprotesterarmotangreppenpåUkraina.

  LandbergiskännerocksåigenpropagandanochdesinformationensomomgärdarRysslandsagerandeiUkraina.

  –Moskvaspriderlögnhaltigaversioneravhändelsernavidtv-tornet,attlitauerskullehaskjutitihjälsinaegnadär.Vissamänniskortrorpålögnerna,människorsomiförstahandfinnsblandderyskaochpolskaminoriteterna.Dettabidrartillattviinteheltochfulltkanläggahändelsernabakomoss.

  PåhlRuin

  MänniskorstopparensovjetiskstridsvagnutanförettstorttryckeriiVilnius1991. Foto: PeterAndrews/TT

  Annons
  Annons
  X

  Sovjetiskstridsvagnframförtv-huset.

  Foto: KariKuuka/TT Bild 1 av 3

  EnavallatusentalssomstannadevargymnasieelevenRuslanasIrzikevicius.–Jagövervägdealdrigattlämnaparlamentet.Jagvarfulltbereddattdöförattförsvaramittland.

  Foto: VidmantasBalkunas Bild 2 av 3

  MänniskorstopparensovjetiskstridsvagnutanförettstorttryckeriiVilnius1991.

  Foto: PeterAndrews/TT Bild 3 av 3
  Annons
  X
  Annons
  X