Annons
X
Annons
X

Socialstyrelsen:Lindhfickbravård

IngamisstagbegicksnärförrautrikesministernAnnaLindhvårdadespåKarolinskasjukhusetefterknivdådetiseptember2003.DetkonstaterarSocialstyrelsenefteratthalåtitoberoendeexpertergranskafallet.

Av TT
(uppdaterad)

Foto: SCANPIX

–Detkännssköntattexperternanukommitframtillsinslutsatsochattfalletärgranskat.VipåSocialstyrelsenärfärdigameddettanu,sägerLars-ErikHolm,generaldirektörpåSocialstyrelsen.

–JaghoppasattdethärskakunnaövertygaallaomattAnnaLindhfickdenmestförstklassigavårdsomfannstillgängligviddentidpunkten.

StefanEngqvist,chefläkarepåKarolinskauniversitetssjukhuset,ärsjälvfalletnöjdmedbeskedet.Hansägerattdetkommersomenlättnadinteminstförallasomvaritjänstdetdygnetochsomkämpadeföratträddautrikesministernsliv.

Annons
X

–Vigjordealltsomstodivårmakt.Detkännssköntattenoberoendeutredningnukanslåfastdettasåattdetkanbliettslutpåryktesspridningochspekulationer.

Socialstyrelsensgeneraldirektörbeslutade,påsjukhusetsbegäran,attöppnaetttillsynsärendemedanledningavuppgiftersomframkomiTV4:ssamhällsprogramKallaFaktaihöstas.Därframfördeskritik,blandannatfråndenamerikanskeprofessornemeritusDonaldTrunkey,motdenoperationsmetodsomanvändespåAnnaLindh.

Sjukhusethadeintelämnatutjournalen,menKallaFaktahadeblandannatgranskatobduktionsutlåtandet.

SomregelgranskarinteSocialstyrelsenhändelsersomliggermeräntvåårtillbakaitiden.HolmgjordeettundantagiLindhsfall,eftersomfråganäravstortallmänintresse.

TillsynenärgjordavtrespecialisterföreslagnaavtillsynsmyndigheternaiDanmark,FinlandochNorge.Dehargranskatjournalhandlingarochintervjuatpersonersomvaritjänstnattenmellanden10ochden11september2003,dåAnnaLindhdogpåoperationsbordet.

AnnaLindhomhändertogssnabbtavetttraumateamnärhonkomtillsjukhuset,konstaterarSocialstyrelsen.Ledandekirurgerbyttesfleragångerunderoperationernaochmedicinskaexperterkalladesinförattbiståmedsinakunskaper,skrivermyndigheten.

ArbetetvarmycketkomplicerateftersomLindhvarsvårtskadadavknivhugg.Personalenförsöktestoppablödningenibuken-såkalladdamagecontrol-mentvingadessenaregöranyaingreppeftersomblödningenbarafortsatte.IKallaFaktaframfördeskritikmotKarolinskaförattintehaanväntmetoden,vilketgranskningenalltsåvisarattsjukhusetgjorde,omänförgäves.

Blodtransfusionernaochhanteringenavproblemmedblodetskoaguleringföljdevetenskapochbeprövaderfarenhet,enligtSocialstyrelsen.

Attläggapatientenikonstgjordlunga,ecmo,hannaldrigbliaktuellteftersompatientensblodvarvälsyresatthelatiden,framtillhennessistaminuterilivetochdåvarhonändåbortomallräddning.

SverigesdåvarandeutrikesministerAnnaLindhöverföllsochknivskarsinnepåvaruhusetNKiStockholmvid16-tidenden10september2003.

Honvarvidfulltmedvetandestraxefterhändelsen.Deförstarapporternafrånpolisenpekademotatthonhadeblivitknivskureniarmenochatthonintevarsåvärstilladäran.HonfördestillKarolinskasjukhusetiSolnadärhonladespåoperationsbordet.

AnnaLindhdogklockan5.29morgonendärpå.Honhadedrabbatsavstorablodförlusterpågrundavinreblödningar.Knivenhadeskadatviktigablodkärlibukensomportådernochaorta.Dessutomvarlevernskadad.

GärningsmannenMijailoMijailovicärdömdtilllivstidsfängelse.

StockholmTT

Annons
Annons
X
Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X