Annons
X
Annons
X

SMHIskrämmerbortturisterionödan

DetärdagsförSMHIatttastörreansvarförrapporteringenavöversvämningarnaochvilkeneffektvarningarnafår.Påverkanpåbesöksnäringenbliromfattande,trotsattdedrabbadeområdenaärbegränsade.DetskriverMikaelAhlerup,vdförAstridLindgrensVärldiVimmerby.

UppträdandepåAstridLindgrensVärld.

UppträdandepåAstridLindgrensVärld. Foto: ASTRIDLINDGRENSVÄRLD

BRÄNNPUNKT|VÄDRET

Viefterlyserkartoröverdespecifikaområdensomärdrabbade. MikaelAhlerup

Turismenivårtlandblomstrarochdetinvesterassomaldrigförr.Detstartasmånganyaföretaginombesöksnäringenochsysselsättningenökarmeräninomnågonannannäringilandet,allaibranschenandasframtidstro.Regeringentalaräntligenochglädjandenogomturismensomnästastorabasnäringochsägerattmanärbereddaattfokuseraochsatsalångsiktigt.

Enavdefaktorersomdrartillsigstörstuppmärksamhetförbesöksnäringenärvädret.Visomärverksammainomnäringen,frånsmåenmansföretagtillstorapublikaanläggningarsomAstridLindgrensVärld,följervädretoerhörtnogabådevaddetgällerdagligauppdateringarsomlångtidsprognoser.Våragäster,bådenationellaochinternationella,följerväderrapporternanogadådeoftaplanerarsinsemesterochsinautflyktersamtväljersinaupplevelserutifråndeväderprognosersomkommerviamedierna.

Annons
X

Nuharåterigenettregnoväderdragitframöverlandet.JagkännerstortmeddeprivatpersonerochföretagiblandannatMariannelundochSilverdalensomfåttsinahemochföretagöversvämmade.Däremotärdetinteettovanligtinslagidetsvenskavädret.Sågottsomvarjeårdrabbasnågondelavlandetavnederbördisådanamängderattdetledertillöversvämningar,november2010iKalmar,december2011iGöteborgförattnämnaettparuppmärksammadefalldesenasteåren.

PåSMHI:shemsidakundemanmåndagenden9juliläsaomochseenkartaöverdetområdedärmanutfärdatenklass3-varning.PåkartbildenärhelaJönköpingsochKalmarlänrödmarkeratochitextensomäravbredallmänkaraktärkanmanläsaföljandetextomklass3-varningar:”Mycketextremtväderväntassomkaninnebärastorfaraförallmänhetenochmycketstorastörningariviktigasamhällsfunktioner.AllmänhetenuppmanasattföljauppnyinformationpåInternet,radioellertv.”

IVimmerby,25kilometerfrånMariannelundsomdrabbadeshårtavlördagensregnoväder,drabbadesinteAstridLindgrensVärldiVimmerbyvärreänvidettnormaltstörresommarregn.Måndagden9juliskensolenfrånenvackerblåhimmel.

TyckergeneraldirektörenförSMHI,LenaHällEriksson,attSMHItaransvarochstårförenhelhetssynochärtrovärdigaisinrapporteringomväderläget,närmanutfärdarenvarningöverenytasomärlikastorsomhalvaDanmark?FörstårSMHI:sgeneraldirektörLenaHällErikssonvilkeneffektenklass3-varningharförföretagenivårnäring?Idenabsolutviktigastemånadenförturistsverige?

HurserkommunikationenutmellanSMHIochsvenskariksmedierochvadtyckerSMHIomproportionernaavrapporteringentillföljdavderasutfärdadevarningar?

IVimmerbymåndagenden9juli,varvi,turistbyrånochövrigaboendeanläggningarfullständigtnedringdaochmejlbombadeavmänniskorsomvillevetaomparkenstårundervatten?Vilkavägarärbortspolade?Finnsdetbokadeboendetkvar?Reaktionenärlogisknärmanpåettdygnviatrycktamedier,radioochtvkablarutkatastrofrubriker.”AstridLindgren-landdrukner:Ekstremregninat”vartillexempelDanmarksRadioshuvudrubrikpånätet.

Ävenmediernabordetaettstörreansvarochskänkadessaföretagentankeinnanmantryckerpå”katastrof-knappen”påsinaredaktioner.

AstridLindgrensVärldtappadedrygt1000gästerundermåndagen,vilketmotsvararcirka1miljonkronoriuteblivnaintäkter.Visomärenstoraktöribesöksnäringenkanklaraavsvängningaravdethärslaget,detärintehuvudanledningentillmittdebattinlägg.Menommananalyserargästbortfalletiregionenföralladesomdriverföretaginomnäringen,somtillexempelBopåLantgård,STFVandrarhem,campingplatser,sommarcaféer,hotell,restauranger,butikermedmerasåförstårvarochenattdetkanfåförödandekonsekvenserförväldigtmånganärväderrapporteringenskaparensituationdärgästeruteblir.

VadtyckerSMHI:schefLenaHällErikssonattviskasvaradefamiljersomringerfrånhelalandetochävenfrånDanmarkochsomvillhapengarnatillbakaförattdeintevilltamedsinfamiljiniettkatastrofområdesomenligtSMHI:segenhemsida,”kaninnebärastorfaraförallmänheten”?

Vitarrådandeväderlägepåstörstaallvar.Mendetvistarktifrågasätterärdenonyanseradebildmanskaparomettfarligtlägepåenytasomtäckertvålän.Viefterlyserbättreochtydligarekommunikationochmerkonkretinformationmedkartoröverdespecifikaområdensomärdrabbade.Viefterlyserinformationomattmankantasigframpåallastoravägar.ViefterlyserattSMHItaransvarförattmangenomsinrapporteringpåverkarenavlandetskraftigasteväxandenäring.

SMHIäroerhörtviktigaföross,mendåmåsteocksåbesöksnäringenharättattställakravpåhögrekvalitetpåderasinformationochkommunikation,påsammasättsomviinombesöksnäringenharkravpåossattlevereraupplevelseravhögkvalitetvarjedag.

SMHIärenviktigdelavsvenskbesöksnäringochdessutveckling,detärdagsattdetförstårdetochtardetpåallvar.

MIKAELAHLERUP

vdAstridLindgrensVärldiVimmerby

Såmycketskadetregnaidag

klart.se
Annons
Annons
X

UppträdandepåAstridLindgrensVärld.

Foto: ASTRIDLINDGRENSVÄRLD Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X