Annons
X
Annons
X
Kultur
Krönika

Tove Carlén: Skrämmanderuttenkvinnosyn

KRÖNIKA|

DatorföretagetMSIladeiveckanutentävlingpåsinhemsidadärmanuppmanadeungatjejerattskickainbilderpåsigsjälvibikini:vinnarenskullebliMSI:sbåsbrud(ellerboothbabe)iderasmonterpålanfestivalenDreamhack.Enboothbabeärenlättkläddtjejvarssyfteärattlockabesökare.

MSIficksnabbthårdkritikfrånspelbloggareochkunder.Företagetvaldeattintebemötakritiken.Dreamhacksarrangörerficknysomtävlingenochstängdenedden.PressansvarigeFredrikNyströmsaattliknandeutställaretidigareharförsöktgörasammasakochattsådantintehörhemmapåDreamhack,somfrämstriktarsigtillungdomarmellan15och25årmenäröppetföralla.

MenattMSIvillemarknadsförasigmedhjälpaventjejvarsendajobbärattfungerasomögongodissänderstarkasignalerattallasominteärheterosexuellamänattdeinteärvälkomna.

Annons
X

Idenefterföljandedebattenpåforumochbloggarblevdettydligtattmångainteförstårproblematikenmedattobjektifieratjejerochattdetexkluderardemfrånspelsfären.Tjejernaargumenterarmed”viärocksåteknikintresseradeochspelare.Slutanedvärderaossochtillåtossispelgemenskapen.”Detärinteettorimligtkrav.Menmotargumentenärhätska.Killarna(deflestaäranonymamän)resonerarmed”jaguppleveringetproblem”,”detärbarafula,tjockaochavundsjukafeministersomtyckerillaomboothbabes”,”tjejernaharrättattgöravaddevillmedsinegenkropp”och”sexsäljerochdethardetalltidgjort”.

Tillåtmigattbemötadessaargument.Detärintesärskiltkonstigtattdessamäninteuppfattarproblemet:detillhördenprivilegieradegruppenochsersakenfråndetperspektivet.

Denandrakommentarenärenklassiskhärskarteknikförattsänkakompetensenavdensomkritiserar.Dethandlarinteomavundsjuka,utanommänniskosyn:attinteförnedraellergöranågontillettsexuelltobjekt.Visst,tjejernaharenfriviljaochdetärbeklagligtattdetärsådevillanvändasintid.Mendetärföretagetsomanställerdemsomäransvarigt.Attnågontingharvaritpåettsättbetyderinteattdetalltidkommerattvaraså.Omintemänniskorhadearbetatförlikarättigheter,hurskullekvinnorfåttrösträtt?

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  DetskrämmermigattdetiSverige2011fortfarandeexisterarsådanoförståelse,okunnighetochruttenkvinnosyn.Detärdennaattitydsomgörattsexismkanöverleva.Detäråsiktersomdessasomgörattföretagfortsätterattanlitaboothbabesochdärmedalieneraallasominteärheterosexuellamän.Denhärförlegadeattitydenhörhemmapåmedeltiden.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X