Annons
X
Annons
X

Skillnadernaväxermellanolikaskolor

Vilkenskolaenelevgårispelarstörrerollidagänförtjugoårsedan.Sannolikthardetfriaskolvaletbidragittillskillnadeniresultat.Nukrävsettstörrepolitisktansvarstagandeförlikvärdigheten,skriverAnnaEkströmochSverkerHärd,Skolverket.

Dennyaskollagenräckerinteförattmotverkadenbristandelikvärdighetenpådagensskolor,skriverföreträdareförSkolverket.

Dennyaskollagenräckerinteförattmotverkadenbristandelikvärdighetenpådagensskolor,skriverföreträdareförSkolverket. Foto: INGVARKARMHED

BRÄNNPUNKT|SKOLAN

Resurseriformavstödochskickligalärarehamnarintedärdebästbehövs. AnnaEkströmochSverkerHärd

Skillnadernamellanolikaskolorsresultatharökatdramatiskt–enfördubblingsedanslutetav1990-talet.Betydelsenavvilkenskolaenelevgåriharblivitavsevärtstörre.

Denhuvudsakligaslutsatsenidenrapportsomvipresenteraridagärattdensvenskaskolanharblivitalltmindrelikvärdig.Resultatenärallvarligaochnubehövspolitisktansvarstagandeförlikvärdigheten.

Annons
X

Enlikvärdigskolaärenfundamentaldelavdetsvenskasamhället.Enlikvärdigskolahandlaromallasmöjligheteroavsettbakgrundochvardeborilandet.Likvärdighetiskolaninnebärinteattutbildningenskavaralikformigellerdensammaföralla.Likvärdighetkansesutifråntreaspekter:likatillgångpåutbildning,likakvalitetpåutbildningenochattutbildningenskavarakompenserande.Allaeleverskagesmöjlighettillgodastudieresultat.Elevernassocialabakgrundskaintespelanågonrollförstudieresultatenochdetskaintespelanågonrollvilkenskolaenelevgåri.

Mendenfaktiskabildenavskolanstämmerillamedmålsättningarna.Skillnadernamellaneleversstudieresultatökar.Denrapportsomvipresenteraridagbyggerblandannatpåanalyseravbetygochinternationellakunskapsundersökningar.Rapportenvisarattspridningenieleversresultatiläsförståelseharökatmellan2000och2009,ochvisersammautvecklingimatematikochengelska.Samtidigtsomandeleneleversomnårhögstamöjligabetygökar,såökarocksåandelenobehörigatillgymnasieskolan.

Spridningenmellanskolorsgenomsnittligaresultatharökatmarkant.Mellanskolsvariationen,detmåttsomanvändsförattbeskrivahurmycketdegenomsnittligabetygsresultatenskiljermellanolikaskolor,harfördubblatssedanslutetav1990-taletochlåg2011påöver18procent.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Viserocksåandraproblemmedlikvärdigheten.Betydelsenavelevernassocialabakgrundärfortsattstorochdetfinnsindikationerpåattdenharökatunderdesenasteåren.Detärtydligtattskolaninteitillräckligutsträckningförmårkompenseraförelevernasbakgrund.

  Skolornaselevsammansättningförändrasmenefternyamönster.Densocioekonomiskasegregationentilltarintedramatiskt,mensegregationenmellanskolormedavseendepåutländskbakgrundökarmärkbart.Skolverketsstudievisardockattresultatskillnadernaendasttillenvissdelkanförklarasavökadskolsegregationitraditionellmeningsomföräldrarnasutbildningsnivåochutländskbakgrund.

  Iställetserviattskolsegregationenantarandraformer.Elevermedhögstudiemotivationochstarktengagemangiläsningsamlaspåskolordärdetfinnsmångaandrastudiemotiveradeelever.Detfårnegativakonsekvenserförlikvärdigheteneftersomeleversresultatävenpåverkasavskolkamraternaochavläraresförväntningar.

  Mångaandraländerharenutvecklingsomserannorlundaut.Fleraländer,tillexempelFinland,KanadaochSydkoreaharunderlångtidlyckatsförenahögakunskapsnivåermedgodlikvärdighet.OECDpekarpåattfleraländermedhögaresultatocksåharenbralikvärdighet.Likvärdighettycksgynnahögagenomsnittligaresultat.Densvenskasituationenärbekymmersammenjämförelsenmedandraländerharocksåenpositivsida;detgårattåstadkommaförändring.KanandraländersåkanSverige.

  Enradstoraochviktigaförändringargenomförsjustnuiskolan.Denyaläroplanernaochkursplanernaärtydligareochbetonarskolanskunskapsmål.Kunskapskravenärtydligareformulerade.Detkommeratthabetydelseförallaelevermensärskiltförelevermedsvagarekunskaperochstudieresultat.

  Dennyaskollagenskärperocksåkravenpålikvärdighetiskolsystemetochbetonarskolanskompensatoriskauppdrag.Detärmycketvälkomnaförändringar.Menförattmotverkadenbristandelikvärdighetenbehövsmer.

  Likvärdighetenärettansvarförstatenochförskolanshuvudmän.Skolverketharitidigarerapportervisatattdetkompensatoriskainslagetifördelningenavresurserärotillräckligt.Resurseriformavstödochskickligalärarehamnarintedärdebästbehövs.Förattmotverkadeökandeskillnadernamellaneleverochskolorkrävsetttydligareansvarstagandefråndekommunalaochfriståendeskolhuvudmännen.

  Detfriaskolvaletharstorakonsekvenserförindivider,skolorochsamhälletistort.Vårrapportbelyserintedetfriaskolvaletidesshelhetochtaringenhänsyntillandrakonsekvenseravskolvaletändesomharmedlikvärdighetattgöra.

  Denanalysvigöravlikvärdighetenlederdocktillslutsatsenattdetfriaskolvaletsannoliktharbidragittilldenökandeskillnadenmellanskolorsresultat.Vimenarattdetnubehövsettpolitisktansvarstagandeförlikvärdighetensomocksåinbegriperskolvaletskonsekvenserochsomledertillåtgärderförökadlikvärdighet.Allaskolorskavarabraskolor.

  ANNAEKSTRÖM

  generaldirektörSkolverket

  SVERKERHÄRD

  chefenhetenförresultatutvärderingSkolverket

  Annons
  Annons
  X

  Dennyaskollagenräckerinteförattmotverkadenbristandelikvärdighetenpådagensskolor,skriverföreträdareförSkolverket.

  Foto: INGVARKARMHED Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X