Annons
X
Annons
X

Skamligtutseåretsförvillare

REPLIK|ÅRETSFÖRVILLARE

ÅterigenharföreningenVetenskapochfolkbildningutsettdetmankallar Åretsförvillare.DennagångärdetmiljönämndeniMoraochOrsasomskaförsesmedskamhuvaförattmaninteundersöktomettklagomålfrånenboendeinomregionen”kundehanågonfaktisktgrund”ochatten”undermåligutredning”leddetillkravpåomriktningavradio-ochtv-sändare.Attkravetaldriggenomfördesframgårinte.

Avartikelnframgårdäremotattföreningensordförande,MartinRundkvist,tyckerattmiljönämndeniMoraochOrsabefäster”enfelaktigtolkningsmodell”ochattsamhälletdrabbasnär”skattepengarläggspåfelsaker,somidethärfalletendyrochonödigutredning.”

FörstsägerRundkvistattutredningenärundermåligochsenheterdetattutredningenäronödigellerattfeltolkningsmodellanvänts.Detärsvårtattsenågonlogikidettaochdetärvälhellerintemeningen.

Annons
X

FråganärominteföreningenVetenskapochfolkbildningsjälvabordefåepitetet”förvillare”,eftersommanårefterårutserorganisationer,författareochforskaremedfleratillförvillarenärderasåsikterintepassariniföreningensuppfattning.

Omåretsnobelpristagareikemi,DanSchechtman,hadebottiSverigehadehanförmodligenförlängesedanblivitutseddtillåretsförvillarenärhanupptäcktekvasikristaller.Dennaupptäcktstredfullständigtmotalltvaddåtidensforskareansågvarariktigt.Hanfickutståmyckensmälekfrånframståendeforskareochtvingadestillochmedlämnasittarbete.

Detfinnsmångaandraexempelihistoriendärmänniskoristortochsmåttargumenteratförsakersomgåttpåtvärsmotetableradforskningochuppfattningmensomsenareharvisatsigvarariktiga.Endelavdessamänniskorharråkatriktigtillaut,hamnatifängelseellerpåsinnessjukhus,blivitbespottadeochföraktadepåolikasätt.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  DennaintolerantaochföraktfullatraditionförFöreningenVetenskapochfolkbildningvidaremedsittförvillarepris.Detärsamtidigtettunderkännandeavdenegnaförmåganochviljanattiöppendebattochpålikavillkorläggaframsinasynpunktermotdetmanharenannanåsiktom.

  Attutseåretsförvillareärettskamligtsättattsmutskastaenmeningsmotståndareochvisasittföraktförandrasåsikter.Detkanintekallasförfriopinionsbildning,somföreningenpåsinhemsidasägersigkämpaför.

  BERTILHÅKANSSON

  frilansjournalist

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X