Annons
X
Annons
X

Sjukförsäkringenärmisslyckadurfleraperspektiv

REPLIKPÅ”OPPOSITIONENSBLUFF”,SVDBRÄNNPUNKTDEN4SEPTEMBER2010

FaroukMedina,Saco-S-ombudvidFörsäkringskassan,försvararpåSvDBrännpunktAlliansenssjukförsäkringsreformsomhanmenarfungerarbraochärrättvis.VivälkomnarendebattisjukförsäkringsfråganeftersomdenberörST-medlemmar,deanställdapåFörsäkringskassanochArbetsförmedlingen.DessahardockenannanbildänFaroukMedinaavhurvälsjukförsäkringenfungeraridag.Ambitionenattstöttamänniskortillbakatillarbeteochsjälvförsörjningärgod.Problemetärattdagenssjukförsäkringinteåstadkommerdetta.

FörsäkringskassehandläggarnaocharbetsförmedlarnariktarienST-undersökning,Sjukförsäkringsreformen:såblevdet,kritikmotreformen.Förstochfrämst:deflestautförsäkradeärfortfarandesjuka.Imångafallharindividerfåttingenellerotillräckligvård/rehabilitering,trotsatt”derasdagar”iförsäkringenärute.

Närdesedanutförsäkrassåsänksersättningenfördeallraflesta,ävenomdedeltariArbetsförmedlingensprogram.Tillhälsoproblemenläggsdärmedekonomiskoroochförtvivlan.Detärdenverklighetsomförsäkringskassehandläggareocharbetsförmedlareställsinförimötetmedförsäkrade/sökande.DenverklighetenärheltannorlundaändenbildsomFaroukMedinautmålar.IntemedettendaordberörSaco-SFaroukMedinahurarbetsmiljönocharbetssituationenfördeanställdaförsämratssedanreformeninfördes.

Annons
X

57procentavST-medlemmarna,såvälpåFörsäkringskassansompåArbetsförmedlingen,anserivårundersökninginteattdeinsatsersomidagerbjudslångtidssjukskrivnaärvälanpassadetillbehoven.Anledningenärattdeutförsäkradebehöverbetydligttyngreinsatser.

Deanställdaseriförstahandbehovavmedicinskfärdigbehandling,därefterinsatsersomsänkertröskelntillbakatillarbetslivet,ochförstdärefteregentligarbetsförmedling.

Nyligenharfleraandrarapporterbekräftatdennabild.ArbetsförmedlingensutvärderingvisarattmångautförsäkradeärförsjukaförattdeltaiArbetsförmedlingensprogram,attinsatsernainteärutformadeefterbehoven,attdensänktaersättningenförsvåraråtergångentilltillfrisknandeocharbete.Resultatetärattbara2procentavdeutförsäkradeäriarbetetrotsdeanställdasengagemangochhårdaarbete.Därmedharvisvårtattsereformensomlyckad,urnågotperspektiv.

Viställerföljandefrågortillansvarigapolitikerfrånsamtligapartierinförvalet:

•Ärnibereddaattinföraentidsgränsförnärstödetsenastskasättasiniställetförentidsgränsförutförsäkring?

•Ärnibereddaattförstärkasjukvårdochrehabiliteringsåattallasjukagaranterasvård?

•KommerniattseanställdapåFörsäkringskassanochArbetsförmedlingensomdestrategiskaresurserdeär,ochdärmedgedemtillräckligaförutsättningarförattklaramålen?

ANNETTECARNHEDE

ordförandeiFackförbundetST

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X