Annons
X
Annons
X

Självständigaledamöterstärkeralliansen

Skullevihamersjälvständigariksdagsledamöterskulleväljarnasinflytandeöka.Dekanväljainpersoneririksdagensomfaktisktkanutövamaktochfåverkligtinflytande.Dethotarintedetborgerligasamarbetet,tvärtomstärkerdetalliansen,skriverMathiasSundin(FP).

REPLIKPOLITISKAFRIFRÄSARE

Attvarapolitikerhandlartillstordelomattkunnakompromissa.Annarsblirintemycketgjort.Menattvarapolitikerhandlarocksåomattvetanärmaninteskakompromissa.Endelvärderingarärsåviktiga,sågrundläggandeförensegenideologiochförenspartiattdeinteskakompromissasmed.Riksdagsledamoten StaffanDanielsson(C)kritiserarmigfördennaåsiktochfördet väljarkontraktmotEU:sdatalagringsdirektivsomjaglanseradetillsammansmedCamillaLindberg(FP)iSvDden18mars.

Deriksdagskandidatersomskriverunderväljarkontraktetlovarochförsäkrarattröstanejtilldatalagringsdirektivet,närdetkommerupptillbehandlingiriksdageneftervalet.

Direktivetärettklockrentexempelpånärmaninteskalydapartipiskan.DetgårmotminochFolkpartietsgrundläggandeliberalaideologi.Detär–ellerbordevara–riksdagensuppgiftattvaktamotdensortensförslag.Detsomstårigrundlagen,attriksdagenärfolketsfrämstaföreträdareochattregeringenäransvariginförriksdagentyckshafallitiglömska.Liteelakt,menbaralite,kanmansägaattriksdagsuppdragethandlaromatttryckapårättknapp.Vilketsomärrättknappavgörpartiledningen.

Annons
X

Skulledetvarapånågotannatsätthotardetdenborgerligaregeringen,menarDanielsson,ochserframförsigattfolkröstarhejvilt.Såkommerdetnaturligtvisinteattfungera.Omregeringen,oavsettpartifärg,vetattriksdagenärsjälvständigochröstarnerförslagdenintegillar,såkommernaturligtvisdetblienbättreförankring.Idagvetregeringenattriksdagsledamöternalydigttryckerpårättknappar,ävenomförankringenvaritdåligochriksdagenegentligentyckerannorlunda.

Skullevihamersjälvständigariksdagsledamöterskulleväljarnasinflytandeöka.Dekanväljainpersoneririksdagensomfaktisktkanutövamaktochfåverkligtinflytande.Dethotarintedetborgerligasamarbetet,tvärtomstärkerdetalliansen.

HadeexempelvisflerborgerligaledamötervågatståuppiFRA-omröstningenochröstatnejhadeintealliansenförlorattiotusentalsväljaresomkändesigdjuptsviknaiintegritetsfrågor.NästanenkvartsmiljonväljareröstadepåPiratpartietiEU-valet.Alladekommertroligenintegöradetigeniriksdagsvalet,menmångakommerattgöradet,endelandragåtillMiljöpartietochytterligarenågrastannapåsoffan.Detkanalliansenförloravaletpågrundav.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Detgåratthindradennaväljarflykt,omväljarnaserattdetfinnssjälvständigttänkandeborgerligakandidaterattkryssa.Kandidatersomvillhaenstarkborgerligregering,mensomintebaraärlydigaknapptryckareutanverkligenståruppförgrundläggandeborgerligavärderingar.Ochframföralltärdetenbraochväldigtviktigtförbättringavdensvenskademokratin.

  MATHIASSUNDIN(FP)

  riksdagskandidatiÖstergötland

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X