Annons
X
Annons
X

SDskickadebilderpåliktill15-åring

15-årigeJohanmejladeSverigedemokraternaisambandmedettskolarbete,ochundradehurpartietserpåislam.

Somsvarfickhanenlänktillensajtmednärbilderpåsvårtsargadelikochkroppsdelar,blandannatetthuvudsomhuggitsavundernäsan.

NärJohangickiårskursnio,fickhaniuppgiftattskrivaenuppsatsomislam.HanskulleblandannatsamlainformationomsynenpåreligionenochmejladefrågortillSverigedemokraterna,tilldenadresspartietssajthänvisartillför”allmännafrågoromSverigedemokraternaellerpartietspolitikpåriksnivå”.

SvaretkomfrånsverigedemokratenTedEkerothsomsitterikommunfullmäktigeiLundochsomkopplastilldenislamfientliga counterjihad-rörelsen,blandannatföratthandeltagitpåett möteknutettillrörelseniKöpenhamn2007.TillJohanskickadehanblandannatenlänktillensajtmedbildersomenligtEkerothföreställerofferförislamisterisödraThailand.

–Jagblevheltchockad.Jaghadeingenaningomhurjagskullesvarapåhansmejl.Jagkanintebeskrivakänslan,detvarsåhemskabilder,sägerJohantillSvD.

Annons
X

Bildernavisarblodigakropparochkroppsdelar,endelsvårtbrända,pånärahåll.Därfinnskropparutanhuvuden,kropparsomkluvitsvidmidjanochetthuvudmedstorahålgenomskallbenet.

HenrikJohansson,somharstuderatettstortantalantiislamiskasajterochsamarbetarmedstiftelsenExpo,sägerattsajtensompublicerarbildernaföljerettmönstersomärtypisktförsajterknutnatillcounterjihad-rörelsen.

–Dehärbildernaärdevidrigastejagsett.Jagantarattsyftetmedattlänkatillensådanhärsajtsomsvarpåettmejlfrånen15-åringärattmanvillspridarädslaförmuslimer,sägerHenrikJohansson.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  JohansmammaAnnaärinnepåsammalinje.

  –Jagblevillamående.Vihadeförväntatossattsvaretskulleinnehållaantimuslimskaåsikter,vilketdetocksågjorde.Mendethärärrenskrämselpropagandaochjagtrorattsyftetärattförsökavärvahonomochfåhonomatttyckaattmuslimerärförskräckliga.

  Dehärbildernaärdevidrigastejagsett. HenrikJohansson

  LänkenvarmedsomsvarpåenfrågaomSDtyckerattmediagerenrättvisandebildavislam,ochTedEkerothmenarattkonflikteniThailandinteuppmärksammastillräckligtimedia.IettmejltillSvDpåpekarTedEkerothatthanvarnarJohanförattbildernaärobehagliga.NärSvDfrågarhurhankanvetaattbildernaäräktaochverkligenföreställerofferförislamisterskriverhanatthanhittadebildernanärhangooglade,ochatthaninteharnågonkännedomomsajtensompublicerardem.

  SD:spressekreterareMartinKinnunenkallarlänken”olämplig”,ochsägerattdetvarettmisstagattlåtaTedEkerothsvarapåmejlet.

  –Detärettspecialfallnärentjänstemanansettattdetvarförmycketattgöra,ochdåengageradespersonerutanförvårtjänstemannastabtillattsvarapåmejl.Detäregentligenintesåviskagöra.

  HurserdupåattdethärärdetofficiellasvaretenskolelevfickfrånSverigedemokraterna?

  –Vifårtaansvarförattdetskickatsettmejlsomintevikantaansvarför,sägerMartinKinnunen.

  FörnågraveckorsedanskrevSD-ledarenJimmieÅkessonettmejltillmedlemmarnadärhan deklareradenolltoleransmotrasismipartiet,ochtidigareharsverigedemokratenAndersLeanderuteslutitsefteratthapubliceratbilderpåenmördad27-årigkvinnapåsinblogg.MenMartinKinnunenseringengrundföruteslutningavTedEkeroth.

  –Jagtyckerattdetäronödigtattlänkatillsådanasajter,förattdetfinnsriskattfolktaranstöt.Menjagkanintekoppladettatillpartietsnolltoleransvadgällerrasismochfrämlingsfientlighet.

  SkanividtanågraåtgärdermotTedEkeroth?

  –Deåtgärdervividtarblirattsetillattingenannanändesomskasvarapåmejlengördetifortsättningen,sägerMartinKinnunen.

  Fotnot:JohanochAnnaheteregentligennågotannat.

  SD-ledarenJimmieÅkessonpåenpresskonferensden14november. Foto: INGVARKARMHED

  VadkanduomSverigedemokraterna?

  Testadinakunskaperi SvD:squiz

  FlerartiklaromSD-skandalen:

  ”Blattelover”,filmernaochlögnerna

  svd.se

  ”Blattelover”,filmernaochlögnerna

  svd.se
  Annons
  Annons
  X

  SD-ledarenJimmieÅkessonpåenpresskonferensden14november.

  Foto: INGVARKARMHED Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X