Annons
X
Annons
X

SAS-budet:80kronoritimman

SASkräveratttimanställdkabinpersonalgårmedpåenlönpå80kronoritimman,enavdesämstalönernaiSverige.

Av TT
(uppdaterad)

Foto: MAGNUSHJALMARSONNEIDEMAN

EnligtdanskauppgiftergårSASomkullpånågraveckoromsparpaketetintegårigenom.

EndelavSAS-ledningenssparkravärattdentimanställdakabinpersonalenslönerskasänkastill80kronoritimmen.DetskulleisådanafallgöraSAStimanställdatillnågraavdesämstbetaldapåheladensvenskaarbetsmarknaden.

”Lönenskavara70procentaven100procentslönomräknadtilltimlön.Detblircirka80kronoritimmenmotidagöver150kronoritimmen”stårdetisparpaketetsomTThartagitdelav.

Annons
X

Ommanjobbar40timmarperveckagerdetenlönpåknappt13000kronorimånaden,föreskatt.

SASärbetydligtnärmareenkonkursänvadsomvaritkänt,enligtdanskauppgifter.DendanskatidningenPolitikenerfarfrånflerakällorattflygbolagetredanharutarbetatdetaljeradekrisplanerpåflerahundrasidorsomskissarhurbolagetskaförsättaskonkurs.Detfinnsocksåplanerpåhurstrandadepassagerareskahanteras,liksomväntadeköerpådeskandinaviskaflygplatserna.

OmintefackengårmedpåSASkrisplanriskerarflygbolagetkonkurs.Ochomledningenintefårigenomsparplanenkanbolagetsöverlevnadräknasibaranågrafåveckor,skriverPolitiken.

–Detstämmerattdetintefinnspengarikassantillattklaraossåretut,sägerencentraltplaceradSAS-källatilltidningen.

AttsomSASställaettultimatumraserardensvenskamodellen,enligtLO:sordförandeKarl-PetterThorwaldsson.

•QUIZ: KandudinSAS-historia?Kollahär!

–Skullevisläppafördetta,varärdåvårbotten?Detärdärförvisägerattiblandärdetbättreattlägganerenverksamhetänattförsämrakollektivavtalet,sägerThorwaldssontillTT.

EnligtLO-ordförandenkanSocialdemokraternaintehasagtjatilllånegarantierommanverkligenförståttvaddetinnebarförkollektivavtalen.

–DetkanSocialdemokraternaabsolutinteställaupppå.Detkommermanintegöra,sägerKarl-PetterThorwaldsson.

2008ingickIFMetallavtalsominnebarsänktalöner,menunderenbegränsadtid.Detvarannorlunda,enligtThorwaldsson.

–Menfackenkommeraldrigattvikanersig.ITransporthadeviuppedetpåstyrelsemötetimåndags,ochdetvaretttydligtnej.

Klockan12.30idagsättersigSASiförhandlingarmeddeåttafackligaorganisationersomrepresenterardenflygandepersonalen.EnligtförhandlingsframställanfrånSASkanförhandlingarnakommaattpågåframtillsöndageftermiddag.

Blandkabinpersonalenråderenupprördstämning,berättarenflygvärdinnasomvillvaraanonym.

–Folkärförtvivlade.Mångayngrevillskrivapå,devillinteförlorasinajobb,medanandrasägerattviintekanskrivapåunderdehärförhållandena.

Omfattningenavförsämringarnaivillkorenuppdagasefterhand,sägerhon.Denhöjdapensionsåldernärettexempel,somskagällaallasomärfödda1januari1953ochsenare.

–Detärganskamångasomharräknatmedattgåipensionnästaår,somdåkommerattfåjobbaifemårtill.

-OmSASfårigenomdethärkanandraföretagförsökasammasak.Detkaninnebäraförsämringarföralla.

LÄSOCKSÅ: Småbolagdrabbashårtaveventuellkonkurs NorsktSAS-fackvägrarsänkalönen ”SASagerandebrytermotdensvenskamodellen” KrisenspriderororuntomiSverige Härärbroschyrensomfåttfackenattrasa SASpilotfack:Normanstårdubakomattnedmonteradensvenskamodellen? SAS-konkurshårtslagmotSEB

StockholmTT

Annons
Annons
X
Foto: MAGNUSHJALMARSONNEIDEMAN Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X