Annons
X
Annons
X

Saabhandlaresägeruppkontrakt

EnavSverigesstorabilåterförsäljare,HolmgrensBil,sägernuuppkontraktetmedSaab.

–Detärviktigtförmigattvarastoltöverdemärkenviharivårahallar.NärdetgällerSaabkännerjaginteattjaglängrekanvaradet,sägervd:nBennyHolmgren.

SaabsordförandeVictorMuller.

SaabsordförandeVictorMuller. Foto: AUGUSTBOHLIN

HolmgrensBilhari20årsåltbilarpåsjuolikaorteriSmåland.Enligtvd:n,BennyHolmgren,harmanvaritenavdestörstaåterförsäljareavSaabbilarivärlden.Mennusägskontraktetupp.Delsförattdetkostarpengarmenbeslutetär,enligtBennyHolmgren,framföralltavmoraliskkaraktär.

–Förmigärdetviktigtattvarastoltöverdemärkensomviharivårahallar.Saablevererarintebilarmanlovat,debetalarintelönertillsinaanställdaochintehellerskuldertillsinaleverantörersamtidigtplockarägarnautstorapengar.Detkännsinterättförensmåländskbilhandlare,sägerhantillSvDNäringsliv.

BennyHolmgrensägerattmankännerstarktmedallpersonaliTrollhättanochpåpekarattHolmgrensharmångavänneriSaaborganisationen.

Annons
X

–Vivetattdesliterförattfådetattfungeramendetgårintelängre,vikanintehanågotsamarbetemedSaab.

BennyHolmgrenärstarktkritisktillattstyrelseniSaabsmoderbolagSwedishAutomobileimajhöjdesinaarvodenkraftigtsamtidigtsomfabrikeniTrollhättanstodstilla.Hanmenarattdetärsjälvklartattenansvarskännadeägareskautföradetarbetetävenutanersättningnäranställdaintefårlön.

–JagärmedvetenomattmångakunderärfästavidvarumärketochlidermedSaab.Menvadskamangöranärdetintetillverkasnågrabilar?Jagtrorändåattförtroendethosdeflestakunderärförbrukat.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  FörattintelämnakundernaisticketkommerHolmgrensattfortsättaservaSaabbilarpåsinaanläggningar.MenBennyHolmgrentrorinteattbiltillverkarenharnågonframtid.

  –Jagäringennationalekonommenjagförstårintehurdetskakunnagå.

  Annons
  Annons
  X

  SaabsordförandeVictorMuller.

  Foto: AUGUSTBOHLIN Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X