Annons
X
Annons
X

SåpressadesSpråkrådetavGoogle

EfterpåtryckningarfrånsökjättenGooglepressadesSpråkrådetatttabortordet”ogooglebar”frånlistanövernyaord.SvD.sekannupresenteramejlkonversationenmellanrådetochGooglesjurister.

FaksimilfrånmejlväxlingenmellanGooglesjuristerochSpråkrådet.

FaksimilfrånmejlväxlingenmellanGooglesjuristerochSpråkrådet.

Språkrådethar tagitbortordet”ogooglebar”urdenlistaövernyaordisvenskaspråketsommyndighetengavutförraåret.JättenGooglegilladeinteordetochharanväntjuristerförattsättapresspåSpråkrådet.

SpråkrådetschefAnnCederbergmenarattdeinteharviktsigochlåtitsigcensurerasavstorföretaget.

HärärhelamejlväxlingenmellanGoogleochSpråkrådet:

Annons
X

[ Den23januaritarsökjättenGooglekontaktmedSpråkrådet.Företagetharkopplatinensvenskjuristsomrepresenterar”ettavvärldensmestvälkändavarumärken”,somhansjälvskriver.

GoogleäroroligtöverattSpråkrådetharförvrängtvarumärket.Inledningsvisställermanenbartnågrafrågorområdetspolicyochgrunderförattväljanyaord.

Menrubrikenpåmejletantydernågotannat:”oGooglebarvsGoogle,Inc”.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

    Anmäl dig här kundservice.svd.se

    MEJL1:FrånGoogle. Läsmejlethär.](http://www.svd.se/multimedia/archive/01020/Google-mejl_del_1_1020164a.pdf)

    SvaretfrånStockholmochSpråkrådetkommerfort.Manvillpoängteraattnyordslistanärtillförattspeglahurnyaordkanbildas.

    Men”detstårgivetvisvarjerättighetsinnehavarefrittattvändasigtillSpråkrådetmedenbegäranavvarumärkesskydd”,skriverrådetstfchef,ChristianMattsson.

    MEJL2:FrånSpråkrådet. Läsmejlethär.

    Den13februarireplikerarGoogle:företagetvilländradefinitionenav”ogooglebar”ochinföraendisclaimerdärdetframhållsattGoogleärettvarumärke.”Vitackarpåförhandförertarbeteochförståelseattupprätthållaskyddadevarumärken”,avslutasbrevet.

    MEJL3:FrånGoogle. Läsmejlethär.

    SpråkrådetsnytillträddachefAnnCederbergtaröverfightenmedGoogle.Iettsvarden5marskommerhonmedförslagpåettförtydligandeidefinitionen.

    MEJL4:FrånSpråkrådet. Läsmejlethär.

    DåkommerGooglemednyakrav.Tvåveckorsenare,den20mars,skriverjuristenattGooglekräverattordet”ogooglebar”enbarthandlaromsökmotornGoogleochintevilkensökmotorsomhelst.

    MEJL5:FrånGoogle. Läsmejlethär.

    SpråkrådetsAnnCederbergtröttnar.Honbeslutaratttabortordetfrånnyordslistan.

    NågotsomGooglesjuristiettavslutandebrevtackarför.

    MEJL6OCH7:FrånSpråkrådetochGoogle. Läsmejlenhär.

    NutasdärförordetbortochSpråkrådetharlagtuppennyversionavnyordslistanpåsinhemsida.AnnCederbergmenarattrådetinteharlåtitettföretagpåverkaspråketochdefinitionenavorden.

    –Nej,tvärtom.Deharintepåverkatspråketdetminsta,företagkanintebestämmaöverspråket.Genomatttabortordetkommerdetattploppaupppåandraställen,ochfinnaskvarlängre,trorjag.

    Hadedetintevaritetttydligarebeskedattvågabehållaordet?

    –Dåhadedetinteskapatlikamycketuppmärksamhet.Jagvarstridslystenganskalänge,mendetvarsmartareattgörasåhärförattlyftafrågan.Förvidebatteniskymundankommerinteenmänniskavetaomattmankanutsättasförsådanahärsaker,sägerAnnCederberg.

    Senastekulturquizarna

    VilkenvarPortugalssistakoloni?

    quiz.svd.se

    NärmördadesGustavIII?

    quiz.svd.se

    Vadorsakadenaturkatastrofen?

    quiz.svd.se

    Vemvilledöi”Jedinsåterkomst”?

    quiz.svd.se

    Vilkavarderasgangsternamn?

    quiz.svd.se

    Språkrådetstopparordefterpåtryckning

    svd.se

    Ogooglebar,zlataneraochhenifiera

    svd.se
    Annons
    Annons
    X

    FaksimilfrånmejlväxlingenmellanGooglesjuristerochSpråkrådet.

    Bild 1 av 1
    Annons
    X
    Annons
    X