Annons
X
Annons
X

Såmycketknarktarstockholmarna

Stockholmarnatarnästan94000dosercannabisunderenvanligonsdag–ochrunt2400doserkokain,visarenanalysavstadensavloppsvatten.”Allagrupperisamhälletanvändercannabis”,sägerChristopherLandin,påStockholmspolisensnarkotikaspan.

Foto: SVD

UnderettonsdagsdygnimittenavfebruaritoginvånarnaiStockholmsstadmedomnejd66dosercannabisper1000personer.

DetvisarSvD:sundersökningavhurstockholmarnasnarkotikabrukserutenvanligdagmittiveckan.Halternaäruppmättaiproverurdemiljontalsliteravloppsvattensomspolasnedvarjedag.

TestethargenomförtsmedhjälpavStockholmvattenochSyvab,somsamlatinettgenomsnittavavloppsvattnetfrånstadensreningsverkunderonsdagsdygnetden19februari2014.MissbruksenhetenpåavdelningenförkliniskfarmakologipåKarolinskauniversitetssjukhusetiHuddingeharsedananalyseratvattenprovernaochräknatutdygnskonsumtionen.

Annons
X

Resultatetärattinvånarnaireningsverkensupptagningsområdenrökterunt93700genomsnittligacigarettermedcannabispreparatunderdetanalyseradedygnet,ochtogomkring2430linorkokain.

–Avloppsvattenärenbraindikatorförattkunnaskapasigenbildavhurstortproblemetär.Vikanmedsäkerhetupptäckadessanarkotikakomponenterivattnet.Detärintekonstigtattcannabisstickerutpådethärsättet,eftersomdetanvändsihögreutsträckningänandradroger,sägerAlexandrosChristakopoulos,kemistpåKarolinskauniversitetssjukhuset.

Enpersonsomsitterochrökerheladagarnakananvändalikamycketsomfemandrapersoner. AlexandrosChristakopoulos

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sammanräknatpekarprovresultatetpåattdetrörsigom1,7kokaindoseroch66cannabisdoserper1000invånare,medandraordmeränencannabisdospertjugondestockholmare.AlexandrosChristakopoulosvilldockunderstrykaattmetodenärrelativtnyochinteheltfärdigutvecklad,ochattdetdärförfinnsenvissosäkerhetideexaktaproportionerna.

  –Detbetyderinteattsjuav100stockholmareanvändercannabis.Enpersonsomsitterochrökerheladagarnakananvändalikamycketsomfemandrapersoner.Förentotalbildkrävsnoggrannarestudierochfleranalyser,sägerAlexandrosChristakopoulos.

  ChristopherLandin,gruppchefförCitypolisensnarkotikaspan,reagerarpådeuppmättahalterna.

  –Spontantlåterdetsomhögahalteravcannabis,menviserocksåattdetärdetmestbeslagtagnapreparatetefternarkotikaklassadetabletter.

  KokainetharenligtChristopherLandinblivitbådebilligareochmertillgängligtäntidigare,ävenförekomstenavcannabisharökatmeninteisammatakt.

  –Allagrupperisamhälletanvändercannabis.Framföralltärdetflerungasomlockas.Kokainharocksåblivitenmervedertagendrog,detärintelängrebarapåStureplansklubbarnavihittardet,sägerChristopherLandin.

  Runt1,4miljonerinvånareäranslutnatillreningsverkensomprovernahämtatsfrån,vilketbetyderatttestetinnefattarhelaStockholmsstadsamtytterligareenradkommunerilänet.Statistikenöverantaletanslutnaperreningsverkärinteindeladpååldrarochtäckerinallainvånarefrån0år,snittenärdärmedlågträknade.

  HögsthaltnarkotikaperinvånarekissasutitoaletternaivästraStockholm,med84cannabisdoseroch2,4kokaindoserper1000invånare.ÄvenienmätningunderenonsdagidecembervarhalternahögstivästraStockholm.Iövrigtvarieradehalternamenlågisammastorleksordningviddetvåprovtillfällena.

  HåkanLeifman,direktörpåCAN,Centralförbundetföralkohol-ochnarkotikaupplysning,välkomnardennyametodenattmätahalteravdrogeriavloppsvattnet.

  –Viharväldigtdåligaskattningaravnarkotikaanvändningblandvuxna.Ifolkhälsoenkätertenderarmanattmedvetetelleromedvetetdranedsinnivå.

  FörutomenkätergörssammanställningaravtullensbeslagmenenligtHåkanLeifmansägerbeslageningetomdettotalabruket.

  –Avloppstesterärenlovandemetodsomjagtyckerattmanskajobbavidaremed.

  NärdetgällercannabisharCANsettenförändradattitydisinaenkäter.

  –Justcannabisbedömerungasomattdetfinnsmindreriskerkringänvaddetidigaretyckt.Detfinnsettmertillåtandeklimat,vilketökaranvändningenochisinturgörsynenänmertillåtande,sägerHåkanLeifman.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: SVD Bild 1 av 2

  Stockholmarnatarnästan94000dosercannabisunderenvanligonsdag.

  Foto: AP Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X