Annons
X
Annons
X

HurhöglönharMr.Darcy–egentligen?

VadbetaladeUSAförattköpaAlaska1867ochhurmyckettjänadeegentligenMr.Darcyi"Stolthetochfördom"?DetärfrågorsomnukanfåsvarmedennyhistoriskochinternationellprisomräknareframtagenavStockholmsforskarenRodneyEdvinsson.

Bild 1 av 7

ColinFirthspeladeMr.DarcyiBBC:sversionav"Stolthetochfördom".

ColinFirthspeladeMr.DarcyiBBC:sversionav"Stolthetochfördom". Foto: BBC

DetkanvaravärldensmestomfattandehistoriskaprisomräknaresomRodneyEdvinsson,docentvidekonomisk-historiskainstitutionenpåStockholmsuniversitet,hartagitfram.

Hanharslagitsammanhistoriskadataserieröverväxelkurserochpriserfrånett40-talländer.Seriernabyggerpåinformationomhistoriskaväxelkursermellanolikavalutorsamtpris-ochlönenivåniSverigevidolikatidpunkter.

Valutaomräknarentognågraveckoratttafram,menfleraårsforskningliggerbakomprojektet.

Finnsdetnågralärdomarfrånhistoriensomvikandranyttaavidag?

–ISverigepratarvimycketomprisstabilitet,mentittarviurettlängreperspektivserviattdetkommerchockersomgörattdetuppstårperioderavhöginflationunderkrisperioder.BaraförattRiksbankenidagharmålom2procentsinflationperårbetyderdetalltsåinteattdetkommerattvarasåförallframtid,sägerRodneyEdvinsson.

Detfinnsvissaproblemmeddenhärlågainflationen,somgränsartilldeflation,somviharidag.Mankanundrahurhållbartdetär.

Hananserattdetärtroligtattvifåreninflationstaktpåmellan5och10procentinom10till20år.

–Detfinnsvissaproblemmeddenhärlågainflationen,somgränsartilldeflation,somviharidag.Mankanundrahurhållbartdetär.

Sverigeharenhistoriaavexpansivpenningpolitikiperiodersomgårtillbakatill1700-talet.MendethärärförstagångennågonsinsomSverigeharennegativreporänta,nupå-0,35procent.

RiksbankschefStefanIngvesharvaritenavdefrämstaattpåpekariskernameddenexpansivapenningpolitiken,inteminstvadgällerökandehushållsskulder.ÄvenRodneyEdvinssonframhållerriskenförenbostadsbubblasometthot.

Skulledetblivärreänpå1990-taletomviskullefåenbostadsbubblasomspricker?

–Detärinteomöjligtattdetskulleslåhårdaremotdrabbadehushåll.Mendetsomtalaremotärattdetfinnsenstorbostadsbrist.

Bläddravidareförflerexempelfrånprisomräknaren:

Annons
X
Annons
X

Bild 2 av 7

Foto: SteveAmstrup/AP

USA:sköpavAlaska

1867beordradeUSA:sdåvarandeutrikesministerWilliamSewardettköpavAlaska.Rysslandgodkändeenprislapppå7,2miljonerdollar.Isvenskalönermotsvarardet26miljarderkronor.

DenallmännaopinioneniUSAvarhuvudsakligennegativtinställdtillköpet,somblandannatgickunderbenämningenSewardsdårskap.

–Alaskaköptesändåförenansenligsumma,mendenärintehögreänattSverigeskullekunnaköpaAlaskaidagommotsvarandeprisstodsig,sägerRodneyEdvinsson.

Hanföredrarattgörajämförelserilönerövertid,alltsåförsammatidsommanbehövdearbeta1867föratttjänaihop7,2miljonerfårmanidag26miljarderkronor.

Anledningentillatthananserattjämförelsemedlönerärbättreärattdenbättrespeglarhurrikmanvarommanägdeensummapengarellerhadeenvissinkomstenvisstidpunktjämförtmedandramänniskorviddennatidpunkt.Ommanexempelvistjänadetiogångermeränenvanligarbetarepå1800-taletkundemanfortfarandeinteköpamervarorochtjänsteränenarbetareidag.

AttjämföramedkonsumentprisindexgerenligtEdvinssonenbildöverdenabsolutavälfärdsnivån,medanjämförelsemedlönergerdenrelativavälfärdsnivån.

–Jagtrorattnärmangördylikajämförelserövertidsåärmanmeraintresseradavdenrelativavälfärdsnivån,detvillsägahurrikellerfattignågonvarjämförtmedandrasamtidapersoner.

Annons
X
Annons
X

Bild 3 av 7

Foto: MattDunham/AP

vanGoghstavlor

VincentvanGoghharkallatsdenmodernakonstensochexpressionismensfrämstaföregångare.Menharblevbetydligtkändareeftersindödänföre.Ochhanstavlorharstigitipris.

1890köpteAnnaBochvanGoghstavlaDenrödavingårdenför400francavmålarensbrorTheosomvarkonsthandlareiParis.Idagenssvenskalönermotsvarardet272000kronor.

1990såldesenannanavvanGoghstavlorvidenauktioniNewYork,dålandadeprisetpå82,5miljonerdollar,motsvarandedrygt1,1miljardkronoridagenslöner.

Prova SvD digital i 1 månad – helt gratis!

Annons
X
Annons
X

Bild 4 av 7

ColinFirthspelade

ColinFirthspelade Foto: BBC

Mr.Darcyslön

Mr.Darcytjänade10000pundperåriJaneAustens”StolthetochFördom”.Romanenskrevs1813.Idagenssvenskalönermotsvarardet260miljonerkronor.

–Enganskaansenligårslön,sägerRodneyEdvinsson.

Annons
X
Annons
X

Bild 5 av 7

Foto: TomasOneborg

Bibeln

1705kostadeeninbundenbibel120dalerkopparmynt,eller480markkopparmynt.Idagenssvenskalönermotsvarardet163000kronor.

Densomvillköpaenbibelidagfårräknamedattbetalaettparhundralappar.

Annons
X
Annons
X

Bild 6 av 7

Foto: TT

Tyskamark

Enhistorisktillbakablickvisarocksåstorlekenpåhyperinflation.Somexempelkundeenmiljardtyskamarkår1913köpalikamycketvarorochtjänstersom43miljarderkronoridagiSverige.Menettdrygtdecenniumsenare,1924,kundeentyskmedenmiljardtyskamarkköpalikamycketvarorochtjänstersomförtvåöreiSverigeidag.

–Förattdetskablisådanhyperinflationmåstedetnästanvarakrigsförhållandenellerstorarevolutioner.Dåkandetvaraettsättattfinansierastatligautgifter,sägerRodneyEdvinsson.

Annons
X
Annons
X

Bild 7 av 7

Foto: BjörnLarssonRosvall

AlfredNobelsrikedomar

BlandAlfredNobelsuppfinningarfinnssåvältändarenochextradynamiten.Totalttoghan355patentsomtillsammansgavupphovtillstorrikedom.

VidsindödiitalienskaSanRemo1896hadehanenförmögenhetpå33miljonerkronor,motsvarandenästan28miljarderkronoridagenslöner.

Hanstestamenteblevenstoröverraskning.31miljonerkronorskulleanvändasförattbildaenspeciellfondsomvarjeårskulledelautpriserinomkemi,fysik,fysiologiellermedicin,litteraturochfredsarbete–vadsomsenarekomattkallasNobelpriset.

EnligtTekniskamuseetfannsde31miljonernaursprungligeniFrankrikeochnåddeSverigeviaRagnarSohlman,somvarAlfredNobelslojaleassistent.

RagnarSohlmanbeväpnadesigmedenrevolver,fylldeentäcktdroskamedpengarfrånbankfacketochkördehelaförmögenhetentillsvenskakonsulatetiParis.SedanladespengarnaismåpaketochskickadesdiskrettillSverige,somvanligabrev.

RagnarSohlmanblevsedanenavNobelstiftelsensgrundare.DetförstaNobelprisetdeladesutden10december1901.

Annons
Annons
Annons
X
Annons
X