Annons
X
Annons
X

Srasfortsätter-SDfårrekordsiffror

Socialdemokraternaharsjunkitstadigtiopinionensedanijanuari,visarSvD/Sifosväljarbarometer.Regeringspartiethartappatiförtroendenärdetgällerviktigafrågorsomskola,jobbochekonomi-ochlyftetsomhadekunnatkommaeftervårbudgetenverkarhauteblivit,sägerSifosToivoSjörén.

Opinionsmätningar

Foto: SVDGRAFIK

Socialdemokraternafår25,9procentiSvD/Sifosväljarbarometerförmaj.Jämförtmedmånadeninnanärdetennedgångfrån27,4.Tappetärdockintestatistisktsäkerställt.IenextramätningsomgjordesdirektefterattdecemberöverenskommelsenblevklarislutetavförraåretfickS33,3procentavväljarstödet.IväljarbarometernförjanuarihadeSsjunkittill29,7ochsedanharnedgångenfortsattivarjemånadsmätningsedandess.

–Ävenomdetinteärensignifikantminskningsedaniaprilsåärdetentydlignedgångundervåren,sägerSifosopinionschefToivoSjörén.

Skillnadeniväljarstödmellanblockenfortsätterminska,ochliggernupå1,1procent.Detinnebärattblockenstatistisktsettnuärjämnstora.

Annons
X

Sharintelyckatsövertygaväljarnaomattdeärframgångsrikainomområdensomärcentralaförpartiet.

FleramätningarharvisatattSocialdemokraternasedanvalet2014hartappatiförtroendenärdetgällerviktigaområdensomskola,arbetslöshetochekonomi,ochdetkanvaraenorsaktillopinionstappettrorToivoSjörén.SochMPharhittillsregeratpåAlliansensbudget,ochdetharsannoliktbidragittillattregeringspartiernaspolitikframståttsomotydlig.Ändåinnebarintevårenstilläggsbudgetnågotlyftiopinionen.

–EnannanmöjligbidragandeorsakkanhabidragittilldetsjunkandestödetkanvarasvekdebatterkringSefterbeskedomförsämradevillkorförrot-ochrutavdragenochhöjningavbensinskatten.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Detliggeralltidförväntningarpåennyregeringochomväljarnaintetyckerattregeringspartiernaleverupptilldemellertyckerattregeringeninteinfriarsinalöftenblirdetoftaennegativreaktion.DetråkadeocksåAlliansenutföreftervalet2006,sägerToivoSjörén.

  BlandAlliansensväljareärmotståndetmotdecemberöverenskommelsenbetydligtmerutbrettänblandderödgrönas.Änsålängeverkardetmissnöjetdockinteharesulteratiminskatväljarstödfördeborgerliga.ToivoSjörénframhållerattöverenskommelsenännuintetestatsskarptgenomattAlliansenlagtnersinaröstertillförmånförenbudgetsomalliansväljarnaärväldigtkritiskamot.

  DenendastatistisktsignifikantaökningenimätningenstårSverigedemokraternaför.Derasstödökadefrån12,5procentiapriltill14,7procentimaj.EnförklaringärenligtToivoSjörénattpartiethamnadelågtiaprilpågrundavendebattkringuteslutningsärendensompågickunderveckandåundersökningengjorde.Menökningenföljerocksåenlängretrendförpartiet.

  –Viserenbreddningifleragrupper,därSDlångsamtstärktsinposition,sägerToivoSjörén.

  Miljöpartietsjunkerfrån8,9till8,2procent,menförändringenliggerinomdenstatistiskafelmarginalen.HälftenavundersökningengjordesförepartiledardebatteniSVTsomresulteradeiattMP-språkröretÅsaRomsonkritiseradesförattidebattenhajämförtsituationenförflyktingarpåMedlehavetmedAuschwitz.

  –ViseringeneffektiopinionenavRomsonsuttalande.DetbehöverhellerintefinnasnågondirektanslutningmellanattmanröstarpåMPförattmansympatiserarmedderaspolitikochvadmantyckeromdethäruttalandet,sägerToivoSjörén.

  Annons
  Foto: SVDGRAFIK Bild 1 av 3
  Foto: SVDGRAFIK Bild 2 av 3
  Foto: SVDGRAFIK Bild 3 av 3
  Annons
  X
  Annons
  X