Annons
X
Annons
X

SochMPöverensomförbifarten

FörbifartStockholmstoppasinte.DetstårklartefterattSocialdemokraternaochMiljöpartietpåriksnivåträffatenöverenskommelseomdetjättelikamotorvägsbygget.

EnligtkällortillSvDharSocialdemokraternaochMiljöpartietpåriksnivåträffatenöverenskommelseomFörbifartStockholm.

EnligtkällortillSvDharSocialdemokraternaochMiljöpartietpåriksnivåträffatenöverenskommelseomFörbifartStockholm. Foto: TT

SomSvDkundeberättaförraveckanharförhandlingarnaomFörbifartStockholm,somhuvudsakligenförtspålokalnivå,varittunga.

Socialdemokraternaharkämpatförbyggstartsnarast,medanMiljöpartietochVänsterpartietargumenteratförattprojektetskaskjutasuppochattenoberoendeutredninggenomförs.

Attfråganärkänsligråderingatvivelom:

Annons
X

–FörbifartenformarutvecklingeniStockholmunderväldigtlångtid.Omvidåskullegåmedpåattbyggaden–detskullekrockamedexistensberättigandetförvårtparti,sadeenMP-källamedinsynideinledandeförhandlingarnaomvarförmanintekomframåtidiskussionerna.

FörattlösaknutarnaflyttadesförhandlingarnasålundaupppåriksnivåochislutetavförraveckanslötSocialdemokraternatillsammansmedMiljöpartietengemensamöverenskommelse:

ByggetavFörbifartStockholmskjutsupptillden1maj2015.FramtilldessskaSochMP–istat,landstingochstad–förhandlaomhurintäkternafrånträngselskattenskafördelas,uppgerpersonermedinsyniförhandlingarna,somhållitsienlitenkrets.

Denexaktaformuleringeniöverenskommelsenlyder:

”OmStockholmslänslandstingochStockholmsstadönskarförhandlaomanvändningenavträngselskatteroch/ellerfinansieringenavFörbifartStockholmkommerregeringenattmötadetönskemålet.Projektetfrysesiväntanpåattbeskedomönskemålomensådanförhandlingfinns.Omnyuppgörelseejnåsföreförstamaj2015fortsätterprojektetenligtplan.”

EnligtresultatetifolkomröstningenomträngselskatteniStockholm2006skullepengarnagåtillbådevägprojektochkollektivtrafik.Ipraktikenhardockdetallramestagåtttillvägar–vilketdetalltsåskullekunnabliändringpåvidväntandeförhandlingar.

–Detärintelängretalomnågonoberoendeutredningellerfolkomröstning,sägerenkälla.

Hurförbifartenskafinansierasärännuoklart.Prislappenberäknasuppgåtillminst31miljarderkronor.Förhandlingarommotorvägenpågårjustnuimark-ochmiljödomstolenvidNackatingsrätt.

SocialdemokraternaochMiljöpartietväntasbildaregeringtillsammans,påfredagläserblivandestatsministerStefanLöfven–medstörstasannolikhet–regeringsförklaringen.FörbifartStockholmharvaritenavdefrågordärpartiernaståttlängstifrånvarandra.

Annons
Annons
X

EnligtkällortillSvDharSocialdemokraternaochMiljöpartietpåriksnivåträffatenöverenskommelseomFörbifartStockholm.

Foto: TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X