Annons
X
Annons
X

RysktflygövadeförattstoppaNato

DeryskabombplanensövningsanfallnäraSverigeipåskasskeddeföratthindraNatoattflygaförstärkningartillBaltikumgenomsvensktluftrumihändelseavkrig.DetsägerLettlandsförsvarsministerArtisPabriks.

(uppdaterad)

GRAFIKOVAN:SÅKANSVERIGEHAMNAIKLÄM

VILNIUS-STOCKHOLM FörsvarsministernkritiserarocksåattdensvenskaförsvarsberedningenimorgonläggerframsinsäkerhetspolitiskaanalysavomvärldenutanatthabesöktBaltikum.

SvD:savslöjandeomatt rysktbombflygpålångfredagsnattenövadeanfallmotmåliStockholmsområdetochSydsverigeharväcktstoruppmärksamhetiomvärlden.Densvenskaincidentjaktenstodkvarpåmarken,medanNatolyftemotdenryskastyrkanvidGotskasandön.NatolandetLettlandsförsvarsministerArtisPabriksärvälinformerad:

–Detvarenverkligsimuleringavenattack,omdetendagskullebehövas,sägerArtisPabrikssomberättaromliknandesimuleraderyskaangreppmotBaltikum.

Annons
X

HansslutsatsärattRysslandövarförenmilitärinsatsmotdemilitärtsvagarebaltiskastaterna.MenskadettalyckasmåsteRysslandocksåhindraförstärkningarfrånövrigaNatoländer( segrafik).

–Detäringenstorhemlighetattomdetskulleblinågonslagsinvasionsåbehöverdebaltiskastaternafåstödfrånväster,sägerArtisPabriksochvisarpåenkartahursjö-ochlandvägenkanblockerassåattdenendaåterståendelivlinangårviaSverige.

–Ommanklipperavhärsåärvilämnadeåtosssjälva.Jaganserattdetvarryssarnassyfte.Detpassarvälsamman.ÖvningenmotSverigeärsomenpjäsiettschackspel,manmåsteocksåsedeandrapjäsernaförattförståhurpartietspelas,sägerArtisPabriks.

Sverigeskullealltså–utanattvaramediNato–hamnaifrontlinjenienmilitärkonfliktRyssland-Nato.FördettatalarocksåattSverigeienensidigsolidaritetsförklaringfrån2008ochframåtdeklareratattomEU-länder(sombalterna)skullehotassåskavi”taemotochgemilitärtstöd”.

Litauensförsvarsministeråren2008–2012varRasaJukneviciene,nuparlamentsledamot.HondrarsammaslutsatssomPabriksombombövningenmotSverige.

–Naturligtvis.Detbehövsjubaraenblickpåkartanförattsevadsomkrävsförattförsvaradebaltiskaländerna.Förstödettillossärsvensktterritoriummycketviktigt.

HonanserattdenryskaupprustningsomnuskerbyggerpåenryskförväntanomattEUochNatoförsvagas.Rysslandkanomfem-tioårhakapacitetatttestahurstarktNatoärgenomatttatillmilitäramaktmedelmotländeridetfornaSovjetimperiet.DärmedserhonocksåettpolitisktsyftemedövningenmotSverige.

–RyssarnavillfåandraNato-länderattfunderapåattdetkanblimycketriskfylltattförsvaraoss,sägerRasaJukneviciene.

HurRysslandsupprustningskabedömasärredanenhetpotatisförförsvarsberedningenmeddeåttariksdagspartierna.Beredningensomvärldsanalysläggsframimorgonförattutgöragrundför2015årsförsvarsbeslut.Meninidetsistaharpolitikernavaritoenseomdenryskabombövningenensskanämnasidet200-sidigabetänkandet.

Beredningensarbeteifrågasättsavbalternaeftersomdenresttillelvaolikaländer(blandannatEgyptenochSingapore),menintetillSverigesnäragrannländerEstland,LettlandochLitauen.

–Detärmycketilla,kritiserarLettlandsförsvarsministerArtisPabriks.

FörsvarsberedningenshuvudsekreterareTommyÅkessonbemöterkritikenmedattdensäkerhetspolitiskarapportsomläggsframimorgonharettstörreperspektiv.InförnästarapportsomärförsvarspolitiskkommerberedningenattbesökaBaltikum.

MenArtisPabriksfårmedhållavförsvarsanalytikernJohanTunberger:

–Detäroförklarligtattberedningenintebesöktdebaltiskaländerna.HeladetfornaSovjetimperietärenriskfaktor.Ryssarnaförsökerutökasittinflytandeochmilitäramaktmedelkanspelaenroll,vilketSverigegörkloktiattbevaka,sägerhansomtillägger:

–Dessutomtillhördetvanligdiplomatiskhyfsattkonsulteragrannländerna.Vileveriettinternationelltsammanhangochvadstormakterochnärliggandestatertyckerochtänkerisäkerhetspolitiskafrågorärmycketviktigt.

Rysslandharännuinteofficielltkommenteratflygövningenipåskas.SverigesutrikesministerCarlBildthartonatnerhändelsenochharsagtatthaninteserRysslandsupprustningsomhotfull.

IklämmellanNatoochRyssland

svd.se
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X