Annons
X
Annons
X

Riskattdöiförtidökarmedsömnmedel

Sömnmedelökarriskenattdöiförtid,visarennystudie.Riskenkanfyrfaldigasfördensomtartabletterna.

Av SvD

Detärdenbrittiskatidningen GuardiansomrefererarforskningsrapportensompubliceratsiBMJOpenJournal.

Enligttidningenkräverläkarenuenomprövningavsynenpåsömnpillereftersomriskenförenförtidadödkanfyrfaldigasfördemsomförskrivitstabletterna.

StudiengenomfördesiUSA,därnärmare10procentavbefolkningenanvändesömnmedelunder2010.ForskarnasslutsatsärattbruketavsömtabletterkanhaletttillsåmycketsomenhalvmiljonförtidadödsfalliUSAunder2010.

Annons
X

Istudienjämfördeforskarnadödstalenitvågrupperunder2,5årstid.Denenabestodavdrygt10000personersomförskrivitssömnmedel.Denandraavnästan24000personersominteanvändesömnmedel.Gruppernahadelikartadhälsostatusförövrigt.Genomsnittsåldernvar54år.

Resultatetvisar,enligtGuardian,attävenvidrelativtlitenanvändningavsömnmedel,färreän18doserperår,ökarriskenattdöiförtidmedupptill3,5gånger,jämförtmeddemsomintetogtabletterna.Förpersonersomanvändeflerdoser,mellan18och132,varriskenfyragångerstörreochfördemsomtogännuflerdoserfemgångerstörre.

Studienvisarockså,enligtGuardian,attriskenförcancerocksåökarfördensomanvändersömnmedel.Ensådankopplingharävenvisatsitidigarestudier.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Samtidigtpåpekarforskarnaattdetärflerförtidadödsfalligruppensomanvändersömnmedelinteinnebärattdetärpillrensomärorsaken,ävenommycketpekaridenriktningen.

  NinaBarnett,vidbrittiskaRoyalPharmaceuticalSociety,sägerenligtGuardianattstudienärviktig.Ochävenomdetärosannoliktattdenradikaltkommerminskaförskrivningenavsömmedelsåkommerdenattuppmärksammabådepatienterochläkarepåriskernamedanvändandet.

  SvD.se

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X