Annons
X
Annons
X

Republikanerkämparmedattkritiseraavtalet

KonservativaopinionsbildareochrepublikanskapolitikerkämparmedattförhållasigtillframgångenattfemtillfångatagnaamerikanersläpptsavIran,ochsamtidigtupprätthållasinkritikmotpresidentObamaskärnavtalmedIran.Dedemokratiskapresidentkandidaternaärdäremotpositiva.

Iranavtalet
PresidentkandidatenDonaldTrumpfortsätterkritiserakärnavtaletmedIran.

PresidentkandidatenDonaldTrumpfortsätterkritiserakärnavtaletmedIran. Foto: AlexSanz/AP

NEWYORK.–Debordeinteharsuttitfångnadärtillattbörjamed.IranharanväntdehärfångarnaförattpressaUSA,ochnusitterdemedinitiativet,sägerBenFerguson,konservativpolitiskkommentator,tillCNNpålördagen.

FåfrågorharförenatrepublikanersomkritikenmotfjolåretskärnkraftsavtalmedIran.IutbytemotattIrantillåterinspektionerochavstårfrånattutvecklakärnvapensålyfterUSAnudeekonomiskasanktionerna.

Republikanskapolitikerinvänderattavtaletskaparenmeraosäkervärld,iochmedattIrannufårtillgångtilldeinternationellafinansmarknadernaochtillåtsexporterasinolja.

Annons
X

–Defårnutillgångtillmångamiljarderdollardeintehadetidigare,sägerFergusontillCNN.

PålördagensläpptesfemamerikanskafångarsomIranhållit,iutbytemotsjuiraniersomsuttitifängsligtförvariUSA.Isomligarapporterförekommeruppgiftenattbarafyraamerikanersläppts.Entidigarefångetycktespålördagskvällenvaraoidentifierad.

DenutväxlingenimponerarivilketfallintepåpresidentkandidatenochmiljardärenDonaldTrump.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Vigerdem150miljarderochsjupersonermedproblemochvifårtillbakafyrapersonersomintegjortnågotfel.DetärsåUSAförhandlar.Detärsåsorgligt,såsorgligt,saTrumpvidettvalmöteiPortsmouth,NewHampshire.

  SomligarepublikanertycktespålördagenhaproblemmedattförhållasigtillIranavtalet.Flerapresidentkandidaterväljerargumentetattdefyraamerikanernaintebordehahållitsfångnaöverhuvudtaget,ochförsökerdärmedrundamotargumentetattavtaletresulteratinågontingpositivt.

  TexassenatornochrepublikanskapresidentkandidatenTedCruzbeskriverIranavtaletsomliberalpropaganda. Foto: SeanRayford/AP

  –Pastornvarifängelseföratthaspriditläranomgud.Hanskulleintehavaritdär.ReporternfrånWashingtonPostsomsläpptessattdärföratthanrapporteratnyheter,saTexassenatornTedCruzvidettmötemedpotentiellaväljarepålördagen.

  –DethärtjänarsompropagandaförbådeIranochObamaadministrationen,saCruz.

  MarcoRubio,ocksåpresidentkandidatochsenatorfrånFlorida,intarenliknandeståndpunkt.

  –DethärkanuppmanaandraländerattgörasammasaksomIranhargjort,kommenterarMarcoRubio.

  DefyraamerikanersomsläpptsärWashingtonPost-reporternJasonRezaian,tidigaremarinkårssoldatenAmirHekmati,pastornpastorSaeedAbedinisamtenpersonvidnamnNosratollahKhosravi-Roodsari.Ytterligareenickenamngivenamerikanskahasläppts.

  Processenattfålossdemharpågåttlängeochenligtenrapporthostv-kanalenMSNBCvardetsnarareettsammanträffandeattdesläpptessamtidigtsomsanktionernamotIranhävs.

  USAbordehahotatIranmedmilitäraaktioner,inteslutitettavtal,sägerpresidentkandidatenJebBush. Foto: JimCole/AP

  JebBush,somkämparmedalltjämtlågaopinionssiffrorinfördeförstaprimärvaleniIowaochNewHampshireomettparveckor,försökteocksåanvändaIranavtalettillsinfördelpålördagen.Omhanvaritpresident,förklaradeBush,såskullehaniställethotatTeheranmedmilitäraattackerförattfåfångarnafria,iställetförattslutaavtalmedregimen.

  –Vadjagskullesägaär,omniintesläpperdemsåblirdetmilitäraåtgärder,attdetärenprovokation,enkrigsförklaring.JagskulleförklaraattIraninteärallieradmedUSA,detärsåObamasadministrationserlandet,saBushsomocksåspenderadelördagenmedattkampanjaiNewHampshire.

  IsraelspremiärministerBenjaminNetanyahu,enavIranavtaletsstarkastekritiker,sägerienkommentarpålördagenatt"Iraninteövergettsinaplaner"påkärnvapen,ochattIsrael"kommerattbevakaimplementationenavavtaletochberättaomvarjeformavöverträdelse".

  Foto: MicSmith/TTNYHETSBYRÅN

  UtrikesministerJohnKerrysföreträdare,dendemokratiskapresidentkandidatenHillaryClinton,uttryckerlättnadöverfrigivandenaienskriftligkommentar,menpassarävenpåattskickaettpolitisktbudskap:"SompresidentkommermitttillvägagångssättvaraattmisstroochkontrolleraIranshandlingar."

  Hennesfrämstarivalomdendemokratiskanomineringen,BernieSanders,ärmjukareisinframtoning."Dehärgodanyheternavisarattdiplomatikanfungeraävenidenhärostadigadelenavvärlden",twittrarhan.

  Annons

  PresidentkandidatenDonaldTrumpfortsätterkritiserakärnavtaletmedIran.

  Foto: AlexSanz/AP Bild 1 av 4

  TexassenatornochrepublikanskapresidentkandidatenTedCruzbeskriverIranavtaletsomliberalpropaganda.

  Foto: SeanRayford/AP Bild 2 av 4

  USAbordehahotatIranmedmilitäraaktioner,inteslutitettavtal,sägerpresidentkandidatenJebBush.

  Foto: JimCole/AP Bild 3 av 4
  Foto: MicSmith/TTNYHETSBYRÅN Bild 4 av 4
  Annons
  X
  Annons
  X