Annons
X
Annons
X
Konst
Recension

Time remapping Relationentilltidskakasom

(uppdaterad)

Time remapping

Genre
Övrig rörlig bild
Var
Galleri Anna Thulin, Gävlegatan 10B

T o m 12 november

Stockholmsgalleritätasteområdeharglesatsutnågotpåsistatidendåfleraaktörerharlagtnerverksamhetenellerflyttat.AttAnnaThulinbeslötsigföravslutasamarbetetmedGalleriFlachochöppnaegetpåandrasidankvarteretblevdärförettvälkommettillskott.

TinaNykvistsseparatutställningärgallerietsförsta.Nykvistvisartreolikavideoverksomallaberörsjälvavideomediet,isynnerhetirelationtilltid.

IverketClockvisarenmonitorjustingetannatäneninspelningavenhögstordinärklockasomunderfyratimmargerdenkorrektatiden.Detförstärktaljudetavvisarnasentonigamatandegörtidenextrapåtagligochpåminnerossomattvistårinförentidsomredanharvarit.

Annons
X

EnliknandetidsförskjutningskeriinstallationenTheSpectator,därenloopadvideoavolikadjurharprojiceratspåettantalskärmarsomharsammaformsomdeenskildadjuren.Medandenrörligavideonlovarlivochrörelse,låserdenscenografiskaformenhandlingsutrymmet.

TheViewer,utställningensstörstaverk,ärmerkomplextochinkluderarävenbetraktarenpåettintrikatvis.Mittirummetfinnsenstolochettbord.Påbordetstårenlitenkamerabakomenskalmodellavenännumindregubbesomsittervidettbordochtittarpåenvideoskärm.

Påväggenframfördennakonstellationmöterenvideoprojektionsomirealtidvisarvaddenlillabordskameranfilmar.

DetförefallerförstsomomTheViewerlekermedfrånvaroochnärvaro,meddentommastolenvidbordetochvideoprojektionenssittandeman.Mennärjagsättermigpådentommastolenupptäckerjagattdenlillamonitornvisarhurjagsitterdär.Jagärsjälvföremålförenannanövervakningskamera.Minviljaattsegörmigtillobjekt.

ITinaNykvistsvärldsättsbegreppet”realtid”igungning,därnuetochnärvaronblirtillchimärersomhelatidenkonstruerasochrepeteras.Ändatillsbetraktarenplötsligeninseratthan/honsesavnågonannan.Dåblirnärvaronpåtaglig.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X