Annons
X
Annons
X

Rekordstortpengaregnväntasföraktieägare

TrotsettskakigtbörsårkandetblirekordutdelningfrånStockholmsbörsensstorbolag,enligtfleraaktieanalytiker.ABBochAstraZenecaärtvåjättarsomväntasökasinautdelningardramatisktiåravseendebokslutsåret2015.

Foto: FredrikPersson/TT

Detkanjämförasmedjulafton.Efterettskakigtbörsårväntarbelöningeniformavutdelningtillaktieägarna.Sexåriradharutdelningspaketenblivitalltstörre.

IfjollandadeutdelningarnafråndesvenskaLargeCap-bolagenpå173miljarderkronor,enligtSvensktNäringsliv.Detärenökningmed12procentjämförtmedåretinnanochmed147procentpåtioår.

Nusertrendenutattfortsätta.FleraexperterSvDNäringslivhartalatmedspårenrekordutdelningfråndesvenskastorbolagenavseendebokslutsåret2015.

Annons
X

–Trendenharvaritutdelningsfestochrekordvarjeår.Detfinnsingetsompekarmotattdentrendenkommerattbrytas,sägerAlbinRännar,chefförmarknadsbevakningpåAktiespararna.

Hanfårmedhållfrånflerahåll.SåvälexpertervidNordeaochHandelsbankensomAlfredBergtrorattutdelningarnakommerattnånyahöjderiår.StorbankenSEB:sanalytikerstickerutsomettundantag.Despårlägreutdelningiåränifjol.

Normaltfastställsutdelningarnaavårsstämmanpåförslagfrånbolagensstyrelsemedutgångspunktiföretagetsresultatochfinansiellaställningvidutgångenavdetsenasteräkenskapsåret.EnligtdeexpertersomSvDNäringslivhartalatmedhardesvenskastorbolagenstarkabalansräkningarochvinsternaväntasfortsättaattöka.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  UnderdenkommanderapportveckanspårJonasOlavi,chefövertaktisktillgångsallokeringpåAlfredBerg,attföretagenkommerattredovisaenvinstökningmed30procentjämförtmedsammakvartalföregåendeår.Dethögaprocenttaletkommersigförvissoavenlågjämförelsesiffra.Idetfjärdekvartalet2014gjordesnämligenenheldelnedskrivningarvilketminskadevinstendå.

  –Sålängedetinteblirenkraftigrecessionochenkraftignedgångpåmångamarknaderärdesvenskabolagenfinansielltstarkaochharrådattdelautmycket,sägerJonasOlavi.

  ABBochAstraZenecaärtvåbolagsomenligtNordeasaktiestrategMagnusDagelspåsökasinatotalautdelningsbeloppextramycket.ÄvenomutdelningenperaktieiABBendastberäknasökamarginelltochiAstraZenecainteallsrördetsigommiljardökningar.

  AstraZenecaberäknasdelautmotsvarandedrygt33miljarderkronorochABBväntasdelautdrygtnästan15miljarderkronor.Anledningentillattbeloppennuväntasstickautberordelvispåattbådaredovisaridollar,någotsommedrådandeväxelkursinnebärattutdelningsbeloppetikronorblirhögreiår.

  Menävenbankernastårsigstarka–trotsminusränta–ochdespelargenerelltenavgöranderollförutdelningsökningen.Förraåretstoddeförentredjedelavutdelningarnablandde40störstabörsbolagen.

  IårväntasallastorbankerutomSwedbankökasinutdelning,enligtdeanalytikersomSvDharvaritikontaktmed.

  Utdelningarnafårenbetydandeeffektförbörsensavkastning,enligtJonasOlavi.HangersomexempelattStockholmsbörsen2015gavenavkastningpå6,5procent,inklusiveutdelningar,omkring4procentenheterbättreänavkastningenbortsettfrånutdelningar.

  –Aktieägarnakommerattfåtillbakapengar.Därförskamanintekastabortallaaktiernu.Meddehärräntornaärdetintemycketannatattgöraänattfortsättajobbamedförnuftigaaktieplaceringarellergåviafonder,sägerJonasOlavi.

  Menallaärintelikapositivatilltrendenmedkraftigtökandeutdelningar.Vissaserutdelningsfestensomteckenpåfantasilöshet.

  –Storägarnaprioriterarsinegenutdelningframförbolagetsöverlevnad.Bolagbordeanställahögacheferförattvarakreativa,utvecklaproduktenochväxapånyamarknader,inteförattdeskaförvaltaenpengatryckpress,sägerAlbinRännarpåAktiespararna.

  Hananserattägarnabordeageramerlångsiktigtochattendelavpengarnasomnudelasutskullegörabättrenyttaomföretagenanvändedemförattskapavärde,växaochexpanderapåkonkurrenternasbekostnad.Hanjämförmedjulgodis.

  –Nuråderenmentalitetavattproppaisigsåmycketischokladsommöjligtförsnartärjulenslut.Iställetförattsatsapåskidåkningochannanträning.Omedelbarnjutninggårförelångsiktighet,menbaksmällankommerattkomma,sägerAlbinRännar.

  SkandiassparekonomMariaLandeborndelaruppfattningenattföretagendrarsigförattminskautdelningarna.

  –Ingetbolagvillsänkautdelningeniochmedattdetharettsåpassnegativtsignalvärde.Förattsänkautdelningarnaskadettillmeränenlitenmotgång,detkrävsnågonformavkrisellerattmångagördet.Däremotkanmanavståfrånatthöjautdelningen,sägerMariaLandeborn.

  Honanserdockinteattdetinulägetfinnsnågotnegativtmedattstorbolagenäveniårökarutdelningarna.

  –Deökarjuförattmångabolagtjänarväldigtmycketpengar.Detberorblandannatpåenstarkkonjunkturochminusränta.Detfinnsingetnegativtmeddetsålängesomföretagenklararsigomdetskullekommasämretider.Förmångabolaggårdetnuväldigtbra.

  Annons
  Foto: FredrikPersson/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X