Annons
X
Annons
X

Regeringenmåsteslåvaktominnehålletpåinternet

Innehållstjänsterpåinternetärenväxandesektorsomkanfåstorbetydelseförsysselsättningochtillväxt,menbristandekonkurrensförutsättningaridendigitalamiljönhämmartillväxtmöjligheternaochinvesteringsviljan.Nukrävsverkningsfullaåtgärderfrånregeringenssida,tillexempelförhurinternetleverantörernakaninvolverasförattstävjadeomfattandeimmaterialrättsintrångenpåinternet.DetskriverKristinaAhlinder,vdSvenskaFörläggareföreningen,ochPerStrömbäck,redaktörNetopia.

Sverigesdigitalaekonomiväxersnabbt.Intressetfördevärdensomkanskapasöverinternetökaritaktmedattdedigitalatjänsternastillväxt-ochsysselsättningspotentialbliralltmerpåtaglig.DensvenskaregeringenharinlettarbetetmedenDigitalagendaförSverige.EnviktigmålsättningidettaarbeteuppgesvaraattSverigeskautvecklastill”världensmestkonkurrenskraftigadigitalaekonomisåattnyajobbochnyatjänsterochprodukterkanväxaframjusthär”.IT-ministerAnna-KarinHattbetonarocksåattSverigeharhaftochbörhaenledanderolliEU:sarbetepåområdet.

OchvisstfinnsdetfogatttalaomdendigitalaekonominsomenframtidssektorförSverige.Hithörexempelvisframväxtenavenbetydandeandeldigitalainnehållstjänster,innefattandedigitaldistributionavexempelvisfilm,tidningar,böckerochmusik.

EnligtrapportenSvenskainnehållstjänsteridendigitalaekonomin,somlanserasidagochsomtagitsframavidéforumetNetopiaochSvenskaFörläggareföreningen,framgårdetattdesvenskadigitalainnehållstjänsternaomsättercirka3,1miljarderkronorochsysselsätterdrygt11000personer.Innehållsleverantörerinomdenkreativasektornärifullfärdmedattställaomsinaorganisationerförattkunnadranyttaavdemöjlighetertillnyanställningar,exportochproduktutvecklingsomdigitaliseringeninnebär.

Annons
X

Givetattmarknadsförutsättningarnaärderättabedömerföretagenirapportenattmarknadenfördigitalainnehållstjänsterskullekunnaväxamed118procentframtillutgångenav2013,samtattsysselsättningenskullekunnaväxamedcirka55procentundersammaperiod.Dettaärenexpansionstaktmångaandrabranscherbarakandrömmaom.

Mensamtidigtsominnehållsleverantörernarustaruppförattmötadenstorautvecklingspotentialenhardetblivittydligtattdetkommerattkrävaskrafttagföratthanteradeutmaningarsominnehållsmarknadenochregleringenställsinföridendigitalamiljön.Detframgårocksåtydligtirapportenattdetärpolitikerna,nästefterkonkurrenterna,somharstörstinflytandeövermarknadsutvecklingen.

Alarmerandeärdockattsjuavtioföretaganserattpolitikernahardåligellermycketdåligförståelseförbranschensförutsättningar.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Tillutmaningarnahörexempelvisutvecklingenavdigitalabibliotek,vilkafårlångtstörrekonsekvenserförmarknadenförkulturelltinnehålländenfysiskautlåningen.Atthittaenbalansmellanutlåningochförsäljningavdigitaltinnehålläravgörandeidettaarbete.Detsaknasocksåfortfarandeverktygförattkommaåtdeomfattandeimmaterialrättsintrångsomskeröverinternetochsomsnedvriderkonkurrensenpåmarknaden.Attstörreinvesteringaritjänsteutvecklinguteblirmedsådanaaffärsförutsättningarsägersigsjälvt.Hurmycketenföretagareänpressarsinaprisergårdetaldrigattkonkurrerameddetsomtillsynesärgratis.

  Detsaknasintegodaexempelivåromvärld.DestorakulturnationernaFrankrike,TysklandochStorbritannienharinförtreglerförattslåvaktominnehålletpåinternet.Detsammagällervåranordiskagrannländer.SåsentsomiförraveckanpresenteradeNorgesregeringettförslagomattinternetleverantörerskahaskyldighetattageramotimmaterialrättsintrång.DärtillharEU-kommissionenidagarnaoffentliggjortettinitiativmedambitionenattistörreutsträckninginvolverainternetleverantöreridettaarbete.IetteuropeisktperspektivärSverigespolitikettundantag.

  Detfinnsingaskälattsvenskaentreprenörerochkreatörerskahasämrevillkoränsinaeuropeiskakolleger.

  IT-ministerAnna-KarinHattharsattenhögambitionsnivånärhonuttalatattSverigeskavara”världensmestkonkurrenskraftigadigitalaekonomi”.Nukrävsåtgärderfrånregeringenssidaförattförverkligadennaambition.Detfinnsingenbristpågodaexempel,menfinnsviljan?

  KRISTINAAHLINDER

  vdSvenskaFörläggareföreningen

  PERSTRÖMBÄCK

  redaktörNetopia

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X