Annons
X
Annons
X

”Regeringenklararinteaveuropeisksolidaritet”

DensvenskaregeringenssvarpåFrankrikesbegäranblevsombekantettlöfteometttransportflygplaniMali2017samtlitestabsassistans.DendagenSverigebehöverhjälpharvidärmedsattnivånpåvadvikanförväntaoss,skriverAlliansensEuropaparlamentarikerienslutreplik.

Kriget mot IS
Parisden9januari,PortedeVincennesdärsexkunder,blanddemettlitetbarn,höllssomgisslanifemtimmarmedandenstörstamilitär-ochpolisinsatssomnågonsinskådatsihuvudstadenmobiliseradesigutanför.

Parisden9januari,PortedeVincennesdärsexkunder,blanddemettlitetbarn,höllssomgisslanifemtimmarmedandenstörstamilitär-ochpolisinsatssomnågonsinskådatsihuvudstadenmobiliseradesigutanför. Foto: YvonneÅsell

SLUTREPLIK|MILITÄRHJÄLP

BodilValeroärblindinfördenmassakersompågår.

IMellanösternförDaeshkrigmotcivilagenomregelrättamassavrättningar,korsfästningar,halshuggningarochslaveri.DaeshförsittkrigocksåutanförMellanösterngenomattackerochhotomattackerieuropeiskaländer.DaeshtogblandannatpåsigansvaretförattackeniParisinovembersomdödade129människorochallvarligtskadadelikamånga.

NärFrankrikebegärhjälpochstödfrånandraEU-länderförattkunnaslåmotdekrigföringscenterinomochutanförEUsomDaeshanvändersigav,såanservidetvarasjälvklartattSverigeliksomandramedlemsländerbidrarikampenmotondochbrutalterror.Dettaärnödvändigtavtvåskäl.Ominteciviliseradeländerstopparmördandet,slaverietochbarbarietsåkommerdetfortsätta.Omviintegemensamtställeruppförvarandrasåkommerterrorismengångeftergångslåmotvåraöppnasamhällen.

Annons
X

NärBodilValero(MP)somensamföreträdarefördenrödgrönaregeringeninvändermotvårartikelförklararhonmedallpedagogiskklarhetvarförenregeringleddavsocialdemokratermenberoendeavMiljöpartietinteklararaveuropeisksolidaritetochdekravsomverklighetenställer.DensvenskaregeringenssvarpåFrankrikesbegäranblevsombekantettlöfteometttransportflygplaniMali2017samtlitestabsassistans.DendagenSverigebehöverhjälpharvidärmedsattnivånpåvadvikanförväntaoss.Dettavarvinaturligtvisstarktkritiskatill.

Sverigehadekunnatbidramedbetydligtmernärdetgällerattstoppamördandet.Dethandlarnämligeninteomattstartaettnyttkrig.Detpågårjustnuettkrigdärmänniskorförslavasochmördasimassor,därbyarochmänniskormedenfelreligionelleretniskbakgrundavrättas.BodilValeroärblindinfördenmassakersompågårochtyckstroattkampenmotmördarnasorganisationochledningscentralerskullevaraeninledningpåettkrigsomallaandravetpågårifullomfattningutantillräckligtförsvarfördemsomdrabbas.

DetärställtbortomallttvivelattdetvarettattentatsomvarorganiseratochgenomförtavDaeshochattsammaorganisationisinsträvanattytterligareutvecklasittförsöktillenstatkommerattgenomföraflerterrordåd.DenrödgrönaregeringenssvarpådettaärenligtValeroattmördandetfårfortsätta,attviskablundaochiställetdiskuteradesocialavillkorenförflyktingariEuropa.NärFrankrikebegärhjälpskaSverigesvaramedattdeintebehöverden.SåunderminerasbådeSverigesställningiEuropaochdensolidaritetsomävenvibehöver.SverigebordehagettFrankrikedetstödsomvikange,inteföljaenValero-linjesominnebärattmantittarbort.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  GunnarHökmark(M)

  Europaparlamentariker

  CeciliaWikström(L)

  Europaparlamentariker

  FredrickFederley(C)

  Europaparlamentariker

  LarsAdaktusson(KD)

  Europaparlamentariker

  Annons
  Annons
  X

  Parisden9januari,PortedeVincennesdärsexkunder,blanddemettlitetbarn,höllssomgisslanifemtimmarmedandenstörstamilitär-ochpolisinsatssomnågonsinskådatsihuvudstadenmobiliseradesigutanför.

  Foto: YvonneÅsell Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X