Annons
X
Annons
X

Regeringenhemligstämplar kritikmotFRA

Försvaretsradioanstalt,FRA,fåriengranskningfrånjanuariiårkritikförsinuppgiftsinhämtning.Regeringenharhemligstämplathelarapporten.

Försvaretsradioanstalt.

Försvaretsradioanstalt. Foto: TT

PåonsdagensläppsFRA:sårsrapportför2014.IrapportenbeskriversignalspaningsmyndighetenFRAattmycketavförraåretsfokuslegatpåattföljafartygochflygplanvidSverigesgränserochattmyndighetenmåsteprioriterablanduppdragen.

SvDkannuberättaattFRAijanuariprickadesavkontrollmyndighetenSiun,Statensinspektionförförsvarsunderrättelseverksamheten,förbristeriinhämtningen.

EnligtmötesprotokolletfrånSiunsmöteijanuarihandlargranskningenomvissadelaravFRA:sinhämtningsombedrivsmed”särskildametoder”.VilkasärskildametodersomFRAanväntsigavdöljsfrånallmänheten.HelaärendetomgesavsträngsekretessochvarkenSiunellerFRAkangenågranärmaredetaljer.

Annons
X

PåFRA:segenwebbsidabeskrivsärendetsomen”synpunktrelateradtillinternföreskrift”somrörFRA:suppgiftsinhämtning.

Hardeinternaföreskrifternavaritförgenerösa? –Jagärledsen,jagkanintegåemotregeringenssekretess.Dethärärdetbästavikundegöraförattbeskrivadet,sägerFredrikWallinpåFRA:spresstjänst.

Sedan2009harFRAprickatsvidelvatillfällenförblandannatsökbegreppen,internaregelverk,rapporteringtillSäpo,bevarandebeslutsamtattuppgiftersomsamlasinvidtesterhamnaridatabasersomfåranalyseras.

FörnärvarandepågårtvågranskningaravFRA:sverksamhetvidSiun.Bådahandlaromsignalspaningsmyndighetenspersonuppgiftshantering.

Annons

Försvaretsradioanstalt.

Foto: TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X