Annons
X
Annons
X

Rapporterandejättarsänkerbörsen

StockholmsbörsensOMXS-indexhadestraxföreklockan13gåttnedmed0,7procent,efterensvaguppgångunderdeninledandehandeln.PådeledandeEuropabörsernavarkursutvecklingenblandad.BörsernaiParisochFrankfurthadestigitmed0,3-0,4procentmedanLondonbörsenhadebackatlikamycket.

Av TT
(uppdaterad)

FleraavdestorbolagsompubliceratdelårsrapporterundermorgonenochförmiddagenbidrogtillnedgångeniStockholm.

Handelsbankensjönkmed5,1procent,mestpåstorbolagslistan,trotsattandrakvartaletsvinstbådevarhögreänifjolochöverträffadeanalytikernasprognoser.

AtlasCopcofickinledningsvisettvarmtmottagandeförsinrapport,menefterettpartimmarhadekurseniställetgåttnedmed1,7procent.AlfaLaval,somocksåharrapporterat,fickseaktiensjunkamed3,7procent.

Annons
X

FinländskaNokiahadeännuentungdagpåbörsenochtappade4,6procent.

Nordeasaktiehandelsstoppadesstraxförelunchsedanbankjättenråkatpubliceraresultatetfördennorskaverksamhetenendagförtidigt.Vid12.30återupptogshandelnochkursenföllmed0,7procent.

Påpenningmarknadenstärkteskronanmotbådedollarnocheuron,ochmarknadsräntornasteg.Dentvåårigastatsobligationsräntanstegtill0,80procent(0,76)ochdentioårigastegtill1,30procent(1,26).Endollarkostade7:00kronor(7:07)ocheneuro8:60kronor(8:63).Noteringarfrånföregåendehandelsdaginomparentes.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sehurdinaaktierlevereraridag

  http://bors-nliv.svd.se/

  StockholmTT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X