Annons
X
Annons
X

Radiotjänststolkningledertillgodtycke

Foto: JONASEKSTRÖMER/SCANPIX

SLUTREPLIK|TV-AVGIFTEN

Jagkanförståattdesombetalatkankännasigluradepåsammasättsomomdebetalatenbluffaktura. GunnarKarlsson

RadiotjänstABskriverunderrubrikenVanligafrågoratt”utrustningsomtillexempelendatorellersurfplattamedinternetuppkopplingärnuentv-mottagareijuridiskmeningochdärmedavgiftspliktig.Sådanutrustningblevavgiftspliktigiochmedatttv-sändningarblevtillgängligapåwebben.”Jagfannintestödfördentolkningenilagenochskrevettinläggomdetta( Brännpunkt5/3)somnuCarl-GustavJohansson,verkställandedirektörförRadiotjänstAB,harbesvarat( Brännpunkt7/3).

Johanssonssvargårutpåattlagenärutformadattvarateknikneutral.Måsåvara:jagharintehävdatatttv-mottagningärkoppladtillvissteknisklösningsåsomradiokommunikationivissafrekvensband.Internetprotokolletärframtagetförattknytasammankommunikationssystemavolikateknikerochstödersådanteknikneutralitet.

Annons
X

Däremotärintelagenneutralmedavseendepåkommunikationsförfarande,snarareärdetjustförfarandetsomdefinierarvadenavgiftspliktigtv-mottagareär,nämligenrundradiosändning(detlagenkallarutsändning).Internetprotokolletstöderinteutsändningsomjagsagt.

Johanssonpekarpåförarbetenatilllagenipropositionen2005/06:112somstödersigpåutredningarnaSOU2005:1ochSOU2005:2(endastdensenareäraktuellhär)ochhänvisartillsidan91,mendetintressantabörjarredanpåsidan89därutredningensförslagciteras:”Skyldighetattbetalamedieavgiftskalldockinteföreliggavidinnehavavsådantekniskutrustningsomendastgenomanslutningtillinternettaremotutsändningellervidaresändningavtv-programfrånSVT,SRochUR.”BlandremissvareninvänderSVT,SRochURsamtPTSochTeliaSoneramotförslaget.Regeringensförslagbortserdockfråninvändningen.

Propositionenförtydligarytterligaresynenpåvadsomärenavgiftspliktigtv-mottagare.Denären”anordningavseddförmottagningavrundradiosändningar[…]ensändningsomäravseddatttasemotavallmänhetenochsomsamtidigtochutansärskildbegäranärtillgängligförvemsomhelstsomvilltaemotden”(s.91).Därtilläggsatt”TV-tjänstenbeställ-TV(videoondemand)omfattassåledesinteavdefinitionen.”SVTPlayärsådanbeställ-tv.Seävens.21SOU2008:116:”Beställtjänster[…]överförsförstefterdetattkonsumentenvaltattkommunicerameddensändandegenomenreturkanalochsändningenstartatochskerpåbegäranavkonsumenten.Radio-ochtv-lagenärintetillämpligpåsådanatjänster.”

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Detstyrkermintesattströmninginteärutsändning.NärJohanssonlikställerpubliceringavtv-programmedutsändningblirdetbaratramsigt.Inteendatabitsändsfrånserverndärprogrammenpubliceratsominteenmottagarebegärdet.

  Vidaresägs”förattbedömassomentv-mottagareböremellertiddentekniskautrustningenvaraavseddföratttaemottv-programävenomutrustningenocksåkananvändasförannatändamål.Bedömningenavomdentekniskautrustningenäravseddföratttaemottv-programtordeideflestafallinteförorsakastörreproblem.”Densistameningenhardockvisatsigintestämma.Internetanslutnadatorer,datorplattorochmobiltelefonerärinteavseddaföratttaemottv-program:detärintedenhuvudsakligaanvändningen(dessutomkräverdetprogramvara,enwebbläsare).

  Tillslutsåslårpropositionenfastatt”Endatorutansärskilttv-kortochutanannananslutningändetöppnainternet,mobiltelefonerochandramobilaenheterkandärföridagendasttaemotutdragurvissaprogramochkandärförintehelleransesutgöraentv-mottagareilagensmening.”Johanssonharrättiattmanbörsepåförarbetenaochdestärkerminsynatteninternet-anslutenenhetinteärenavgiftspliktigtv-mottagare.

  DentolkningsomRadiotjänstABgörledertillgodtycke.VarjeutländskbesökaretillSverigeblirskyldigattbetalaradio-ochtv-avgiftomdeharmedsigeninternet-anslutenenhet.Ombesökareinteavkrävsavgiften,varförskadåandrabetaladen?Dethärgodtycketgåremotpropositionensavsiktattskapatydlighet.Dessutomledertolkningentillenretroaktivavgiftsskyldighetförallasomredanhareninternet-anslutenenhet,vilketstridermotallmänrättsuppfattning.

  DetärändåinteavgörandevadJohanssonochjagtyckerattlagensäger,denskaintetolkasavverkställandedirektörerochprofessorerelleravjuristernaiettaktiebolagsomstyrsavlagen,denskatolkasavendomstolochsålångtjagkännertillharRadiotjänstABintetagitnågotfalltilldomstolförattfåetttydligtbesked.

  Däremotharmanskapatoroisamhälletomvadsomgällerochpåsåvisfått6000nyabetalningar.Jagkanförståattdesombetalatkankännasigluradepåsammasättsomomdebetalatenbluffaktura.

  Jagvillavslutadenhärkortadebattenmedenpersonligreflektion.Radiotjänstärettaktiebolagsomstyrsavsärskildlagstiftning.Detkräverintegritetochansvarinförallmänhetenochlagstiftaren.Radiotjänstsförsöktillintäktsmaximeringharskapatstortmisstroende.Radiotjänststyrelsefårtaansvaretförmisstroendetsomävengårutöverlagstiftareneftersommångaförledsatttroattlagenärotydlig,mendenärtydligochdetrörsigenbartomensjälvsvåldiguttolkning.MisstroendetgårocksåutöverSVT,SRochURsomallaärrepresenteradeistyrelsenochsomgodkännerintäktsmaximeringfördenegnaverksamhetenpåbekostnadavallmänhetensförtroende.

  GUNNARKARLSSON

  professorKTH

  Annons
  Annons
  X
  Foto: JONASEKSTRÖMER/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X