Annons
X
Annons
X

Pyrrhussegerförupphovsrättsindustrin

IdagdömdesFredrikNeij,PeterSundeKolmisoppiochCarlLundströmiPirateBay-rättegången.Straffetblevmellanfyraochtiomånadersfängelseoch46miljoneriskadestånd.Domeninnebärattupphovsrättsindustrinflyttarframsinapositionerikrigetmotpiraterna,menvadärdetegentligendeharattfira?Ingenting.

DomenmotThePirateBayärenpyrrhussegeravsällanskådatslag.Upphovsrättsindustrinsstörstaproblemärintepirater.Derasstörstaproblemärattdeharenfundamentalistiskatropåenföråldradupphovsrättsomförlängesedansprungitsförbiavdentekniskaverkligheten,samtidigtsomderaskunderanammatdennyaverklighetenmedhullochhår.Upphovsrättsindustrinäriotaktmedsinakunder.

Medankundernabryrsigommångfaldochvalfrihet,fokuserarupphovsrättsindustrinpålikriktadtopplistekulturochalltannatänvalfrihet.Manbegårkardinalfeletatttroattkundernabaraärkunder.Manglömmerbortattdeocksåärmedborgareochattmångamedborgareidagvärnaromsinpersonligaintegritetpåettsättmansommanintegjordeförnågraårsedan.Deserintemedblidaögonpådetfaktumattupphovsrättsindustrinanvändersinaekonomiskamusklertillattlobbaframdenenaintegritetskränkandelagenefterdenandraförsinegenvinningsskull.Ipredvarbarabörjan,nustundarnyaframlobbadeattackermotfrihetenpånätetochdärmedocksåpåvårtprivatliv.

Annons
X

Hovrättensdomkommerdockinteattgeupphovsrättsindustrinnågrafrikorthosvanligamedborgare.Deanserinteattfildelningförprivatbrukärettallvarligtbrott,mångaanserinteensattdetöverhuvudtagetbordevaraettbrott.Övertvåmiljonersvenskarfildelarregelbundet.Hovrättenshårdanyporidethärfalletkommeroundvikligenattjämförasmeddenmildabehandlingmänniskorsombegåttallvarligabrottsommisshandelochvåldtäktoftafår.Denbristandeproportionalitetenmellanbrottochstraffkommerinteattgåspårlöstförbiochkommerattkostabådehovrättenochupphovsrättsindustrinförtroendekapital.

PiratrörelsenskampmotupphovsrättsindustrinärenklassiskDavidochGoliat-kampochDavidkommerattvinnadenhärgångenockså.Närupphovsrättsindustrinnufåttkornpåfildelare,såkommermaninteattgesig.Utvecklingenkommerattgååtsammahållsomdengjortiandraländer.Mankommerattbörjajagafildelarepåbredfront.Mankommerinteattdrasigförattstämmasönderungamänniskorsframtid,menisammataktsommandraråttumskruvarnakommermanocksåattförloradenlillasympatimanlyckatsluratillsig.Förvemorkaruppbådanågonsympatiförmultinationellastorbolagsomskapatennyaffärsmodellavattkrossaungamänniskorsframtid?

Medborgarnastålamodkommeratttaslutfort.Upphovsrättsindustrinsständigamuskeluppvisningarkännsgamla.Manharanväntsammataktikiårtionden.Vidvarjeteknikskifteskickarmanframenarméavadvokaterförattläggavärldentillrättaeftergamlamönster.Turligtnoglåtersigvärldenintesighunsas.Trotsupphovsrättsindustrinsidogaarbeteattkväsanya,kreativainitiativ,såhittarmandemöverallt,specielltpånätet.Vemsomhelstkanseattupphovsrättsindustrinsständigaropomkulturensdödärlögnochförbannaddikt.Detendasomhållerpåattdöärderasmonopolpåkulturenochdetärinteendagförtidigt.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Detärisprickornaiupphovsrättsindustrinsmonopolsomframtidensfriakulturspirar,intebakomdessmurar.Detstörstahotetmotkulturskapareharaldrigvaritattnågondelarmedsigavderasverk,utanattingenöverhuvudtagetintresserarsigfördem.Genomatttillåtafildelningförprivatbrukhjälpervidennyagenerationenskulturskapareatthittasinpublikochläggaenstabilgrundförsinframtidakarriär.Dessutomskulledetinnebäraenmarkantfartsänkningiruschenmotövervakningssamhället.

  DomenmotThePirateBayärinteslutetförfildelningen.Denärbörjanpåupphovsrättsindustrinsfall.

  ANNATROBERG

  VicepartiledarePiratpartiet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X