Annons
X
Annons
X
Scen
Recension

Alla ska dö men jag ska dö först PolitiskJärvinensaknardjup

Alla ska dö men jag ska dö först

Genre
Konsert

Anna Järvinen tolkar Marie Antoinette. Drottningholms slottsteater. Regi: Saga Gärde.

AnnaJärvinendykeruppurscengolvetidramatisktrödklänningochhögperuk.Detäreneffektivbild,menvadbetyderden?

”Allaskadömenjagskadöförst”ärenoortodoxkonsertföreställningmedmusikavenavpopvärldenskreddigasteartisterochpolitiskteaterisammansmältning.FöreställningenärbyggdkringJärvinenssångersomenslagsnummeropera.MellansångernapågårendialogmellanJärvinensomMarieAntoinetteochperformanceartistenIrisSmedssomMarieB,enlikarödklädddublettsomundervisaromsolidaritetochanklagardrottningenföratthastulitfolketsbröd.

PåscenenrörsigMarieAochMarieBienklascenerier.NågongångsättersigJärvinenvidencembalo.Ettögonblickmötshennespopvärldochdendramatiksomhonklivitini.Därskernågotverkligt.OcksånärhonmedsinegensläpigaröstsjungerHändelfinnsenkvalitetsomflerpopsångarebordevågasigpå(tydetkräverbådemodochmusikaliskintelligensattkorsagenregränsermedsittegetuttryckibehåll).

Annons
X

Tyvärrärdetsvårtatthöravadhontalarochsjungerom,mikrofonenärlågimixenochtalrösteninteteaterskolad,medanIrisSmedstrumpetarmedvetetstillöstiLenaNymansskola.

TillslutblirdenflinandeMarieAntoinetteenprojektionsytaföralltsomärfelmeddenhärvärlden;enincestuösPalmemördare.MenMarieAntoinettespeladeenligtregelboken–sedanskrevsreglernaom.Vilketansvarhadehon?

DettaärfrågansomredanSofiaCoppolasfilmomMarieAntoinetteställer,vilkensäkerligeninspirerattillföreställningen,därtvärtomdenungaflickdrottningenblirettofferförsinasocioekonomiskaomständigheter.”Dubryrdiginteomkollektivet”,anklagarMarieBfrånsinsentidaåklagarbänk.”Menjagärjualldelesensamhär”,svararMarieA.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Detärviktigafrågor.Mankundetänkasigattmiljöndragitsinifrågorna.DrottningholmochdessteatervarengångettlitetVersaillesiSverige.Härborfortfarandeettkungapar.Iställetblirföreställningenenuppvisningimodernhovkultur.Indiestockholmharmobiliserat,allaärhär.Gensvaretfrånpublikenärdärefter,privatochöverdrivetextatisktförenrättgrundföreställningsommöjligenmognatomdenspelatsflergånger.

  ”Allaskadömenjagskadöförst”ärestetiseradpolitiskteater,därformenstårföredetangelägnaärendet.Iblandkallasdetocksåhipster,vackertmentomt.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X