Annons
X
Annons
X

PlattskattskullevaraettlyftförSverige

Ibörjanav90-talethadeendastettlandivärldenplattskatt,nämligenHongkong.Idagärantaletländer28,och16avdemliggeriEuropa.Denliberalasvenskaregeringenbordeintevarasämre,skriverBjörnTarras-Wahlberg.

BRÄNNPUNKT|SKATTERNA

Inkomstskatternaärdemestskadligaförekonominavallaskatter.Ommanintekanslopademheltbörmanåtminstonereduceradem. BjörnTarras-Wahlberg

Sverigeäridagsåvälsköttochharsåbraekonomiattdetärdagsatthuggatagiarbetetmedenradikalsänkningavvärldensnästanhögstaskattetryck.ModerataUngdomsförbundetsordförandeErikBengtzboeharpubliceratenlånglistamedönskvärdaskattesänkningar( Brännpunkt11/12).ErikSchillerfrånLiberalaUngdomsförbundettarpåsigfinansminsternsrockochsägerattMUF-ordförandenintarenextremåsiktochgåralldelesförlångt( Brännpunkt13/12).

Dennuvaranderegeringenvidtognödvändigaåtgärdernärmanslopadefleraskadligaskattersomegentligenintekostadesåmycketatttabort(bortsettfrånjobbskatteavdragen).Efterfleraårärdetnuhögtidförregeringenattvisaengagemangochviljatillfortsattaförändringar–inomramenförvadsomärmöjligt.

Annons
X

JagvilldärförtafastapådetvåbästaavBengtzboesförslag,slopandetavdedoldaarbetsgivaravgifternaochinförandeavenplattinkomstskattiSverige.Detförstnämndakostaringet,detsenarekostarendel,menmindreänvadmantror.

ErikBengtzboehargodaskälattpropageraförplattskatt.Inkomstskattenärdenmestskadligaförekonominavallaskatter.Ommanintekanslopadenheltbörmanåtminstonereduceraden–genominförandeavplattskatt.

Ibörjanav90-talethadeendastettlandivärldenplattskatt,nämligenHongkong.Idagärantaletländer28,och16avdessaliggeriEuropa,däriblanddeBaltiskastaterna,Malta,Tjeckien,Ungern,RumäniensamtSlovakien(som2004infördeenelegantlösningmedsammaprocentsats,19procent,förindivider,företagochmoms).

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ifleraavdessaländerharjagdeltagitiförändringsprocessen.Enligtminuppfattningfinnsdetfemutomordentligaskälförattinföraenplattskatt:

  1.Enkeltochrättvist.Densomtjänardubbeltsåmycketbetalardubbeltsåmycketskatt.Varkenmerellermindre!Detärrättvist!

  2.Bidrartillekonomisktillväxtochminskatsvartarbete.Rysslandinfördeplattskatt2001på13procentochfickkraftigtökadeskatteinkomster.

  3.Plattskattärinflationsneutral,skatteskalanbehöveraldriganpassastillprisutvecklingen.

  4.Plattskattärkonkurrensdrivande.Nioländerharnyligeninförtplattskattpålåga10procent.

  5.Slutligengerplattskattmedborgarnastörrefrihet–frihetenattdisponeramödanavsittarbeteochkunnaökalönenutanattstraffbeskattas.

  1991genomfördeSverigeenskattereformdäringenskullehaenhögremarginalskattän50procent–HälftenKvar.Detvarensänkningfrån84procentnärSkattebetalarna1985initieradeförslagetochkampanjenmeddenhalvaenkronansomsymbol.

  Charmigtmenomöjligtansågmångaexperterochpolitiker.DebattenpågickifleraårtillsS-regeringenutreddemöjlighetenochgenomfördeskatteomläggningenmedstödavFP1991.Nuärdetdagsgåvidareochdennagångmedalliansregeringen.

  Ärdetmöjligtattinföraenplattinkomstskattpånivån30procentföralla(ellerdenattraktivarenivån29procentförattlockautländskaföretagtillSverige)–medpåsiktensänkningtill25procent?Hurskulledetseutochresultatetbliförstatsbudgeten?

  Enplattinkomstskattförallapåcirka30procent(kommunalskatten)voreenstorlättnadjämförtmedidagochskulleendastbelastastatsbudgeten2012med45,7miljarderkronor,vilketmotsvararcirka3procentavskatteintäkterna.Enplattskattpådennanivåbordealltsåkunnagenomföras.Depositivaeffekternapåekonominärinteberäknade.Menattsåblirfalletäruppenbartmedökadeskatteintäkersomföljd,vilketunderlättargenomförandet.

  Enplattskattpånivån25procent,”TreKvart-kvar”,skulleminskaskatteintäkternamed154miljarderkronor(slopadstatliginkomstskattochsänktkommunalskatttill25procent).Därmedskulleskattebortfalletblicirka154miljarderkronor(enligtDatasimuleringfrånFASITmodellår2010).Ävenhärskullededynamiskaeffekternareducera”kostnaden”ochunderlättagenomförandet.

  Hurkanenplattskattpånivån25procentfinansieras?Omvibehållermomsenpånivån25procentochtarbortallaundantagskulledettainbringa40miljarderkronor.Omviocksåtarbortdetsvårbegripligajobbskatteavdragetskullevifåinytterligare65miljarderkronor.Därmedåterstårcirka49miljarder.Påsiktbordeviävenharådmeddetta!

  InförandeavplattskattskullelyftaSverige;viskulleframståsomettföregångslandförindividerochföretag.

  Detärskamligtattmedborgarnahållsovetandeomdehögaarbetgivaravgifterna,idagdrygt31procentpåbruttolönen.Förmångaärdessahögreäninkomstskatten.Såhärkanmansynliggöradem.

  Arbetsgivaravgifternaavskaffasochadderastillbruttolönen,somblirbetydligthögre.Mendetsomblirkvarefterskatternaärdetsammasomtidigare–detvillsägaefterdenvanligainkomstskattenochdennyaskattensomersätterarbetsgivaravgifterna.Nettolönenbliroförändradmendetotalaskatternapåinkomstenskulleförförstagångenredovisasöppet,vilketärbådeönskvärtochnödvändigtiettsamhällesomsägersigrespekterademokratiskavärdenmedtransparansochöppenhet.

  Ensådanrenlighetsrefomkostaringentingeftersomskatternaförbliroförändrade–menäntligenblirärligtochsynligtredovisade.Medborgarnafårförförstagångensehurhögaskatternaärpålöneinkomsten.Detskullesjälvfalletblienchockförmånga.Ettnyttigtuppvaknande.

  OmSverigeinteinförenplattskattbordemanåtminstonesynliggöraarbetsgivaravgifterna.

  Georgiensliberalaregeringgenomfördeensådanreform2007.Dåslopadesarbetsgivaravgifternaochmanhöjdesamtidigtdenplattainkomstskattenfrån12procenttill20procent.Lönernablevoförändradeochskatternalikahögasomtidigare,mensynliga.Dessutomstädademanochminskadeantaletskatterfrån21till6.EnligtdennyagrundlagenLibertyActmåsteframtidaskattehöjningargodkännasavfolketienfolkomröstning.

  Denliberalasvenskaregeringenbordeintevarasämre.Deutländskaerfarenheternabordemanatillkrafttagochkonkretaförslagtillförändringar.EnplattskattskullelyftaSverige.

  BJÖRNTARRAS-WAHLBERG

  generalsekreterareWorldTaxpayersAssociations

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X