Annons
X
Annons
X

PlaneradeenattackmotJyllands-Posten

Idagbörjarrättegångenmotdefyraterrormisstänktamänsomden29december2010restefrånSverigetillKöpenhamnförattattackeraJyllands-Posten.Förmångaavtidningensjournalisterharoronblivitenständigdelavvardagen.

MogensHansenochTineTholanderärjournalisterpåJyllands-PosteniKöpenhamn.Förhöjdsäkerhetharblivitvardagpåderasarbetsplats.

MogensHansenochTineTholanderärjournalisterpåJyllands-PosteniKöpenhamn.Förhöjdsäkerhetharblivitvardagpåderasarbetsplats. Foto: DANIELNILSSON

Detvarenheltvanligdagpåjobbet.JournalistenTineTholanderhadesparkatavsigskornaochsattochjobbadepåJyllands-Postenswebb-tv-redaktion.Dåbörjadedetsmällahögtavskottutanförfönstret.TineTholanderblevheltparalyserad,medenendatankeihuvudet:Nuhänderdet.

–DetvarenparadföratthedrahemvändandesoldaterfrånAfghanistanutepågatan,ochdehadefyrverkerimedsig.Enavpjäsernaförirradesiginpåtidningensgårdochstudsademellanväggarna,berättarTinaTholander.

Kanskeenvardagshändelsesomskullefådeflestaatthoppatillochsedanfortsättajobba.MenarbetarmanpåJyllands-Postenärdetintekonstigtommanserheltandrabilderpånäthinnan.Förändasedantidningenenseptemberdag2005publiceradeteckningaravprofetenMuhammedharnamnetJyllands-Postenväcktstarkakänslorhosmångamuslimer,somkäntsigkränkta.Enlitengruppextremisterhartagitdethelaettsteglängre.

Annons
X

DendanskasäkerhetspolisenPETharavvärjtettflertalattentatmottidningen.

–Detärheltabsurtattpubliceringenavnågrateckningarharkunnatskapasådanaföljder.Detkundemaninteana,närvipubliceradedem.Dåvardetalldelestysttillenbörjan,sägerjournalistenMogensHansen,somjobbatpåtidningeni30år.

IdagställsfyramänfrånSverigeinförrättaiKöpenhamnmisstänktaföratthaplaneratettterrordådmotredaktionen.Tidigtpåmorgonenden29december2010grepsdeavPET,somsamarbetatmedsinasvenskakollegorsomsedantidigarehadekollpåmännen,somrörtsigiradikalaislamistiskakretsar.Männennekarmendendanskapolisenbeslagtogautomatvapen,ljuddämpareochkraftigplasttejp.

JustdendagenbefannsigMogensHansenmedfamiljeniEgypten.TineTholanderhadebyttpassmedenkollegaförattkunnavarahemmamedfamiljen.

Förrkundetipsareochvanligamedborgarekommaändaupptillredaktionenförattpratamedenjournalist.Idagmåsteallagästerregistreras.Särskildaslussarharinrättatssåattbarafåpersoneritagetkanpasserainellerut.

Dedetaljersomhittillsharläcktutfråndenkommandeterrorrättegångenärnågotdehelstvillundvikaatttänkapå.Attdeterrormisstänktahadesärskildaband,somskulleanvändasförattbindajournalisternashänderellerattnågraskullehalshuggasochderashuvudenskullerullasnerförVesterVoldgade,ärförskrämmande.

–Jagvillegentligenbaraattalltskaförsvinna,sägerTineTholander,sombörjadejobbapåtidningenefterattteckningarnapublicerats.

MogensHansen,somjobbadepåJyllands-Postendåledningenbestämdesigförattpublicerateckningarna,harbestämtsigförattintevararädd.Hanärtydligmedattdetärenfullständigöverreaktionattreageramedvåldförnågrateckningarsskull.

–Vihadebådelagochrättpåvårsidanärdetgälldepubliceringen.Därmedintesagtattmanalltidskapublicera,baraförattmankan.

Hadenipubliceratomnivetat,detnivetidag?

–Jagsägersomvårchefredaktör:Omvikundegöraomhelaförloppet,hadeviintepublicerat.Jagvetattdetfinnsdepåtidningensomsägerattallaskakunnatålahånochförlöjligande,mensåserintejagpåyttrandefrihet.Förmigföljerocksåettförpliktigandeattuppförasig,såattvisocialtkanståutmedvarandra,sägerMogensHansen.

Annons
Annons
X

MogensHansenochTineTholanderärjournalisterpåJyllands-PosteniKöpenhamn.Förhöjdsäkerhetharblivitvardagpåderasarbetsplats.

Foto: DANIELNILSSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X