Annons
X
Annons
X

Personligabiljetterpåmatchernakanstävjavåld

Strateginförattstoppafotbollsvåldetharuppenbarligenintevarittillräcklig.Nuärdetdagsatttaimedhårdhandskarna.Vibörövervägaattgörabiljetterpersonligaochinföraobligatoriskafingeravtryckförrisksektionernapåläktarna,förattlättarekunnaidentifieravåldsverkarna.DetskrivertreföreträdareförFolkpartiet.

Supportrarbrännerbengaliskaeldarpåläktaren,tvingarspelarnaavplanenochfördröjerstartenavtisdagensallsvenskafotbollsmatchmellanMalmöFFochHelsingborgsIFpåSwedbankStadioniMalmö.

Supportrarbrännerbengaliskaeldarpåläktaren,tvingarspelarnaavplanenochfördröjerstartenavtisdagensallsvenskafotbollsmatchmellanMalmöFFochHelsingborgsIFpåSwedbankStadioniMalmö. Foto: ANDREASHILLERGREN/SCANPIX

Änengångtvingadesviitisdagsattbevittnanärenallsvenskmatchförstördesavnågrafåvåldsverkare.Intenogmedattbengaliskaeldarskenpåläktarna,knallskottkastadesocksåpåHIF-målvaktenochenvåldsverkareattackeradeävenmålvakten.Detärsåtragiskt.Attnågrafåkanförstörasåmycketförossallaosssomälskarfotboll.

Detärgivetvisinterimligtattdessaindividersombegårbrottskafåförstöraförallaandra.Supporterkulturenkannärdensätterfotbolleniförstarummetvaraenfantastiskinramningpåenlikabrafotbollsmatchochdenkulturenskavivärna.Detärmotdevåldsverkaresomförstörfotbollensomviskatakrafttag.

Utvecklingenmåstetaspåstörstaallvar.UnderdecennierharvihaftproblemmedhuliganismiSverigeochmedgårdagenshändelseriåtankefinnsdetingetsomtyderpåattviärpåvägåträtthåll.Fortsätterdetsåhärkommerspelarnasnartattspelainförtommaläktareochpublikenattstannahemma.Fotbollenharförvandlatsfrånfolkfesttillskandalträffar.

Annons
X

Vityckerattmanskataimedhårdhandskarna.Uppenbarligenharstrateginhittillsintevarittillräcklig–SverigeäridagdetlandinorraVästeuropasomharstörstproblemmedvåldisambandmedfotbollsmatcher.Vimåstesetilldeländerdärmanlyckatsmotavåldsverkarna,somtillexempelStorbritannienochdralärdomardärifrån.

Dagensförbudärintetillräckliga.Attvihartillträdesförbud,förbudmotpyrotekniskaföremålochattkastainsakerpåplanenräckerinte.

Vibehövertyvärrinföraanmälningspliktfördepersonersomhartillträdesförbudtillarenanellersomärkändaellerdömdavåldsverkare.Detbetyderattdemåsteanmälasigpåenpolisstationpåsäkertavståndfrånarenanundermatcherförattförhindraattportadepersonerändåtarsiginpåarenan.Brytermanmotförbudetskamankunnafåfängelse.Ettsättatthållakollpådömdavåldsverkareärocksåattdeskullebehövabärafotboja.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vimåsteökasäkerhetenpåarenornaochdåmåsteklubbarnaochpolisenfåutökademöjligheterattskötasäkerheten,samtidigtsomdemåstetaettstörreansvarförattgöradetsamma.Klubbarnasomägnarsigåtelitfotbollskavaralikaansvarigaförsäkerhetenochpartiellfinansieringavpolisenskostnader.

  Vityckerattmanursäkerhetsaspektocksåskaövervägaattgörabiljetternatillfotbollsmatcherpersonligaivartfallpådesektionerdärvåldsamheterbrukaruppstå.Ävenfingeravtryckskulleeventuelltkunnataspåpersonerpårisksektionerna.Dessaskaisåfallgivetvisraderasdagenefter,mendetkanvaratillhjälpförattlättareidentifieraatticke-önskvärdapersonerbeträderarenanochsomhjälpförpolisenundereneventuellutredning,såsomnuprövasiDanmark.

  Inteminstbehövervitakrafttagmotalkoholenochnarkotikansomfinnspåvåraarenor.Precissomattmanintefårsäljaalkoholtillberusadepåkrogensåskamansjälvklartintekunnakommainpåenfotbollsmatchochvarapåverkad.Kameraövervakningenmåsteocksåutökaspåarenornaochinteminstmåstekvalitetenpåbildernavarasåbraattpersonerväldigtenkeltkanbliidentifierade.

  DetförebyggandearbetetärsomvanligtAochO.Attfångauppdesomhamnarsnettochsomavolikaanledningarblirvåldsverkare.Mentrotsallagodainsatserisamhälletsåbehövervisamtidigttaimedhårdhandskarnamotdemsomärbereddaattskadasigsjälvochandra.Vitjänarallapåattbekämpahuliganismen.

  Viär,frånpolitiskthåll,bereddaatttavårtansvarochförändradenlagstiftningsomkrävsförattskakalivifotbollsfestenpåarenorna.

  JOHANPEHRSON(FP)

  rättspolitisktalesperson

  HANSBACKMAN(FP)

  idrottspolitisktalesperson

  CHRISTERNYLANDER(FP)

  viceordförandeiriksdagenskulturutskott

  Annons
  Annons
  X

  Supportrarbrännerbengaliskaeldarpåläktaren,tvingarspelarnaavplanenochfördröjerstartenavtisdagensallsvenskafotbollsmatchmellanMalmöFFochHelsingborgsIFpåSwedbankStadioniMalmö.

  Foto: ANDREASHILLERGREN/SCANPIX Bild 1 av 5
  Foto: SCANPIX Bild 2 av 5
  Foto: SCANPIX Bild 3 av 5

  DomareStefanJohannessonblåseravmatchenefterattenMalmö-supportergettsigpåHelsingborgsmålvaktPärHansson.

  Foto: ANDREASHILLERGREN/SCANPIX Bild 4 av 5

  PolisenbärivägmeddensupportersomattackeratHif:smålvakt.

  Foto: ANDREASHILLERGREN/SCANPIX Bild 5 av 5
  Annons
  X
  Annons
  X