Annons
X
Annons
X

Patriotismskavinna IowaåtMittRomney

EttobeslutsamtIowagårikvälltillvalförattläggasinröstpåvemsomskafåtampasomfyraåriVitaHuset.SvDtogföljepåMittRomney–enfavorittippadaffärsmanvarsarsenalbeståravelakaordomEuropa,ennostalgisksynpåettUSAsomhållerpåattgåomintetochextrempatriotiskcountrymusik.

(uppdaterad)
MittRomneysbudskapomattUSAhartappatsinfornastjärnglansmenattdetännuinteärförsentattgöranågotåtdetgårhemhosmångaanhängareiIowa.Menänärdetlångtifrånsäkertatthankommerattutsestillrepublikanskpresidentkandidatnärprimärvalenäröver.

MittRomneysbudskapomattUSAhartappatsinfornastjärnglansmenattdetännuinteärförsentattgöranågotåtdetgårhemhosmångaanhängareiIowa.Menänärdetlångtifrånsäkertatthankommerattutsestillrepublikanskpresidentkandidatnärprimärvalenäröver. Foto: LINUSSUNDAHL-DJERF

NärMittRomneyserhelvetetframförsigsåserhanEuropa.Svartmålningensompågår–ochsomfrämstärfokuseradpåattdetärfelatttafrånderikaochgetilldefattiga–gårinteattmisstolka.EllersomhansjälvsägerfråndenprovisorisktuppbyggdasceneniBaylissParkHall.

–DetAmerikasomniminnsfinnsfortfarandekvar.Ochdetärinteförsentattfåtillbakadet.Desenastetreårenharvaritenomväg–inteendestination.SkavikommapårättvägigensåärintemåletattförvandlaUSAtillEuropa.

Isamlingslokalen,somannarsfrämstanvändsförgiftermål,synshuvudensomgupparinstämmande.MittRomney,somrörsigmedsmåochstelastegunderenenormljuskrona,sernästanmissnöjdutöverattDetStoraJubletuteblivit.Dettyngstavapnetharåandrasidaninteavfyratsännu,tydlighetenkanbliännustörre.Snartärdetocksåettfaktum.

Annons
X

–Jagharenhellistapåsakersomjagvillavvecklaomjagblirpresident.ÖverstpådenstårObamashälsoprogram.

Jubletfråndecirka200personernasombefinnersigilokalenvetingagränser.MittRomneylernöjt.Hanvet,precissomvi,attdettroligenävenjublaspågatanutanfördärytterligareett50-talförsökerståutmeddeniskallavinden.IntressetfördenföredettaguvernörenfrånMassachusettsärpåtopp,såpassalltsåattenhögtalareharfåttmonteratsutanförlokaleniCouncilBluffsföratttillfredställaåhörarna.

FörMittRomneyäruppdragetsjälvklartdenhärdagen.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Densenasteundersökningensomlokaltidningen–menidethärfalletocksåtungviktaren–DesMoinesRegistergjortvisaratt41procentavderepublikanskaväljarnaännuinteärövertygadeomvemdeskaröstapå.Detärdemsomhanharkommitförattvinna–förattfådemattanslutasigtillde24procentsomredansägersigstödjahonom.

  Dentungamarkapparatenharrullatifleramånaderochgår,ännusåhärpåslutspurten,viabuss.Detfinnsvisserligenandradelstatersomvägertyngreislutändan,somSouthCarolinaochFlorida.

  OchmanskakommaihågattkvällensnomineringsmöteiIowaärmindrebetydelsefulltändettidigareharvaritdåingadelegatertasfram–de28utvaldasomskautsedenslutgiltigapresidentkandidatenväljsinteförränimittenavjuni.Menatttahem,elleråtminstoneknipaentopplats,iIowaansesändåvaraväldigtviktigt.Ettbraresultatkanräckaväldigtlångt.

  BaylissParkHallärdagensandrahållplatsförden64-årigaMittRomney.Innanharhanbesöktdethögst80-talsdateradehaketFamilyTableRestaurantdärettfemtiotalinvånare–ochdettredubblaantaletfrånmedier–väntadeföratthörahurhantrorsigkunnafåUSApårättköligen.TaletsomhanhölldärskiljersigintenämnvärtfråndetsomnuskaförsökaentusiasmeramassornaiCouncilBluffs,somsedanlängefåttlyssnatillpatriotiskcountrymusik.

  Dethandlaromdenamerikanskakraftenochgodheten,omattUSAhartappatsinstjärnglansochatt”theamericanspirit”kangåförloradföralltidomintedensittandepresidentengesfoten,särskiltsomhanvillgöraUSAtilljustettnyttEuropa.Mendethandlarocksåomatt”IranärUSA:sstörstahotjustnu”,attMittRomneymedsinbakgrundinomnäringslivetvethurmanskaparjobbochatthanännukännersigmersomaffärsmanänpolitiker–hanskaintevalsasininågonbyråkratisksörjaiWashingtonutanstårförhandling.

  NärstridsförklaringenärfärdigdånarBornFreemedKidRockuturhögtalarnapårepeat.Budskapetfråncountrydänganärtydligt:DukanslånerUSAochseossblöda,mendukanaldrigkedjafastoss.

  DerepublikanskaväljarnaiIowaärintetypisktamerikanska.DeärmerevangelistisktkristnaänövrigaUSAsamtmerkonservativa,enheldelstämmerocksåiniTeaParty-rörelsensåsikteromstatenochUSA:srollivärlden.Dessutomärinvånarnaväldigtvita.Mertypisktärdäremotattvaldeltagandetärlågt.Avcirka2,2miljonerröstberättigadeiIowaväntasenbart120000läggasinröstikvällklockan19.00lokaltid.EnavdemärDebField.

  –JagsågMittRomneytala2006ochredandåvisstejagattjagskulleläggaminröstpåhonomomhanskulleställauppipresidentvalet.Så2008fickhanminrösticaucushäriIowa,nukommerhanattfådetigen.

  LikavälvilligtinställdatillMittRomneyärinteKaronFinn,MonicaMcCarthyochMarciaFulton.Trionharkommitförattlyssnapådentidigareguvernörenföratttaredapåmerompersonensomdesersomdenfrämstemotståndaren.

  –MittRomneyverkarvaraenganskabraperson,menhankommerinteatthaenchansnärdetblirval.ObamakanskesaknarbeslutsamhetmenfyranyaåriVitaHusetkommerhanattvinna,sägerKaronFinn.

  Vadärdetsomavgörvilkenpresidentkandidatdukommerröstapå?

  LlamarWomble:Dethandlarframföralltompersonligheten,omhanellerhonkännssomenäktapersonsommankanlitapå.JaggilladeObamaförraåretmenjagvetintelängre.

  CindyPorter:Medenkombinationavärlighetochintellektkommermanlångthosmig.Sedanmåstemantacklarättfrågor,somekonomin.

  ChuckMclough:Förmighandlardetomnågonsomsätterhopptilldethärlandet,någonsomkanentusiasmera.Detärnogvadvibehöverjustnu.

  LÄSOCKSÅ: NäringslivetiIowagnuggarhänderna

  LÄSOCKSÅ: Republikanerikamp–vemmöterObama?

  LÄSOCKSÅ: Grodorunderpresidentvalskampanjen

  Annons
  Annons
  X

  MittRomneysbudskapomattUSAhartappatsinfornastjärnglansmenattdetännuinteärförsentattgöranågotåtdetgårhemhosmångaanhängareiIowa.Menänärdetlångtifrånsäkertatthankommerattutsestillrepublikanskpresidentkandidatnärprimärvalenäröver.

  Foto: LINUSSUNDAHL-DJERF Bild 1 av 4

  KarenFinn(tillvänster),MonicaMcCarthyochMarciaFultonärpåplatsföratttaredapåmeromdenpersonsomdesersomdenframtidamotståndarenipresidentvaletinovember.”MittRomneyverkarvaraenbraperson,menhankommerinteatthaenchansmotObamanärdetblirval”,sägerhon.

  Foto: LINUSSUNDAHL-DJERF Bild 2 av 4
  Foto: LINUSSUNDAHL-DJERF Bild 3 av 4

  MittRomneyträffaranhängareiIowa.

  Foto: LINUSSUNDAHL-DJERF Bild 4 av 4
  Annons
  X
  Annons
  X