Annons
X
Annons
X

Packaväskanochåkpåoperationssemester

EU-VÅRD|STÄRKTPATIENTRÖRLIGHET

Idagarnabefinnersigrepresentanterfördenorska,danskaochsvenskaNackskadeförbundeniBryssel.DeåkerditpåegentidochföregnapengarförattträffaochförsökapåverkaEU-parlamentarikerattinseattenstärktpatientrörlighetinomEUinteärnågotatträdas,utansnararenågotsommansomfolkvaldärskyldigsinaväljareochmedborgare.Manfårönskademlyckatill,ävenomdetemellanåtserlitemörktutidenhärfrågan.NärdetgällervårdfrågorinomEUblirdetoftalitekänsligt.

Förganskaexaktettårsedanbefannviossiensituationsomimångtochmycketliknardagens,detvillsägavänsterniEU-parlamentetförsökteförhalaettförslagtilldirektivfrånEU-kommissionenompatientersrättochmöjlighetattsökavårdiandraEU-länder.Detfinnsfrågetecken,förklaradeMargotWallström( Europanytt.se30/1-2008).DåhadehonochkommissionenredanfåttvarnandebrevfråndeeuropeiskasocialistpartiernagenomderasdanskeordförandePoulNyrupRasmussen,vilketavslöjadesidanskamedier.

PåvänsterkantenärmanheltenkeltmerskeptisktilldethärmedattlåtaoffentlighetenstjänsterintegrerasmedEU:sfriarörlighet.Kanhändaberordetpåattjumervipatienterrörossövergränserna,destomerjämförvivadvåragrannarinomEUfårförsinaskattepengar.Detborgarförbesvärligavälfärdsdiskussionerförpolitikernapåhemmaplan.

Annons
X

VaddeskeptiskaEU-parlamentarikernaglömmerärattdeintevaltsinmeduppdragetattförenklalivetförpartikollegernahemma,utanförväljarna.

Historienuppreparsigständigt.NyligenrapporteradeEkot(23/2)attEU-kommissionensförslagförattstärkarättentillsjukvårdverkarblienstridsfråga.Egentligenbordeförslagetbehandlasiapril,mensocialisternasgruppledarevillskjutabeslutetpåframtiden.Mönstretärbekant.Detärdockliteförvånandeattsocialisternaiparlamentetärsåsäkrapåattdennastridverkligenskullegynnademivalet.Visst,detänkerhävdaattomfolkkanåkautomlandsochsökavårdsåärderikaochdärförbordedettaintetillåtashursomhelst–ungefärsomSocialdemokraternasÅsaWestlundgjordeiEkotsinslag.Problemetmeddetargumentetärdockattförstärkningenavpatientrörlighetenintegällerriktfolk.TvärtomärtankenattviallaskaharättatttillgåvårdiandraEU-länderochattdettaskabekostasinomramenförvårtegetsocialförsäkringssystem.

DetärinteförvånandeattjustNackskadeförbundenresertillBryssel.Härhardumänniskorsomlevermedsmärttillståndsom kanavhjälpas,texgenomoperationersomkanskeinteensgörsiSverige–ellerocksåutförssällan,förhögrekostnadochmedlångakötider.FördemberorinteettbeslutattåkatillSpanienochopererasigpåattdeärrika.Tvärtomhandlardetomattinteharådattvarasjuklängre.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  DemoderataparlamentarikernaChristoferFjellnerochGunnarHökmarkharbådaengageratsigidenfriapatientrörligheten.Fjellnerharföreslagitviktigaändringarsomännuintebeslutats,medanHökmarkredanharfåttigenomförslagsomgörtydligskillnad.Jämförföljandeskrivningar.

  ”Detärunderallahändelserdenmedlemsstatdärpatientenärförsäkradsomskaavgöravilkavårdkostnadersomskaersättas,oavsettvarvårdenbedrivs.”

  OchsåHökmarksändring:

  ”Patienterskaharätttillersättningförbehandlingsmetoder,ävenförsådanasominteersättsidenegnamedlemsstaten,underförutsättningattsåskerimottagandemedlemsstatochattmetodenärerkändavdeninternationellamedicinskavetenskapen.”

  Serniskillnadenmellanpolitikermaktochpatientdito?

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X