Annons
X
Annons
X

Oxfordgrundar”DaVinci-koden”-team

Deärtoppakademikerpåettavvärldenstoppuniversitet.Derasuppgiftärattundersökakristnarelikerochheligaföremål.MendetäringetHollywood-påhitt,detärverklighetpåOxfordUniversity.

(uppdaterad)
OrtodoxabulgareriAlexanderNevskikatedralen.

OrtodoxabulgareriAlexanderNevskikatedralen. Foto: ValentinaPetrova/AP

BerättelsenbörjarförfemårsedanienmedeltidaruinpåenöiSvartaHavet.ArkeologerfrånBulgariengrävdeframenmarmorsarkofagunderettaltare.Ikistanlågsexben,blanddementandochenarm.InärhetenfannseninskriptionsomantyddeattbenenvarJohannesDöparenskvarlevor.

TomHighamochGeorgesKazanpåOxfordUniversitykalladesinförattanalyserafyndet.Highamärexpertpåkol-14-metodenochKazanärenarkeologsomspecialiseratsigpåkristnareliker.Devarbådatveksamma.DetvarintesärskiltsannoliktattbenenhadenågotmedJohannesDöparenattgöra.MendetsomhändedåkvarlevornaanalyseradesiOxfordöverraskadebådeforskarnaochvärldsmedia.

–Viupptäckteattbenentillhördeenpersonsomlevtmellan30och40förevårtideräkning,sägerGeorgesKazan.

Annons
X

ForskarepåuniversitetiKöpenhamnkundesenare,medhjälpavDNA,visaattbenentillhörtenmansomlevtiMellanöstern.Plötsligtblevkvarlevornamycketbetydelsefulla.Pilgrimsresornatillön,SvetiIvan,ökade.Debulgariskamyndigheternapumpadeinpengarituristindustrin.TillochmedRysslandspresidentVladimirPutinbesöktekvarlevorna.

OchpåOxfordUniversitysågmanenmöjlighet.UniversitetetsatteihopendatabasöverallakvarlevoravJohannesDöparen.Deärmånga.Omallabensomansestillhöradetkristnahelgonetverkligenvarhanshadehanhafttolvhänderochsexhuvuden.OchdetärintebaraJohannesDöparensomäravintresse.ForskarnaharunderdesenastemånadernatagitproveravkristnarelikerruntomkringiEuropaochhämtattillbakademtillOxford.

–Vårforskningenverkarhafångatvärldensuppmärksamhet.Detärfintatthittanågotfrånkringårhundra,mendetärlikaintressantatthittasenarereliker,sägerGeorgesKazan.

Gruppenskaintebaraforskaikristnareliker,utanocksåundersökaandrahistorisktbetydelsefullakvarlevor.EnligtGeorgeKazanärengelskakungligheterocksåintressanta.

–Kvarlevornakanberättamycketomhurpersonenlevde,hurdeåtochhurdanderashälsavar.Detgörattvikananalyseraolikabeskrivningaravdemförattsehurväldestämmeröverensmeddetvihittat,sommantillexempelgjortmedRikardIII.

GeorgesKazanärmånomattpåpekaattgruppensuppgiftärattlärasigmeromrelikerna,inteattavslöjaförfalskningar.Dethandlaromattsamlapåsigsåmycketkunskapochfaktasommöjligt.Enligthonomkanolikareligiösagrupperlärasigmycketnyttomsinareliker,ävenomdetvisarsigattdeärförfalskningar.Ävenenfalskrelikärnågotalldelessärskilt,anserhan.

–Mankännerdenenormakraftsomdehärföremålenharfåttifolksögon.Baradetattdeöverlevtgenomårhundradenagerdemensärskildtyngd.Derasstyrkaliggeriattfolktrorpådem.Detfinnsmångaberättelseromfalskarelikersomocksåsägshaorsakatmirakel.

CentretharfåttfinansielltstödavCNNsomproduceratendokumentäromforskningen.Denforskningsompågårjustnuskapresenterasiennydokumentär.DärförkanGeorgesKazaninteuttalasigomvadsomblirDaVinci-gruppensnästaavslöjande.Detärhemligstämplatförstunden.

Annons
Annons
X

OrtodoxabulgareriAlexanderNevskikatedralen.

Foto: ValentinaPetrova/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X