Annons
X
Annons
X

105vårdaspåintensivenförinfluensa

Ovanligtmångapatientermedinfluensavårdaspåintensiven–hittills105patienter.

Av TT
(uppdaterad)

–Influensankommerökaytterligarenågraveckor,mensedanhoppasviseennedgång,sägerAndersTegnell,statsepidemiologvidFolkhälsomyndigheten.

Detärframföralltsvininfluensa,A(H1N1),somspridsochänärinteepideminöver.

–Denharentendensattdrabbanågotyngrepersoneri40–50-årsålderntillskillnadfrånvårklassiskainfluensasomdrabbaräldrei75-årsåldern,sägerTegnell.

Annons
X

Hittillshartrepatienterdöttiinfluensen,mendetfinnsettmörkertal.

–Vivetinteriktigtänhurmånga.Menmandörintealltidiinfluensanutanefteråtidengrundsjukdommanhar,tillexempelhjärtsvikt.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X