Annons
X
Annons
X

”Oprofessionelltochoetiskt”avsocialtjänsten

EnasylsökandefamiljiVästsverigefickbesökavsocialtjänsten.Dåbörjadeutredarenprataomattutländskafamiljeräterförmycketpirogerochbaddemtabortkexeneftersomenavdemvarförkraftig.

–Detlåteroprofessionelltochoetiskt,sägerElisEnvall,utredarepåSocialstyrelsen.

Socialtjänstenbesökteenasylsökandefamiljförattutredaderasstödbehov.

Menvidmötetpratademanknapptominsatsernautanfokuserademestpåvadfamiljenåt.

Utredarensaattutländskafamiljeräterförmycketpirogerochdegochansågattenavfamiljemedlemmarnavarförkraftigochattmandärförbordeställabortkexensomfamiljentagitframförattbjudahandläggarnapå.

Annons
X

DetärenpsykoterapeutpåettbehandlingscenteriSkövdesomframföranklagelserna,somhonpåpekarattfamiljenblivitdjuptkränktochoroligöver,tillSocialstyrelsen.

ElisEnvallärutredarepåSocialstyrelsen.

–Viharnaturligtvisreageratpådetta.Detverkarinteallshamedsakenattgöraochverkaroprofessionelltochoetiskt.Detlåterväldigtgeneraliserandeochdetärintelämpligt,sägerhanochpåpekarattmanännuintehörtsocialtjänstensversionavvadsomhänt.

Tidigareharfamiljenfåtthjälpmedenklareinsatserförbarnen.Mennärdekomtillennykommuntogdetslut.

Psykoterapeutenmenarattbarnenbehöverinsatsermenintefårdetavkommunenssocialtjänstochundrarimejletövervilkariktlinjersomfinnsförsocialtjänstensinsatser.Honskriverattdetintefinnsnågonmöjlighetattöverklagabesluteteftersomsocialtjänstenintefattatettbeslutiformellmening.

OcksådettareagerarElisEnvallstarktpå.Hananserdetävenanmärkningsvärtattkommunenhävdarattdeharenpolicysominnebärattmanendasterbjuderasylsökandeakutainsatser.

–Socialtjänstlagenärutformadsåattmanskataställningtillbehovienskildafall,denindividuellaprövningenärcentral.Härverkarmanfrånbörjanhabestämtattintegöraandrainsatser.

NukommerhanuppmanapsykoterapeutenattanmälafallettillSocialstyrelsenstillsynsavdelning.Därkandetkommaattprövassomettenskiltärende,menmankanocksåbeslutaattprövahelanämndenpågrundavbeslutetompolicyn.

Avdelningschefenpåbarn-ochfamiljeavdelningenpådenansvarigakommuneniVästsverigekännerintetillfallet.

–Lagenlikställerasylsökandebarnmedandrabarnnärdetgällerberättigandetillbiståndundersocialtjänstlagen.Jagförställermigattdenhandläggningsformengällerochvikanintehariktlinjersombrytermotlagen.

Vadsägerduomhandläggarnassättattkommenterafamiljensmatvanor?

–Jagkanintekommenteradetförjagharintefåttärendetbeskrivitförmig.Menhadejagfåttdetbeskrivitförmigsomduberättarhadejagreageratmedattmanintekansägaså.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X