Så bra att Paulina Neuding ( 29/12) anmärker på mediernas ljumma intresse för vilka personer som utnämns till landets högsta domare!

Jag nickar instämmande till det mesta men Neuding missar en viktig förändring som skedde i och med att vi fick en reformerad grundlag 2011. Då inrättades Domarnämnden, som har medfört större öppenhet och i praktiken avhänt regeringen utnämningsmakten i domstolarna.

Utsedd av riksdagen som ett av ”allmänhetens ombud” ingår jag i Domarnämnden och kan lova att ingen möda sparas och inga ovidkommande hänsyn tas när nämnden nominerar justitieråd i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen och dessutom alla ordinarie domare i första och andra instans. Domarnämnden är en av regeringen oberoende myndighet, vars sammanträdesprotokoll är offentliga.

Myglandets tid är alltså förbi. Regeringen har hittills följt Domarnämndens förslag och kan inte längre i ett slutet förfarande utse egna favoriter till de högsta domarbefattningarna.

Men visst, det är ett fiasko att denna positiva samhällsförändring inte har fått större medial uppmärksamhet.


MARIA ABRAHAMSSON (M)

riksdagsledamot