Nalin Pekgul påstår att alliansen låter sänkt skatt gå före en spårutbyggnad.

Nej Nalin Pekgul, till skillnad från den socialdemokratiska bidragslinjen har alliansen valt att prioritera infrastruktur i statsbudgeten. Under er mandatperiod anslog ni strax under 16 miljarder för järnvägsinvesteringar, vilket kan jämföras med de 31 miljarder alliansen anslagit. För att kunna fortsätta med bidragslinjen valde ni istället att låna till järnvägsinvesteringarna och försämrade därmed möjligheterna för kommande riksdagar att investera i ny järnvägsinfrastruktur.

Bygget av Citybanan i Stockholm innebär att 6 av 10 tåg försvinner från stambanenätet, en enorm kapacitetsökning för hela landet. Det är bara ett exempel på att påståendet att alliansregeringen valt att investera i motorvägsbyggen framför spårutbyggnad är felaktigt.

Under hela mandatperioden kommer alliansen att ha investerat mer i järnväg än i väg. Under den kommande mandatperioden avser alliansen att genomföra en stor infrastruktursatsning och de projekt som ingår kommer inom kort att presenteras. Till skillnad från de rödgrönas är den finansierad utan lån och är till omfattningen den största satsningen som skett i Sverige under modern tid.

Järnväg är viktigt, men vi får inte glömma att en mycket stor del av transporterna sker på väg och på korta distanser. Vad som händer när man glömmer detta kan ses varje morgon och kväll på Essingeleden och på andra ställen runt omkring i landet.

Storstadsregionerna växer och det kräver investeringar i såväl väg som järnväg. Alliansen ser det inte som ett självändamål att investera i väginfrastruktur utan detta sker för att förbättra situationen för de trafikanter som av olika anledningar måste använda buss eller bil. Vi i alliansen är väl medvetna om att vägtrafiken står för den största andelen av utsläppen av klimatgaser. För att komma till rätta med detta satsar vi stora resurser på forskning och utveckling av framtidens motorer och drivmedel. Alliansen har också höjt koldioxidskatten på bränsle och vi har justerat fordonsskatten för att premiera koldioxidsnåla bilar. Vad alliansen inte har gjort är att säga nej till Förbifart Stockholm eller till andra vägprojekt. Vi bekämpar inte bilen – vi bekämpar utsläppen!

Kontrasten till detta är den dogmatiska rödgröna inställningen att alla väginvesteringar är av ondo. Förbifarter och flerfältsvägar, som leder till snabbare och säkrare lokala resor, ska till varje pris motverkas till förmån för stora nationella järnvägsinfrastrukturprojekt.

Med tanke på Vänsterpartiet och Miljöpartiets tydliga avståndstagande från Förbifart Stockholm, Nalin Pekguls debattartikel och de rödgrönas iver att riva upp fattade beslut måste väljarna får veta om detta även gäller regeringens beslut om att bygga Förbifart Stockholm. Nalin Pekgul, kommer socialdemokraterna att medverka till att beslutet om att bygga Förbifart Stockholm rivs upp?

Under den gångna mandatperioden har mycket hänt och fler satsningar kommer. Med det s.k. Stockholmspaketet, som innebär en kraftigt utbyggda väg- och spårinfrastruktur i Stockholm-Mälardalsregionen, kommer vardagspusslet att bli enklare, näringslivets villkor bättre samtidigt som regionens kvaliteter i form av natur och god livsmiljö värnas. Drivkraften för alliansen är att Sverige skall få ett transportsystem som sätter människan i centrum och skapar goda förutsättningar för tillväxt och företagande i hela landet.

En infrastrukturplanering byggd på kunskap och beslutförhet och inte dogmatism är en förutsättning för detta.

JAN EVERT RÅDHSTRÖM

vice ordförande i trafikutskottet samt trafikpolitisk talesperson (M)

ULLA HAMILTON

miljö- och trafikborgarråd (M)