Den organiserade brottsligheten i Sverige ökar. De kriminella blir fler och brottsligheten grövre. Utmaningen för rättsväsendet är given: satsningar måste göras och våra metoder måste utvecklas.

Den främsta drivkraften bakom den organiserade brottsligheten är pengar. Olagligt förvärvade inkomster tvättas inte sällan genom olika företagsstrukturer. Därmed blir penningtvätten ett led i ekonomisk brottslighet och den ekonomiska brottsligheten ett led i den organiserade brottsligheten. Svarta pengar blir vita och gränsen mellan vad som är legalt och illegalt blir otydlig.

Ekobrottsmyndighetens spetskompetens är att bekämpa avancerad ekonomisk brottslighet. Myndighetens brottsutbytesenhet bidrar till att brottsvinster återförs till samhället och enskilda. Tillsammans kan Ekobrottsmyndigheten (EBM) och Finanspolisen fullgöra uppdraget att bedriva nationell underrättelsetjänst mot ekonomisk brottslighet. Andra delar av Polisen bidrar på olika sätt i arbetet.

Vi har genomfört satsningar med sikte på organiserad brottslighet det senaste året och mer är på väg att genomföras. Under 2009 bygger Polisen och EBM tillsammans med andra myndigheter upp regionala underrättelsecentra. Polisen anställer samtidigt 200 personer som enbart ska arbeta mot den organiserade brottsligheten.

Vi satsar också på att förstärka det internationella samarbetet för att det ska bli svårare att tvätta pengar och placera brottsvinster inom EU. Inom ramen för ett EU-initiativ har regeringen inrättat så kallade Asset Recovery Offices inom Finanspolisen och EBM.

På detta sätt har vi vässat formerna för en fördjupad brottsbekämpning och den organiserade brottsligheten kan nu angripas mer kraftfullt genom riktade insatser mot såväl brott som vinningen av brott. Det är ofta genom penninghanteringen som brottsorganisationer avslöjas och individer åtalas. Positionerna måste dock hela tiden flyttas fram och vi ska arbeta vidare. Då räcker det inte med den mobilisering mot den organiserade brottsligheten som rättsväsendets myndigheter nu genomför. Även civilsamhället måste reagera och engagera sig.

Det krävs en större insikt om att vinster från brottsligheten placeras i näringslivet. Företag, kommuner och enskilda måste vara uppmärksamma på vilka de gör affärer med för att skydda sig själva och konkurrensen.

Den ekonomiska brottsligheten får inte växa och ta sig in i allt fler sektorer och branscher. Det måste bli allt svårare att tvätta pengar. Ansvaret för att förhindra detta vilar på oss alla – myndigheter, företag och enskilda.

GUDRUN ANTEMAR

generaldirektör, Ekobrottsmyndigheten

BENGT SVENSON

rikspolischef