Annons
X
Annons
X

OmsvängninglederMtilltoppen

ModeraternaärstörreänSocialdemokraternaiSvD/Sifosjunimätning.Ochregeringspartiernaslåroppositionenförförstagångenpånästanfyraår.Opinionslägetharalltsåskiftatdramatiskt,mendenhärmätningeninnehållerskräckläsningförallapartiledare.

(uppdaterad)

Sedan1973harStatistiskaCentralbyrånprickatinrättvalvinnareisinmajmätning,ochitorsdagsvannderödgröna.SedanSifobörjademätapå60-talethardensomvunnitjunimätningenocksåvunnitvalet,elvagångeravtretton.Nulederdeborgerliga.

”Tvåhistoriskatrenderpekaråtvarsitthåll”konstaterarprofessorSörenHolmberg.

Sifomätningenbekräftartrendenhosfleraandraopinionsinstitut,sominnebärensnabbochkraftigomsvängningtillregeringspartiernasfördeldesenasteveckorna.AllaSifosintervjuerärocksågjordaefterattSCBslutadesinmätning,ochbeskriverlägetibörjanavjuni.

Annons
X

DetstoradramatiSifosjunimätningärattSocialdemokraternapetasnedfråntronensomSverigesstörstaparti.DetharhäntförutiSifomätningar,senast1997,menaldrigsånäraettriksdagsval.

Blirdetvalresultatvaknarviden20septemberiettheltannatSverige.Senastiandrakammarvalet1914fickSocialdemokraternastrykavhögern,sedandessharpartietvaritstörst.Vitardetigen:iallavalsedanåretdåförstavärldskrigetbrötut.

DetandrauppseendeväckanderesultatetiSifoärattregeringspartiernaärstörreänoppositionen.Deborgerligatappadeledningenredaninovembereftervalet2006,ochharsedandessnågongångvaritnära,menaldrigförbi.

EtttredjedramatisktinslagärattSverigedemokraternaidenhärmätningenharkravlatöverriksdagsspärren,ochskulleblitunganpåvågeniriksdagen.Deborgerligaärstörst,menskulleförlorasinmajoritetsställning.

Detseralltsåutattbliengastkramandevalrörelse:detskiljerbara160000väljaremellanblocken.IdensistaSifomätningenföresommarenfinnsdetgottomförfärligaframtidscenarierförallariksdagenspartiledare.Vitardemidennyastorleksordningen.

GöranHägglund

KDharundermandatperiodenaldrignåttupptillsittvalresultat,menharåttaSifo-noteringarunderfyraprocentspärren.Hägglundharnu97dagarpåsigomhanvillattraheranågonannanänkärnväljarna.Ochnågraborgerligataktikröstare.

MaudOlofsson

”Moderaternaskageutrymmeåtdeandra”utbrastregeringensannarsmestlojalapartiledareienDN-intervjuifredags.Centerledarensnervositetärbegriplig.PartietgårungefärlikadåligtiSifosochSCB:smätningar.OchenligtdensenarekanCenternhautplånatsblandförstagångsväljarna(ettnollresultatliggerinomfelmarginalen)ochdetsernästanlikaillautiStockholmochGöteborg.

LarsOhly

Vänsterpartietärdetminstentusiastiskapartietidenrödgrönasamarbetet,ochväljarnahållermed.Ettvänsterpartisomintelyckasmobiliseraunderborgerligregeringochskyhögarbetslöshetgöringetbrajobb.Ochnuhotarettmardrömscenario:allaplågsammakompromisserbelönasmedfortsattopposition.

JanBjörklund

FolkpartiethariSifoerövratpositionensomnäststörstaregeringsparti.MendetärenklentröstförsanningssägarenfrånSkene,eftersomdetbaraberorpåCenternsförluster.Björklundspolitiskacocktailmedförsvar,kärnkraftochuppluckradarbetsrättärdesignadförattlockaM-sympatisörer,menhittillsharflerväljaregåttimotsattriktning.

MariaWetterstrandochPeterEriksson

Precissomde”nyaModeraterna”harMiljöpartietbesöktdenpolitiskaplastikkirurgen.MednyEU-politik,liberalstorstadsprofilochnedklipptaskäggstårmiljöpartisternaredoförRosenbad,menmedSifosvalresultatblirdetfortsattopposition.Eller?Deborgerligaskullehellresläppain”nyaMiljöpartiet”iregeringskanslietänattflyttadärifrånellerregeraiminoritet.

MonaSahlin

Honledervärldensmestframgångsrikapartilängskantentillenavgrund.StrateginattuppgraderaVänster-ochMiljöpartiettillregeringspartiersåglängeutattvaraettgenidrag,tackvaredegrönasförmågaattattraheraväljarepåandrasidanblockgränsen.Mennärdetegnapartietnuimploderartapparderödgrönaförsprånget.LäggtilldetattSocialdemokraternaärerkäntdåligavalspurtare.

FredrikReinfeldt

ModeratledarenläserSifomätningenmedettstortleende,menspottarsentregånger.SiffrornaärdetvalresultatReinfeldtaldrigharvelattalaom:deborgerligaärstörreänderödgrönamenfår,eftersomSverigedemokraternakommeriniriksdagen,ingenegenmajoritet.Hanlederdetstörstablocketochdetstörstapartiet.Menhurskahankunnaregera?

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X