Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Jonas Fröberg: ”Ommanuttryckersig milt:Kännsintebra”

DetbråkasjuridisktomrättenattanvändavarumärketSaab-vilketkanstjälpahelaaffären.Ochdenstorafrågan-vemsomstårförpengarna-ärfortfarandeobesvarad.

StjärnornalysteuppStockholmskvällenden26januari2010.StämningenpåCaféOperavaruppsluppensompåenfamiljekonsertmedTomasLedin.VictorMullerstodibredrandigkostymochdrogavettbrandtalsåsalivenstänkte.SpykerhadenämligenskrivitpåettförstaavtalattköpaSaab.Mendetärbaraensak:Mullervägradeberättavarpengarnakomifrån.

Exaktsammasakhänderjustnu:PåelbilskonsortietNevsknipermanihopmunnarnasåfortordetfinansieringkommerpåtal.Ommanuttryckerdetmilt:Detkännsintebra.Detkommernämligenattkostamångamiljarderkronorattstartahögriskprojektetmedelbilstillverkning.Ochänärinteslutkontraktetskrivet.

EttakutosäkerhetsmomentärvarumärketSaab,somärvitaltfördetnyaelbilskonsortietNevsaffärsplan.Mendärharmanstöttpåpatrull.EnligtenkällamedinsynhävdarförsvarskoncernenSaabABochScaniarättenattgodkännaennyägareomvarumärketSaabskaanvändas.MenkonkursförvaltarnaochNevsanserattdetintebehövsnågotsådanttillstånd.

Annons
X

EnkällasägernuattScaniaochSaabABärbereddaattdravarumärkesfrågantilldomstol.Detkännshellerintesärskiltbra.

Helaaffärenkandärmedvaraifara.ViskakommaihågattNevsännubaraskrivitettinledandeavtal-slutsigneringärtänktattskesenareisommar.

LåtmigdiskretpåminnaattdetredanharskrivitsfleraliknandeinledandeavtalomattfåköpaSaab:KoenigseggGroupochHawtaiärnågraivrigaköparesompåpresskonferenservisatuppbredaleenden-somsedanstelnattillisnärdefåttsesinaSaabköpsegnanersomsuffléer.

Låtossgåtillbakatillpengarna.OchfunderalitepådetandrastoraprojektetsomNevsförgrundsgestalter,KaiJohanJiangochKarlErlingTrogen,finansieratiSverige:NämligenenprovanläggningförettbioenergikombinatiSveg,därdeköpteinsigmed80procent.

Enligtkällorblevdetförseningarifinansieringen-somkomfrånkinesiskastaten.Blandannattogdet1,5årattfåfram23miljonerkronor.SammakällorsägerattallaiSvegvarmedvetnaomattdetmyckethandladeomtekniköverföringtillKina.NunärenfullstorbioanläggningskabyggasiSvegärdettystsompåentallhed-detsägsattdetkrävsäkrarepolitiskabeslut.

Ommanuttryckerdetmiltärävenelbilsmarknadenberoendeavpolitiskabeslut.

BakomNevsstårnudelvisdetkinesiskastatligaenergibolagetStateGrid.SamtidigtliggerKinasregeringeftermedsinstoraelbilssatsningochäriskriandebehovavnyelbilsteknik.(precissommanvaribehovavbioenergiteknik).DethävdasattingastatligapengarfinnsmediNevsfinansiering,menomkinesiskabankerstårbakomfinansieringenmåsteviinsetvåsaker:

1.Dåärkinesiskastateninblandad. 2.DåtordeintetillverkningavelbilariTrollhättanmeddyrastrafftullarattexporteratillKinaliggahögstuppepåpriolistan.

Vimåstefortsättafrågatillsviblirblåaiansiktet:Vemärvilligattinvesteraidettahögriskprojekt?Ochvarför?

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X