Annons
X
Annons
X

Olympiadenshemlandtvingasläggafriidrottenimalpåse

Greklandsfriidrottsförbundharbestämtsigförattställainallsportsligverksamhetpågrundavallvarliganedskärningar.Enstorskamförnationensombaraföråttaårsenvarvärdförsommar-OS.

BeskedetblirytterligareenuddatwistpånästandenfinansiellakriseniGrekland.Åtgärdenärocksådenförstafrånnågonavlandetsstörreidrottsorganisationer.Konkretinnebärdetattallainhemskatävlingarställsinmedomedelbartverkan,rapporterarAP.

Beslutetkommerdockintepåverkaevenemangetkringtändningenavdenolympiskaeldenden10majinförOSiLondonsenareisommarochintehellerhanågoneffektpåvaletavgrekiskaidrottaretillOS-tävlingarna.

”Styrelsenförfriidrottsförbundetharenhälligtbeslutatattavbrytaallinhemskidrotttillsdessattmanharkunnatgranskaorättvisaochselektivanedskärningar”,lyderettuttlandefrånförbundetrapporterarAP.

Annons
X

PresidentenförfriidrottsförbundetVassilisSevastissägertillAPattnedskärningarnaavdenstatligafinanasieringenharlämnatsåvältränaresomleverantörerobetaldaiupptill10månader.Hansaocksåattförbundetinteharkunnattäckasinagrunläggandebehov.

EnligtuppgifttillAPskaförbundetsbudgethasänktsmednästanentredjedelunder2011ochmedlikamycket2012.

FleraavGreklandsframståendeidrottareharunderenlängretidriktatskarpkritikmotattdeträningsanläggningarsombyggdesförOSiAten2004äriextremtdåligtskick.EnavdomärAlexandraPapageorgiousomtävlatisläggaiOS

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  ”Alltfallerisär.Jagharvaritmedomfantastiskaögonblickinomdengrekiskafriidrottennugenomleverjagdevärsta”,sägerhontillAP.

  SvDNäringsliv

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X