Annons
X
Annons
X

Ökatsugeftericke-religösaceremonier

PåtisdagupptasprinsessanEstelleiSvenskakyrkannärhondöps.Numera,iettSverigemedflerastorareligionerochökatsugeftericke-religiösaceremonier,döpsbaravarannannyföddbebis.SvDharträffattvåfamiljersomvaldebortdopetförenannanceremoni.

LÄSMER: AlltfärrebarndöpsiSverige

(uppdaterad)

LÄSÄVEN: SåtågadeEstelleiniSverigeshistoria

SEÄVEN: FörstaporträttbildenpåEstelle

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  SonenHarry-LopåmammaAnneliesaxlardöptesinteinågonkyrka.CeremoninhöllsienteatersomAnneliesföräldrarbyggt. Foto: YVONNEÅSELL

  Trädplanteringiställetföratthällavattenpåhuvudet

  AnnelieochJohanStrindberghadeennamngivningsceremoniförsinsonHarry-Lo.Devillefiraatthankommittillvärldenutanattväljavilkenreligionhanskulletillhöra.

  Annons
  X

  –Detvaretttillfälleattvälkomnahonom,sägerAnnelieStrindberg.

  AnnelieochJohanStrindbergvigdesikyrkanavenprästsomdekändesedantidigare.Menattdöpasinsondärtycktedeintekändesrätt.Däremotvilledegöranågotspecielltförhonom.CeremoninmedefterföljandekonserthöllsidenteatersomAnneliesföräldrarbyggtutanförHarpsundiSörmland.Musikenstoddedelvissjälvaföreftersomdebådajobbarsommusiker.

  OfficiantfickJohanStrindbergsnorskaonkelvara.HanärmedinorskaHumanisternaochställeroftauppsomofficiantvidborgerligakonfirmationerochnamngivningsceremonieriNorge.

  –Detvarsåstortatthafåttettbarnattviabsolutvilleuppmärksammaochfiradetpånågotsätt,sägerJohanStrindberg.

  Påmångasättliknadederasnamngivningsceremoniettdop.OlikapersoneriHarry-Losnärhethölltalochhansfaddrarpresenterades.IställetföratthällavattenpåHarry-Loshuvudplanteradesettträditrädgårdensomhankanseväxa.

  –Blandvåravännerärdetalltflersomväljerdetiställetfördop,menvivarändådeendaivårföräldragrupp,sägerJohanStrindberg.

  MuslimskafamiljenYusufochFatimMuslimnamngavsinabarnMaryamochMusaenligtsedanaqiqah,barnenshårrakasavochdjurslaktas. Foto: LARSPEHRSON

  Skänktebarnhåretsviktiguldtillvälgörenhet

  FatimochYusufMuslimfiradeattderasbarnMaryamochMusakomtillvärldenmeddenmuslimskasedenaqiqah,ettslagsnamngivningsceremonisomserolikautiolikamuslimskatraditionerochländer.DengenomförsvanligtvispåsjundedagenefterfödselnochärdenceremonidåbarnetfårsittnamninförsinomgivningochGud.Paretrakadebarnetshuvudochskänktesedanhåretsviktiguldsomvälgörenhettillfattiga.

  –Aqiqahbetyderattskära.Genomattmanrakarborthårettarmanbortdetonda.DåskyddasbarnetavGud,sägerYusufMuslim.

  Isambandmedceremoninslaktasenligtgammalsedocksådjur,tvåförpojkarochettförflickor–entraditionsomsomligafortsätter,andrainte.Endelavköttetätsavfamiljen,enandradelavsläktenochentredjeskaskänkastillfattiga.Blandsvenskamuslimerärdetvanligtattmaniställetskickarpengartillsläktingarinågotannatlandförattdjurenskaslaktasdärochgåtillfattiga.

  –Välgörenhetärenstordelavvårreligion.VilätslaktadjureniIndiendärYusufspappasläraredriverenskolaförföräldralösa;tvågetterförMusasaqiqahochettstortoxdjurförMaryamsaqiqah,sägerFatimMuslim.

  CeremoninhadedehemmaiUppsaladärdeboddeföruttillsammansmedsinafamiljer.

  –Ommanslaktarsjälvsåbjudermaninfolkpåmat,menannarsbrukarmanbarabjudadenärmastesläktingarna,sägerYusufMuslim.

  EnligtFatimochYusufMuslimäraqiqahbådeenreligiösritochentraditionsomävenmångaicke-praktiserandemuslimergenomför.

  –Dethörtillkulturensådeflestamuslimergördet.Menallagördetintepådensjundedagen,sägerYusufMuslim.

  Annons
  Annons
  X

  SonenHarry-LopåmammaAnneliesaxlardöptesinteinågonkyrka.CeremoninhöllsienteatersomAnneliesföräldrarbyggt.

  Foto: YVONNEÅSELL Bild 1 av 2

  MuslimskafamiljenYusufochFatimMuslimnamngavsinabarnMaryamochMusaenligtsedanaqiqah,barnenshårrakasavochdjurslaktas.

  Foto: LARSPEHRSON Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X