Annons
X
Annons
X

Ökatstödräckerinte

REPLIK|KVINNOJOURER

SKRärdockmycketbesviknaöverambitionsnivånochbörjartröttnapåmantrat”ökatstödtillkvinnojourerna”somupprepasfrånvänstertillhöger. CarinaOhlsson,LottaSonemaln

RegeringenökarstödettillkvinnojourernaärrubrikenpåArnholmsförsta debattartikel(sedanhontillträdde)ommänsvåldmotkvinnor.Merpartenavtexten,somocksåärundertecknadavstatsministerReinfeldt,ägnasåtenlångochkorrektproblembeskrivning,samtenlistapååtgärderfrånSabunisministertid.

Sistsjälvanyheten:“Regeringen(kommer)under2013återkommatillriksdagenmedförslagtillresursförstärkningavkvinnojourerna.”Imeningeneftermotsägsdettadådetmycketriktigtpåpekasattdetärkommunernaochintestatensomharansvaretförattfinansierakvinnojoursverksamhet.

Annons
X

Detfinnsingentvekanomattökadebidragkommertillanvändningutepåjourerna.SKRärdockmycketbesviknaöverambitionsnivånochbörjartröttnapåmantrat“ökatstödtillkvinnojourerna”somupprepasfrånvänstertillhöger.Alltföroftaärdebakomligganderesonemangengrundaochvisarpåbristandeinsiktifrågan.Vagttalom”ökatstöd”tilldeverksamhetersomi dagerbjuderdetmestaavlandetsakutaskyddtillvåldsutsattakvinnorochderasbarnärenabsolutlägstaambitionsnivåochenplåsteråtgärdsomintetarossframåt.Detvarkenminskarellerförebyggermänsvåldmotkvinnor,mänochbarn.

Utspelenom”ökatstödtillkvinnojourerna”framstårtyvärrsomettsättattplockabilligapoängochförmedlaenbildavattmanagerarmotvåldet.Omdettaärensfrämstaförslagförattstoppamänsvåld,jadåmåsteökningenståiproportiontillproblemetsallvar.Kvalitativverksamhetkräverlångsiktigochförutsägbarfinansiering.

Våldmotkvinnorärinteenisoleradfrågautanberörflerapolitikområden,tillexempelArnholmsegenhjärtefråga;jämställdalöner.HärhadeArnholmochReinfeldtchansenatt,efteratthabeskrivitvilketstortsamhällsproblemmänsvåldutgör,visapålösningarochinitiativförmåga.Vadärregeringensvisionerochanalys?”Statenkangöramer”skriverArnholmochReinfeldt,mennämnerinteettordomvadstatenkangöramer.

Omregeringeninteharsåmångaegnaidéer,varförintelyssnapåvadkvinnojourernasjälvaefterfrågar?

SKRharsomrepresentantföromkring110avlandetsidéburnastödverksamheter,varav70ärkvinnojourer,föreslagitåtskilligaåtgärder,senastiettöppetbrevriktattillArnholmsammadaghontillträddesomjämställdhetsminister.Blandannatförbättringarinomrättsväsendet,attjobbamedungakillarförattbrytakopplingenmellannormerförmanlighetochvåldsutövande.

Gällandefinansieringkanstatentryckapåförattstödettillkvinnojourernaskavaralikvärdigtochlångsiktigtiallakommuner.

NärReinfeldtundersinkvinnofridsturné2011hölletttalpåSKR:s15-årsjubileumpratadehanlängeochinsiktsfulltomvåldetskonsekvenser,menkundesjälvintesvarapåvårfrågaomvadmänharattvinnapåjämställdhet.”Män”ochjämställdhet”verkadevaraapartaordisammanhanget”kvinnojourerochvåldsutsattakvinnor”.Mendetärjustdenkopplingenregeringenmåstelyftablickenochseförattvaratrovärdigaisinaambitionerattarbetamotvåldmotkvinnor.Våldetupphörförstnärförövarenslutarslå.

CARINAOHLSSON

ordförande,SverigesKvinno-ochTjejjourersRiksförbund,SKR

LOTTASONEMALM

förbundssekreterare,SverigesKvinno-ochTjejjourersRiksförbund,SKR

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X