Annons
X
Annons
X

Obegripligtmisstag avStefanLöfven

BRÄNNPUNKT|BUDGETEN

LöfvenharilyckorusetefterregeringsbildningenförsöktkidnappamaktenochdrivaigenomenvänsterpolitiksomsaknarstödiSverigesriksdagochivalmanskåren. GunnarHökmark

DenstorapolitiskaosäkerhetenberorintepåoppositionenutanpåattStefanLöfveninteverkarvaramedvetenomskillnadenmellanstödförattbildaregeringochbehovetavstödförattregera.Hantyckshaförträngtattdemokratiochparlamentarismbyggerpåattenregeringspolitikmåstehaparlamentetsstöd.

Enregeringsomäriminoritetmåstesökavinnaenmajoritet,antingenpassivelleraktiv.Harmaninteenegenmajoritetbakomsigmåstemanvinnaden.

Annons
X

IdetsomärSverigesandraparlament,Europaparlamentet,finnsbådeentraditionochenverklighetsomStefanLöfvenharmycketattläraav,attvarjeförslagmåstehaellervinnaenmajoritetinnandetkanbliverklighet.

Meddennainsiktskulleregeringenkunnaföraenförutsebarpolitiksamtidigtsomdenfaktiskaparlamentariskasituationenblevstyrandeförpolitiken.VarkenVänsterpartietellerSverigedemokraternaskullekunnatvingaframettgisslantagandeavregeringsmaktenidefrågordärdeskiljerutsigfrånvärdegemenskapen.MenförstmåsteStefanLöfveninseatthansaknarmajoritetförvänsterpolitik.Valresultatetgavintenågotökatstödförensådanpolitikutanbaraenminoritetiriksdagen.

EU-kommissionenärinteenregeringsomharenmajoritetbakomsigutanärberoendeavattdetfinnsellerkanskapasstödförvarjeförslag.RegeringenLöfvenssituationpåminnerdefactoomkommissionens.Denmåsteaktivtsökastödivarjefråga,denharaldrigmajoritetiförväg.Försökattflörtavänsterutförsvårarvarjemöjlighetattvinnabredarestöd.Förkommissioneninnebärdetocksåattvarjelagförslagdenlämnarifrånsigblirförändratunderdenparlamentariskaprocessenförattfinnaenmajoritet.BehovetavenmajoritetgällerävenregeringenLöfven,oavsettvilkensjälvbildsocialdemokratermåha.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Densvenskabudgetlagstiftningeninnebäridennadelingenskillnadävenomdengerregeringenettförstatsfinansernaviktigtprivilegium.Budgetenskavarasammanhållenochintekunnaförändrasgenomdetaljbeslutsompåverkarinkomsternaellerutgifternasstorlek.Finnsenmajoritetemotregeringensförslagfinnsdetinte,ochskaintefinnas,någotsomhindrarettalternativattvinna.

  DetärobegripligtattStefanLöfvenintetagitdettatillsig.IställetharhanilyckorusetefterregeringsbildningenförsöktkidnappamaktenochdrivaigenomenvänsterpolitiksomsaknarstödiSverigesriksdagochivalmanskåren.

  Attackenpålagenomvalfrihetärettexempel.Attackernapåvälfärdsföretagandeochvalfrihetivälfärdenettannat.EftergifternatillMPifrågaomFörbifarten,Brommaochkärnkraftenharenmajoritetemotsig.DennyautrikespolitikenmedensidigterkännandeavenpalestinskstatochettuppbrottfråndengemensammautrikespolitikeniEUvilarpåvänsterminoritetensgrund.Skattehöjningarpåarbeteochföretagandeutmanarenmajoritetsomvillsenyajobbväxafram.

  Detärenverklighetsfrånvändstrategieftersomdenbortserfråndenverklighetsomfinnsiriksdagen.DenlöserpåsinhöjdderödgrönasinternaproblemmeninteSveriges.Deutsträcktahändernaärinteseriösa.Dehandlaromattförsökasåsplitochsplittringmellandeborgerliga,inteattföraenpolitiksomharmajoritetensstöd.

  Denosäkerhetsomnuvilaröverregeringensbudgetberorintepåmajoritetenutanpåbudgetenochregeringenspolitik.Denärnämligeninteutformadförattkunnanåenmajoritetutanpåförhoppningenomattdenmajoritetsomfinnsemotinteskasamlas,pågrundavoviljanattsamverkamedSverigedemokraternassynpåflyktingar.

  Detärenpolitiskstrategisombyggerpåenendaförhoppning:Gårdetsågårdet.

  Ettnejtillregeringensbudgetärenenkelochsjälvklarpåminnelsesomdemokratinskravochparlamentarismenskontrollmakt.Dettvingarframenregeringspolitiksombyggerpåenmajoritetsomkanskapasiparlamentettillstödförenpolitiksomharfolkmajoritetbakomsig.Detärintenågotrevolutionerandeutanparlamentariskpraxis.

  GUNNARHÖKMARK(M)

  delegationsledareförMiEuropaparlamentet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X