Annons
X
Annons
X

ObamabekräftaratthanärföddiUSA

RyktenomattUSA:spresidentBarackObamainteskullevaraföddiUSAutaniKenyaharfåttnyttlivavDonaldTrump.Ettspecielltfödelsebevissläppsnuförattbevisamotsatsen.

–Viharintetidfördehärdumheternanu.Viharheltandrasakerattgöra.Jagharheltandrasakerattgöra,sägerBarackObamaiettframträdande.

USA:spresidentBarackObamaundersinpresskonferenspåonsdagen.

USA:spresidentBarackObamaundersinpresskonferenspåonsdagen. Foto: AP

NugerpresidentObamasjälvsvarpådemisstankarsomluftatsomhanshärkomst.

Ja,jagärföddpåHawaii BarackObama,USA:spresident

–Ja,jagärföddpåHawaii,sägerBarackObama.

Annons
X

–Normaltbrukarjagintekommenteraensånhärsak.Menförtvåveckorsedanunderbudgetdiskussionernavarintedeifokusutanmittfödelsebevis.

TvivlenpåattBarackObamavarföddiUSAgrodderedanundervalrörelsen2008ochdeträckteintemedattkampanjensläpptedetdokumentsomärgiltigtsomfödelsebevisiHawaiiföratttystadengruppsomkomattkallasför”birthers”.

DesenasteveckornaharhelafråganupphöjtsiochmeddenplötsligapopularitetenkringfastighetsmagnatenDonaldTrump,somävenaspirerarpåattblirepublikanskpresidentkandidat.

Trumpäraktiv”birther”ochhävdarattfolkhanskickatuttillHawaiigrävtuppnyagraverandeuppgifter.CNNsändetillochmedenreportertillHonoluluförattkollauppdethelamenträffadeingensomhörtavnågonfrånTrump-lägret.

TrumpkommenteradetriumferandeatthanfåttObamaattträdaframochattdetvarpåtiden.

”Presidententroddeattdiskussionenomhansfödelsebeviskundevaratillskadaförlandet”,skriverVitahusetstalespersonDanPfeifferiettuttalandesomenförklaringtillvarförfråganallstasupp.

–Viharintetidfördehärdumheternanu.Viharheltandrasakerattgöra.Jagharheltandrasakerattgöra,sägerBarackObamaisittframträdande.

NusläpperVitaHusetävendet längrefödelsebevissomharförvaratsiettvalvpåHawaiisedanhansfödelseiaugusti1961.NormaltlämnarmyndigheternapåHawaiiinteutjustdettadokumentfrånarkivenmenettundantaggjordes.

DetvisarattBarackHusseinObamaIIföddes4augusti1961påKapiolaniMaternityandGynecologicalHospitaliHonolulu.

FörattblivaldtillpresidentiUSAmåstemanvarafödddär.Fråganaktualiseradesiförravalet,eftersomdenrepublikanskekandidatenJohnMcCainföddesidendåamerikanskkontrolleradekanalzoneniPanama.

Färskaopinionsmätningarvisaratt25procentintetrorattObamaföddesiUSA.Blandrepublikanerärsiffran45procent.Iandraenkäterframkommerattungefärlikamångatroratthanärmuslim.

Annons
Annons
X

USA:spresidentBarackObamaundersinpresskonferenspåonsdagen.

Foto: AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X